Małopolskie podmioty gospodarki w rejestrze REGON

W województwie małopolskim na koniec grudnia 2017 r. w  rejestrze REGON zarejestrowanych było 380,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,4% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 369,1 tys. podmiotów, tj. 97,1% ogólnej ich liczby, a  sektor publiczny 7,1 tys.

Mapa 1. Ilość podmiotów gospodarki REGON w małopolskich powiatach, stan na koniec XII.2017Źródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

Kraków jako stolica województwa małopolskiego jest najatrakcyjniejszym miejscem do prowadzenia firmy, głównie ze względu na kapitał ludzki, rozbudowaną infrastrukturę, potencjał demograficzny, rozwinięty sektor usług dla biznesu czy zaplecze naukowo-badawcze. W  Krakowie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych była zdecydowanie najwyższa i wyniosła 138,5 tys. (wobec 134,5 tys. przed rokiem). W Tarnowie wyniosła ona 11,5 tys., co oznacza wzrost w  stosunku do poprzedniego roku o  0,9%, a w Nowym Sączu – 9,9 tys., tj. o 1,2% więcej.

Przyglądając się rozkładowi terytorialnemu to na koniec grudnia 2017 r. najwięcej podmiotów było zarejestrowanych na terenie Krakowa, tj. 36,4% ogółu, a następnie – 19,6% to podregion krakowski, 11,5% podregion nowosądecki, 14,3% firm pochodziło z oświęcimskiego a 9,1% z podregionu nowotarskiego i 9,0% z podregionu tarnowskiego. W skali roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych we wszystkich podregionach i  powiatach województwa, z wyjątkiem powiatu gorlickiego (minimalny spadek – o 0,1%). Największy wzrost ich liczby zaobserwowano w powiatach: brzeskim (o 4,1%), wielickim i dąbrowskim (po 3,8%), krakowskim (o 3,3%), nowotarskim (o 3,1%) oraz myślenickim i w mieście Kraków (po 3,0%).

W  ujęciu rocznym liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o  2,5%, a podmiotów sektora publicznego – spadła o 10,3%. Wzrosła w  ujęciu rocznym liczba zarejestrowanych spółek handlowych (o  8,3%), jak i  stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 4,0%), a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o  2,0%).

Prawie połowa podmiotów sektora prywatnego prowadziła działalność w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,4% podmiotów sektora prywatnego), budownictwo (14,2%), a  także działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna (10,3%). Natomiast podmioty sektora publicznego działały przede wszystkim w sekcjach PKD, takich jak: edukacja (51,9% ogółu podmiotów sektora publicznego), obsługa rynku nieruchomości (12,3%) oraz administracja publiczna i  obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (9,9%). Udział podmiotów z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wzrósł w skali roku o 0,2 p. proc. (podobnie jak w  2016 r.) do 10,1%.

Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów, dominowały następujące sekcje PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 87,2 tys. (o  1,2% mniej niż rok wcześniej), budownictwo – 53,1 tys. (wzrost o 4,4% w odniesieniu do roku poprzedniego), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 38,5 tys. (wzrost o  4,6% w  ujęciu rocznym) oraz przetwórstwo przemysłowe – 36,5 tys. (wzrost o 1,5% w porównaniu ze stanem w końcu 2016 r.). Wzrost liczby podmiotów w  ujęciu rocznym odnotowano głównie w  następujących sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,7 tys.), informacja i komunikacja (o 1,5 tys.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,9 tys.).

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występuje na terenie Krakowa, gdzie w 2017 r. na 1 km2 przypadały 424 podmioty (w 2016 r. – 411), a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Sączu – 170 i Tarnowie – 160.

Mapa 2. Koncentracja podmiotów gospodarczych na kmw województwie małopolskimpodmioty_km2_popŹródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

O poziomie przedsiębiorczości świadczy liczba podmiotów na 1000 ludności zamieszkałej na danym terenie. W  2017 r. na 1000 mieszkańców województwa małopolskiego przypadało 112 podmiotów gospodarki narodowej. Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w Krakowie (181) i w powiecie tatrzańskim (152), a najniższy w powiatach: dąbrowskim i tarnowskim (odpowiednio: 56 i 63).

Mapa 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności w małopolskich powiatach Źródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

Pełne opracowanie na stronie Urzędu Statystycznego w Krakowie.