Opinie na temat koniunktury gospodarczej w Małopolsce – marzec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie podał informacje dotyczące koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane są na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa małopolskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej  produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W marcu 2023 r. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w lutym 2023 r. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki zajmujące się handlem detalicznym – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 6,6 w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

W sekcji zakwaterowanie i gastronomia wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Tylko podmioty prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oceniają sytuację w gospodarce bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia marca – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących rynku pracy.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.