Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Trwa badanie kompetencji cyfrowych Małopolan 55+

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie prace końcowe nad badaniem kompetencji cyfrowych Małopolan 55+. Głównym celem projektu jest oszacowanie skali zjawiska wykluczenia cyfrowego osób starszych w Małopolsce oraz wskazanie kierunków i sposobów kształtowania kompetencji cyfrowych Małopolan 55+.

Seniorzy wykluczeni cyfrowo czy nie? 

Czy seniorzy mają dostęp do Internetu i urządzeń cyfrowych? Czy i jak często z nich korzystają? Jakie są kluczowe bariery w dostępie oraz w samym użytkowaniu Internetu? Jakie aktywności cyfrowe najczęściej podejmują małopolscy seniorzy? Jak oceniają swoje umiejętności cyfrowe? Jakie formy szkoleń preferują? Czy dotyczą ich zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem? Na te i na inne pytania znajdziemy odpowiedź w raporcie.

Projekt rozpoczął się od zebrania danych ilościowych bezpośrednio od małopolskich seniorów na temat ich aktywności w sieci i stosunku do nowoczesnych technologii w ramach badania opinii Małopolan. W listopadzie ubiegłego roku przeprowadzono ponadto 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz 12 wywiadów grupowych.

Formy prowadzenia badań

Indywidualne wywiady grupowe zostały przeprowadzone wśród przedstawicieli podmiotów i instytucji działających w obszarze tzw. gospodarki senioralnej (tj. kluby seniora, centra aktywności senioralnej, biblioteki, świetlice środowiskowe, domy kultury, Uniwersytety III Wieku, Wojewódzki Urząd Pracy, rady seniorów, centra usług społecznych oraz wśród osób, które posiadają wiedzę na temat kompetencji cyfrowych seniorów z uwagi na zawodowe i społeczne zaangażowanie w pracę z osobami starszymi).

Wywiady grupowe zostały przeprowadzone w formie warsztatów stolikowych z małopolskimi seniorami zrzeszonymi w organizacjach senioralnych służących ich aktywizacji.  Zrealizowane zostały we wszystkich podregionach Małopolski, przy czym w każdym z nich zostały przeprowadzone po 2 wywiady.

Obecnie trwają prace analityczne nad raportem oraz opracowywanie kluczowych wniosków i rekomendacji. Raport powinien ukazać się na przełomie I i II kwartału 2024 r. Zachęcamy do bieżącego śledzenia i zapoznania się z wynikami.