Produkt krajowy brutto w Polsce, regionach i podregionach w 2014 roku

Małopolska wypracowała 133 974 mln zł produktu krajowego brutto (PKB) w cenach bieżących w 2014 roku. Wartość PKB w przeliczeniu na Małopolanina wyniosła 39 824 zł. W rankingu województw Małopolska zajęła 5 miejsce, a udział regionu w tworzeniu ogólnopolskiego PKB oszacowano na około 8,0%.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w województwie małopolskim wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 133 974 mln zł (w Polsce – 1 719 146 mln zł) w 2014 roku . Wartość ta wzrosła w odniesieniu do poprzedniego roku o 4,6%  (w skali kraju odnotowano wzrost o 3,8%). Małopolska w 2014 roku znalazła się na 5 miejscu pod względem wartości PKB (w cenach bieżących), za województwami: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Województwo zajmowało tę lokatę również w latach poprzednich.

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_labels=1&opt_show_values=1&opt_show_legend=1&tmp_id=1878&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame”]

Udział województwa małopolskiego w tworzeniu wartości PKB w skali kraju w 2014 roku wyniósł 7,8%, a zatem o 0,1 p. proc. więcej niż w roku 2013. Województwa, które pod względem wartości PKB wyprzedziły Małopolskę, łącznie generowały w 2014 roku ponad połowę polskiego PKB (52,8%).

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_labels=1&opt_show_values=1&opt_show_legend=1&tmp_id=1625&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]

W latach 2008-2014 wartość PKB per capita (w cenach bieżących) systematycznie wzrastała zarówno dla całego kraju, jak i dla województwa małopolskiego. W 2014 roku w Małopolsce wyniosła 39 824 zł i była wyższa o 4,4% niż w roku poprzednim, w skali kraju natomiast – 44 672 zł (o 3,8% więcej niż w 2013 roku).

W 2014 roku Małopolska zajmowała 7 miejsce wśród województw pod względem wartości PKB per capita. Wartość PKB per capita w 4 regionach była wyższa niż średnia dla całego kraju, a w województwie mazowieckim osiągneła 160,5% krajowego PKB na mieszkańca. W województwie małopolskim PKB per capita był niższy od średniej krajowej – stanowił 89,1% jej wartości. W porównaniu z rokiem 2013 wartość PKB per capita wzrosła we wszystkich województwach, a największą dynamikę zmian odnotowano w województwach: lubuskim (5,2%) oraz opolskim (4,8%).

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_labels=1&opt_show_values=1&opt_show_legend=1&tmp_id=1626&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]

Spośród małopolskich podregionów pod względem wartości PKB per capita jedynie Kraków znalazł się w 2014 roku w krajowej czołówce. Oszacowany na 72 303 zł PKB na mieszkańca, wyższy o 81,6% od średniej dla województwa, zapewnił miastu 4 lokatę, za podregionami: miasto stołeczne Warszawa, miasto Poznań i miasto Wrocław. Najsłabiej w rankingu wypadł podregion nowotarski. Wartość PKB per capita na poziomie 25 136 zł, stanowiąca 63,1% poziomu wojewódzkiego, zapewniła mu dopiero 70 (wśród 72 podregionów) miejsce w rankingu. W porównaniu z rokiem 2013 swoją lokatę w zestawieniu zmienił jedynie podregion nowosądecki, który awansował z 65 na 61 pozycję.

Główny Urząd Statystyczny przygotowuje opracowanie na temat PKB w cyklu rocznym. Dane publikowane są z dwuletnim opóźnieniem. Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało streszczenie prezentujące Małopolskę i jej podregiony na tle pozostałych regionów i podregionów w kraju – streszczenie