Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2015 roku

W 2015 roku wartość wytworzonego w Polsce produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 1 799,39 mld zł. Wartość ta była wyższa o 3,8% w cenach bieżących i o 3,3% w cenach stałych w porównaniu do 2014 roku. Małopolska, z PKB wysokości niemal 142,1 mld zł,  zajmuje w zestawieniu 5 i niezmienną od lat lokatę. 

Średnie roczne tempo wzrostu PKB w skali kraju w latach 2010-2015 kształtowało się na poziomie 3% (w cenach stałych). Najszybszy wzrost wartości PKB z roku na rok odnotowywano w województwie wielkopolskim (o 3,8%), najwolniejszy – w województwie świętokrzyskim (o 1,4%). Wyższe, niż średnie dla całego kraju, tempo wzrostu PKB zaobserwowano także w województwach: mazowieckim (3,5%), małopolskim (3,5%) oraz pomorskim (3,5%). Tempo wzrostu PKB w pozostałych województwach kształtowało się na poziomie od 2,2% (warmińsko-mazurskie, podlaskie) do 2,9% (dolnośląskie, łódzkie, podkarpackie).

W latach 2014-2015 wszystkie województwa odnotowały realny wzrost PKB (w cenach stałych). Największa zmiana wystąpiła w województwach małopolskim i wielkopolskim (o 6%), najmniejsza – w województwie lubelskim (o 2,4%).

    

Produkt krajowy brutto per capita

W latach 2010-2015 wartość PKB per capita w cenach bieżących dla Polski systematycznie wzrastała. W 2015 roku wyniosła 46 792 zł (w 2010 roku – 37 524 zł).

W porównaniu z 2014 rokiem wszystkie województwa odnotowały realny wzrost PKB per capita. Najwyższą wartość PKB per capita w 2015 roku zanotowano w województwie mazowieckim (74 682 zł). Stanowiła ona 159,6% wartości PKB per capita w skali kraju. Dynamika wzrostu była zróżnicowana przestrzennie – najniższa w województwach: lubelskim (1,7%) i podlaskim (1,8%), najwyższa natomiast w województwie pomorskim (5,2%).

Małopolski PKB per capita w 2015 roku wyniósł 42 160 zł (po raz pierwszy przekraczając 40 000 zł) i był wyższy w cenach bieżących o 5,8% w stosunku do roku 2014. W Małopolsce jego wartość wyniosła 90,1% średniej krajowej. Realny wzrost PKB per capita dla Małopolski wyniósł 4,8% w porównaniu do 2014 roku i 17,4% w relacji do roku 2010.  W roku 2015 najniższy poziom PKB per capita utrzymywał się  w województwach: lubelskim (68,5%), które pozostaje jedynym województwem z PKB per capita poniżej 70% PKB krajowego.

Mapa 1. Produkt Krajowy Brutto per capita (ceny bieżące) w województwach w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Produkt krajowy brutto w podregionach

Wśród podregionów w latach 2010-2015 najwyższym udziałem w tworzeniu PKB charakteryzowało się miasto stołeczne Warszawa. W 2015 r. wytworzyło ono 13,0% PKB w skali kraju. Udział drugiego w kolejności Krakowa był już wyraźnie niższy – stanowił 3,2% w 2015 roku (3,1% w 2010 roku).

Mapa 2. PKB per capita (ceny bieżące) w polskich podregionach w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pełne streszczenie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – streszczenie PKB. Rachunki regionalne