Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych

Publikacja zawiera analizę danych na temat Inteligentnych Specjalizacji w małopolskich projektach, które zostały wybrane do dofinansowania i zakontraktowane do regionalnego i krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

  • w jakich obszarach specjalizacyjnych składano najwięcej wniosków do regionalnego i krajowych programów operacyjnych,
  • czy w Małopolsce mamy do czynienia ze specjalizacjami powiatowymi,
  • które małopolskie powiaty są najskuteczniejsze w pozyskiwaniu środków na projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji,
  • ile podmiotów wpisujących się w inteligentne specjalizacje działa na terenie poszczególnych powiatów regionu.

Inteligentne Specjalizacje (IS) w województwie małopolskim wyznaczają strategiczne kierunki rozwoju regionu, a wspierając współpracę sfery nauki i biznesu, wpływają na kreowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań. Siedem inteligentnych specjalizacji wspiera obszary o największym potencjale rozwoju i wzmacnia konkurencyjność regionu.

Przedsiębiorstwa, które realizują innowacyjne projekty wpisujące się w obszary nauki o życiu, energii zrównoważonej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, chemii, produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechniki i przemysłu maszynowego, przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, mają możliwość aplikowania o dodatkowe źródła finansowania, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Jak wynika z analizy podpisano 711 umów o dofinansowanie w ramach pierwszej i trzeciej osi RPO o wartości ponad 1,4 mld zł na projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje. Największą skuteczność mają wnioskodawcy, którzy wpisują się w specjalizacje z chemii oraz produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. Najskuteczniej aplikują wnioskodawcy z okolic Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic, natomiast z najmniejszym powodzeniem z powiatu nowotarskiego.


Tabela 1. Podpisane w ramach I i III osi RPO umowy na realizację projektów w poszczególnych Inteligentnych Specjalizacjach (stan na trzeci kwartał 2019 r.)

POdpisane umowy w ramach I i III osi RPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.


Spośród 1146 projektów spoza osi I i III RPO, zakończonych lub realizowanych, 327 (28,5%) powiązano z przynajmniej jedną Inteligentną Specjalizacją. Odnotowano ponadprzeciętne zapotrzebowanie na usługę wzornictwa w ramach przemysłów kreatywnych i czasu wolnego oraz na LivingLab w ramach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w obu przypadkach była to ponad połowa wszystkich projektów aplikujących po Bony na innowacje).

Wyróżniono 6 specjalizacji powiatowych: chemia w powiecie myślenickim i olkuskim, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych w powiecie limanowskim, elektrotechnika i przemysł maszynowy w powiecie brzeskim oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego w powiatach suskim i nowotarskim. Powiatowy rozkład liczby dziedzin/technologii pokazuje natomiast silną dominację Krakowa, w którym wybrano projekty powiązane z 709 uszczegółowieniami.

Małopolskie firmy złożyły do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój niemal 2000 projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje, co było trzecim najwyższym wynikiem w skali 16 województw. Przeciętna wartość projektów z Małopolski wyniosła nieco poniżej 4,3 mln zł co było wynikiem przeciętnym na tle innych regionów. Kraków jest siedzibą niemal połowy jednostek z obszaru Inteligentnych Specjalizacji. Wyraźnie najmniej (po około 0,6%) takich podmiotów lokuje się w trzech powiatach: proszowickim, dąbrowskim i miechowskim.


Wykres 2. Aktywność projektodawców w ramach POIR z wyłączeniem działania 2.1. Wnioski wpisujące się w KIS, złożone i ich wartość (stan na drugi kwartał 2019 r.)

Aktywnosć projektodawców w ramach POIR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii


 

Pełny raport: Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych