Świadomość przyrodnicza dotycząca małopolskich parków krajobrazowych – nowy raport

Jak kształtuje się świadomość przyrodnicza i postawy użytkowników wobec parków krajobrazowych? Czy obszary te są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie? Gdzie użytkownicy szukają wiedzy o parkach krajobrazowych i jak układa się współpraca pomiędzy nimi a Zespołem Parków Krajobrazowych?

Oto niektóre pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w najnowszym raporcie „Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi”. Wyniki badania będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazo­wych przy uwzględnianiu opinii wielu środowisk użytkowników.

Mapa 1. Lokalizacja terytorialnych form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego

Mapa Małopolski przedstawia lokalizację terytorialnych form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne


Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu szeregu danych: zastanych, wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego, ankiety internetowej, a także wywiadów grupowych i indywidualnych oraz warsztatów dla młodzieży.

Raport składa się z trzech części:

  • teoretycznej,
  • prezentującej wyniki badania,
  • podsumowującej z wnioskami i rekomenda­cjami.

W pierwszej części, zawierającej wprowadzenie teoretyczne, przedstawiono metodologię i przebieg badania oraz główne informacje na temat ochrony przyrody i poszczególnych jej form w Polsce i Małopolsce. Szczególną uwagę poświęcono 11 parkom krajobrazowym utworzo­nym na terenie woj. małopolskiego, z ich charakterystycznymi cechami. Skupiono się też na roli i historii Zespołu Parków Krajobra­zowych Województwa Małopolskiego, czyli jednostce budżetowej odpowiedzialnej za koordynowanie działań ochronnych parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.

Mapa 2. Położenie obszarów terytorialnych i parków krajobrazowych na tle województwa małopolskiego

Mapa Małopolski przedstawia położenie obszarów terytorialnych i parków krajobrazowych na tle województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne


Z przeprowadzonych badań wynika, między innymi, że parki krajobrazowe i parki narodowe są najbar­dziej rozpoznawalnymi formami ochrony przyrody wśród mieszkańców i tury­stów. Ponad połowa mieszkańców oraz turystów uważa, że ochrona przyrody oraz krajobrazu jest potrzebna i należy ją zacho­wać na co najmniej obecnym poziomie. Wśród mieszkańców i przedsiębiorców dominuje pogląd, że obec­ność parków krajobrazowych sprzyja rozwojowi turystyki. Konieczne jest natomiast prowadzenie działań zwiększających wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i zasad panujących na terenie parków krajobrazowych. Podobnie jak konieczne jest podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia rozpo­znawalności marki parków krajobrazowych i gmin zlokalizowanych na ich tere­nie.

Wykres 1. Znajomość form ochrony przyrody wśród mieszkańców województwa małopolskiego w podziale na mieszkających na terenie parków krajobrazowych i poza nimi (%)

Wykres słupkowy przedstawiający znajomość form ochrony przyrody wśród mieszkańców województwa małopolskiego w podziale na mieszkających na terenie parków krajobrazowych i poza nimi (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n=53)


Wyniki badania zostały podsumowane podczas panelu eksperckie­go, na którym przedstawiono informacje o projekcie, wskazano rolę i wizję działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma­łopolskiego. Określono też kroki, które należy podjąć w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i oferty turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem:
Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi,

a także ze streszczeniem raportu w dwóch wersjach językowych: