Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce

Jakiego rodzaju działalność podejmują mieszkańcy Małopolski w zależności od miejsca zamieszkania? Gdzie jest najwięcej budowlańców, a gdzie najlepiej rozwijają się zawody oparte o potencjał intelektualny?

Te oraz inne dane na temat rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców Małopolski oraz ich liczby można znaleźć w raportach „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” oraz „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”.

Analizy zostały przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji podatkowych PIT-11 wydanych mieszkańcom Małopolski za 2017 i 2018 rok, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Dane zostały zebrane od 1 589,6 tys. podatników (2017 rok) oraz 1 657,1 tys. podatników (2018 rok), którzy otrzymali informacje podatkowe za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.


Mapa 1. Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018

Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018Źródło: opracowanie własne


Podstawą opracowania obu raportów były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Dominacja przetwórstwa przemysłowego

Zarówno w 2017, jak i 2018 roku największą grupę podatników stanowili pracownicy zatrudnieni w branży  „Przetwórstwo przemysłowe”, z dominującą w tej branży produkcją artykułów spożywczych. Łącznie płatnicy wydali 271,4 tys. informacji PIT-11 podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim za 2017 rok, natomiast rok później było to już 278,3 tys. dokumentów.

W drugiej, pod względem liczebności informacji PIT-11, branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle”, obserwowany jest stały trend zwyżkowy. W 2017 roku wydano o ponad 61 tys. więcej informacji podatkowych niż 2015 roku (262 tys. w 2017 i 201,2 tys. w 2015 r.), natomiast w 2018 roku liczba ta osiągnęła wartość 264,9 tys. dokumentów podatkowych.

Kolejne miejsce zajęły podmioty zaliczone do sekcji „Budownictwo”, których liczba osiągnęła wartość 128,3 tys. wydanych informacji podatkowych w 2017 roku oraz 134,9 tys. w roku 2018.


Wykres 1. Liczba „Informacji o uzyskanych dochodach” PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018

Liczba Informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018Źródło: opracowanie własne


Specjalizacje w powiatach

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD). W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11 w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru.

Specjalizacja działalności widoczna jest na przykładzie powiatu tatrzańskiego, gdzie dominują informacje wydane przez podmioty działające w ramach „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W 2017 roku udział podatników związanych z turystyką i gastronomią w powiecie tatrzańskim wynosił 17,7%, w 2018 roku było to 18,6% wszystkich dokumentów wydanych podatnikom z powiatu tatrzańskiego (średnia wojewódzka wynosi 3,8%).

Dla porównania, podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” w powiecie tatrzańskim wydały w 2018 roku „tylko” 1 199 dokumentów, tj. 5,5%, wobec średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,6%.


Mapa 2. Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiegoŹródło: opracowanie własne


Potencjał w nowych technologiach

Ciekawie na tle pozostałych obszarów działalności prezentuje się branża „Informacja i komunikacja”, która w 2018 roku zanotowała największy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych (o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 roku). Do tej branży zaliczają się takie podklasy, jak m.in. działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych (zarządzanie stronami), działalność portali internetowych, czy agencji informacyjnych. Na podstawie otrzymanych danych można wysunąć wniosek, iż nowoczesne techniki informatyczne stanowią obszar olbrzymiego potencjału i zapotrzebowania na działalność i usługi w tym zakresie.

Natomiast problemem wydaje się silna koncentracja przestrzenna podmiotów branży w zaledwie kilku powiatach, podczas gdy w pozostałych można zanotować brak lub znikomą liczbę tych podmiotów. Zdecydowana większość podatników otrzymujących informacje podatkowe PIT-11 od firm branży „Informacja i komunikacja” w 2018 roku zamieszkiwała głównie miasto Kraków (65,8% dokumentów), powiat krakowski (7,7%) i powiat wielicki (4,0%).

∗∗∗

Przeczytaj raporty:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku