Jak realizowana jest procedura Niebieskich Kart? Nowe badanie Obserwatorium

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego realizuje aktualnie badanie na temat zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie związanym z realizacją procedur Niebieskich Kart.

Badanie ma na celu uzyskanie opinii i informacji na temat różnych aspektów pracy i problemów napotykanych przez członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych (ZI/GR). Ponadto wyniki badania zobrazują działalność środowisk zaangażowanych w pomoc rodzinom dotkniętych problemem przemocy w trakcie realizacji procedur Niebieskich Kart.

Wyniki badania Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zostaną zastosowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w przygotowywanej kolejnej edycji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.