Produkt krajowy brutto w 2020 roku – Małopolska a pozostałe regiony

 

Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów, które wypracowały ponad połowę krajowej wartości produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 roku. Pozostałe regiony to warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski i dolnośląski.

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące PKB w przekroju regionów za 2020 rok. W piętnastu regionach odnotowano wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem. Największy wzrost odnotowano w regionie łódzkim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie pomorskim – o 0,2%. Spadek produktu krajowego brutto wystąpił w 2 regionach – śląskim i podkarpackim (odpowiednio o 1,5% i 0,6%).

Produkt krajowy brutto – ogólne informacje

Wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 2 338 996 mln zł. W porównaniu z 2019 rokiem była wyższa w cenach bieżących o 2,0%.

PKB Małopolski w 2020 roku osiągnął 190 177 mln zł. Plasuje to region po raz kolejny na 5 miejscu wśród wszystkich województw. Udział Małopolski w krajowym PKB wyniósł 8,1% (dla porównania: warszawski stołeczny – 17,8%, śląskie – 11,7%, wielkopolskie – 10,0%, dolnośląskie – 8,4%).

Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 56,0% krajowej wartości PKB.

Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w 2020 roku

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2020 roku wyniósł 60,9 tys. zł. W porównaniu z 2019 rokiem w cenach bieżących był wyższy o 2,1%. Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca w 2020 roku uzyskano w regionie warszawskim stołecznym – 134,7 tys. zł. Wskaźnik ten przekroczył przeciętną w kraju ponad 2-krotnie. Ponadprzeciętną krajową dla PKB na 1 mieszkańca odnotowano również w regionach dolnośląskim – o 10,8% i wielkopolskim – o 9,1%.

Wartość PKB na mieszkańca dla Małopolski wyniosła 55,7 tys. zł. Pod względem wartości PKB na mieszkańca Małopolska znalazła się na 7 miejscu wśród regionów.

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności – Małopolska

Jednostki prowadzące działalność w zakresie pozostałych usług (w tym administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) w Małopolsce wypracowały 30,0% krajowej wartości dodanej brutto i był to największy udział w porównaniu do innych regionów.

Również w Małopolsce, najwyższy względem innych regionów, był udział jednostek budowlanych w tworzeniu wartości dodanej brutto w 2020 roku, który wyniósł 8,9%.

Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego.