Podmioty gospodarki narodowej w województwie małopolskim 2009-2016

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu pochodzą z raportu Urzędu Statystycznego w Krakowie pn. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim (stan na koniec 2016 r.) oraz z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

W województwie małopolskim na koniec 2016 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 371,1 tys. podmiotów, tj. o 2,0% więcej niż na koniec 2015 roku. Sektor prywatny skupiał 359,9 tys. podmiotów, tj. 97,0% ogólnej ich liczby, a sektor publiczny 7,9 tys. W ujęciu rocznym liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o 2,0%, a podmiotów sektora publicznego – o 0,6%.

 

 

 

Wykres 1. Ilość podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON w Małopolsce w latach 2009-2016

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJ0IJ83C3Ok60ode3utOSWvf__jvEWUFvuWTNlcMkOY/pubchart?oid=42393875&format=interactive” width=”100%” height=”500″></firame]

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej w Małopolsce wg wybranych sekcji PKD w latach 2010, 2013, 2016

wykres 2_1

W Małopolsce największy wzrost ilości rejestracji odnotowany został w sekcjach: Budownictwo, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz Informacja i komunikacja.
W 2016 r. zmniejszyła się minimalnie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w najliczniejszej sekcji: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle. Większy procentowo spadek zanotowano w sekcji: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.

W województwie małopolskim najwięcej podmiotów działało w sekcjach (wg stanu na koniec 2016 r.):

  • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych – 88,2 tys. podmiotów;
  • Budownictwo – 50,9 tys. podmiotów;
  • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 36,8 tys. podmiotów.

Wykres 3. Struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji na koniec 2016 r.

wykres 3_1

W porównaniu do średniej krajowej, w Małopolsce w 2016 działało więcej podmiotów w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W latach 2009-2016 odnotowywany był stały wzrost liczby podmiotów w rejestrze REGON działających na terenie województwa małopolskiego.

Wykres 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w latach 2009-2016

wykres 4_1

W 2016 r. w Małopolsce zarejestrowano w 32,4 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Jest to wynik minimalnie niższy niż w roku 2015, kiedy to wprowadzono do ewidencji REGON 33,2 tys. podmiotów. W przedziale czasowym 2009-2016, najwięcej nowych podmiotów pojawiło się na rynku w roku 2010 roku (36,4 tys.). Jednocześnie w ubiegłym roku z rejestru REGON ubyło 25,2 tys. podmiotów gospodarczych, o zbliżone ilości zmniejszył się rejestr w roku 2014 i 2015.

Wykres 5. Liczba wyrejestrowanych i nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w latach 2009-2016 w województwie małopolskim

wykres 5_1

Według stanu na koniec 2016 roku pod względem liczby zatrudnionych pracowników, w Małopolsce zdecydowanie przeważały mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób. W 2016 r. w bazie REGON znajdowało się 355 tys. podmiotów tej kategorii. Podmiotów kwalifikujących się do grupy małych (<50 pracowników) i średnich (< 250) przedsiębiorstw było zarejestrowanych w województwie małopolskim odpowiednio 13,3 tys. i 2,4 tys.

Wykres 6. Liczba podmiotów wg klas wielkości wg stanu na koniec roku 2016

wykres 6a wykres 6b
wykres 6c wykres 6d

 

 

W ubiegłym roku zaobserwowano spadek ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej  w powiatach olkuskim i oświęcimskim (po 0,4%). W pozostałych powiatach i miastach na prawach powiatów w Małopolsce liczba podmiotów gospodarczych rosła, najbardziej w mieście Kraków – o 3,3% oraz w okolicznych powiatach: wielicki (o 2,4%), krakowskim (2,2%) i myślenickim (1,7%). Wyraźny wzrost odnotowano również w podregionie nowosądeckim (o 1,5%), powiatach: limanowskim (o 2,7%) i nowosądeckim (o 1,9%).

Wykres 7. Dynamika wzrostu ilości podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON

wykres 7

Mapa 1. Przedsiębiorczość w Małopolsce według stanu na koniec 2016

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=2&base_map_details=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_borders=1&opt_show_labels=1&opt_show_legend=1&tmp_id=2462&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]

 

W województwie małopolskim średnio na 1000 mieszkańców było zarejestrowanych 110 podmiotów gospodarki narodowej na koniec roku 2016. Jest to wynik powyżej średniej krajowej wynoszącej 101 podmiotów na 1 000 mieszkańców. Analizując przedsiębiorczość mieszkańców Małopolski na mapie wyróżniają się dwa powiaty: Miasto Kraków (177) oraz powiat tatrzański (148). Wpływ na wysoki poziom w powiecie tatrzańskim ma niewątpliwie turystyka, największa ilość podmiotów zarejestrowana była w sekcji „działalność związana z zakwaterowanie i usługami gastronomicznymi”, następne w kolejności były sekcje: „handel hurtowy i detaliczny”, „transport i gospodarka magazynowa” oraz „budownictwo”. Widać również duży wpływ Krakowa, na otaczające powiaty: krakowski ziemski (108), wielicki (115). Również powyżej średniej wojewódzkiej plasują się pozostałe dwa miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz (116) i Tarnów (104).

Według danych z rok 2016 największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występowała na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (411 podmiotów na km2) oraz pozostałych dwóch miasta na prawach powiatów: Tarnowa (159) i Nowego Sącza (168). Pod względem zagęszczenia, Małopolska Zachodnia wyróżnia się w skali województwa, dla którego średnia wynosi 24 podmioty na km2, klasyfikując powyżej średniej powiaty: oświęcimski (35), chrzanowski (32) i wadowicki (24). Do tej grupy również dołącza powiat wielicki (34). Najniższe wskaźniki występują w powiatach typowo rolniczych o najniższej gęstości zaludnienia (poniżej średniej dla województwa): dąbrowskim (6) miechowskim (7), proszowickim (8) i gorlickim (8).

Mapa 2. Koncentracja podmiotów gospodarki narodowej w Małopolsce wg stanu na koniec roku 2016

[iframe src=”https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wizualizacja/site/index?compare=0&display=map&indicator_category_id=0&indicator_id=&base_county_id=&base_map=2&base_map_details=1&opt=og%C3%B3lny&opt_show_labels=1&w1-source=%23ffffff&tmp_id=2478&embed=true&lang=pl_PL” width=”100%” height=”500″></firame]