Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych będzie:

Zarząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, Basztowa 22, 31-156 Kraków,

adres do korespondencji: Racławicka 56, 30-017 Kraków

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 • adres do korespondencji:

Inspektor Ochrony Danych UMWM

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Racławicka 56, 30-017 Kraków

Cele i podstawy przetwarzania

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

 • wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w ramach Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego;
 • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

Art. 6  ust.1  lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO:

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Województwem Małopolskim przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.