Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Logo Unii Europejskiej

Reklamy w przestrzeni publicznej – opinie Małopolan

Głównym celem dwóch ankietyzacji w ramach badania opinii mieszkańców Małopolski, przeprowadzonych na przełomie maja i czerwca oraz sierpnia i września 2023 roku było pozyskanie informacji o postrzeganiu reklam w przestrzeni publicznej oraz znajomości usług ekonomii społecznej.

Postrzeganie reklam w przestrzeni publicznej – wybrane wnioski

58% badanych Małopolan wskazało, że reklamy umieszczane w przestrzeni publicznej wpływają negatywnie na odbiór krajobrazu i jego walory estetyczne. Mieszkańcy Krakowa częściej niż pozostali respondenci wskazywali na negatywny wpływ reklam umieszczanych w przestrzeni publicznej na walory estetyczne krajobrazu – 69%.

Małopolanie zapytani o to, co nie podoba im się w reklamach umieszczanych na terenie gminy, najczęściej wskazywali na niedopasowanie do architektury budynku, otoczenia - 65% oraz rozpraszanie uwagi (wzdłuż dróg, skrzyżowań) – 63%.

Aż 9 na 10 ankietowanych jest zdania, że reklamy cyfrowe powinny podlegać ograniczeniom od strony natężenia światła, formatu i koloru (ponad 60% w sposób zdecydowany).

86% respondentów wskazało, że ewentualne opłaty za reklamy powinny zasilić gminny budżet przeznaczony na poprawę jakości/estetyki przestrzeni publicznej (np. zieleń, tereny rekreacyjne).

Niemal 7 na 10 ankietowanych wskazało, że zbyt duża ilość reklam źle wpływa na estetykę jego gminy, jednocześnie ze stwierdzeniem, że „na terenie mojej gminy jest dużo reklam” zgodziła się dokładnie połowa ankietowanych.

Znajomość usług ekonomii społecznej

Niemal 60% badanych Małopolan spotkało się z pojęciem „ekonomia społeczna”. W porównaniu do średniej, najrzadziej z tym terminem zetknęli się respondenci z najmłodszej grupy wiekowej (18–24 lata) – 53%, oraz mieszkańcy podregionu nowotarskiego – 55%.

Małopolanie deklarujący styczność z pojęciem „ekonomia społeczna” najczęściej kojarzą ją z przedsiębiorczością (40%) oraz z rozwojem lokalnym (36%).

Ponad połowa Małopolan mających styczność z terminem „ekonomia społeczna” nigdy nie spotkała się z ofertą przedsiębiorstw społecznych. Najwięcej respondentów trafiło na ofertę w mediach (Internet, TV, prasa, itp.) – 28%, a co dziesiąty zetknął się z nią na reklamie, billboardzie czy ulotkach.

Tylko niespełna 4% ankietowanych kojarzących ekonomię społeczną zetknęło się z ofertą przedsiębiorstw społecznych ze strony internetowej www.sklep.es.malopolska.pl prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Jeszcze większa grupa respondentów kojarzących termin „ekonomia społeczna” nigdy nie dokonywała zakupu produktów/usług dostarczanych przez tzw. przedsiębiorstwa społeczne (63%).