Małopolska w grupie regionów z wysokim udziałem w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 roku

Wartość PKB w Małopolsce w 2018 r. wyniosła 172,3 mld zł i podobnie jak we wcześniejszych latach, w stosunku do pozostałych regionów, ulokowała ten region na 5 miejscu.

Małopolska znalazła się wraz z regionem warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, w grupie regionów z wysokim udziałem w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach wytworzyły w sumie ponad połowę krajowej wartości PKB (55,9%). Udział regionu małopolskiego w generowaniu PKB w 2018 r. ukształtował się na poziome 8,1%.

We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z rokiem 2017. Małopolska odnotowała dynamikę zmiany PKB na poziomie 7,7% w przekroju regionów był to trzeci wynik – na równi z województwem pomorskim.

Wykres 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r.

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmB-AXqvtzCtpLsVsqMDgoohMH-X1-hi2utDdtuWXG4fvQ3EX8V1533WpUp-C_9CPB6R5XssmmKW-p/pubchart?oid=1935613728&amp;format=interactive” width=”770″ height=”400″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no></iframe]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W województwie małopolskim produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 r. wyniósł 50 761 zł (7 pozycja w kraju), dając 92% średniej krajowej. Dynamika wzrostu PKB per capita w regionie małopolskim w 2018 r. była na poziomie 7,4% (3 miejsce w kraju za regionem podkarpackim i świętokrzyskim.)

Wykres 2. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r.

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmB-AXqvtzCtpLsVsqMDgoohMH-X1-hi2utDdtuWXG4fvQ3EX8V1533WpUp-C_9CPB6R5XssmmKW-p/pubchart?oid=1612529559&amp;format=interactive” width=”770″ height=”400″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no></iframe]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności w Małopolsce

W 2018 r. w rejonie małopolskim 30,7% (tj. 46,3 mld zł) wartości dodanej brutto wypracowały podmioty prowadzące działalność usługową polegającą na handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie i gospodarce magazynowej, zakwaterowaniu i gastronomi a także na informacji i komunikacji. Małopolska wypracowała 8,4% wartości krajowej działalności usługowej co dało jej 4 miejsce w przekroju regionalnym.

Jednostki prowadzące działalność w przemyśle wytworzyły w 2018 r. 22% (33,1 mld zł) wartości dodanej brutto w Małopolsce co stanowi 6,9% wartości krajowej przemysłu (5 miejsce w kraju ex aequo z regionem mazowieckim).

W przekroju regionów w 2018 r. największy udział jednostek prowadzących pozostałe usługi zaobserwowano w regionie małopolskim tj. 28,5% (42,9 mld zł) wartości dodanej brutto. Małopolska wypracowała 9,3% wartości krajowej działalności wynikającej z pozostałych usług.

8,2% (tj. 12,3 mld zł) wartości dodanej brutto wypracowały w Małopolsce jednostki prowadzące działalność związaną z finansami i ubezpieczeniami a także z obsługą rynku nieruchomości co stanowi 7,4% wartości krajowej (5 miejsce w kraju).

Udział jednostek prowadzących działalność w budownictwie w tworzeniu wartości dodanej brutto w 2018 r. w przekroju na regionalnym był największy w regionie małopolskim i osiągnął poziom 9,5% (14,3 mld zł). Udział Małopolski w tworzeniu wartości krajowej w działalności związanej z budownictwem wyniósł 9,8% i był to czwarty co do wielkości wynik w przekroju regionalnym.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w 2018 r. wygenerowało 1,2% (1,7 mld zł) wartości dodanej brutto regionu małopolskiego i 3,8% wartości krajowej danej działalności (6. miejsce w kraju).

Wykres 3. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności w 2018 r. w Małopolsce (w %)

[iframe src=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRmB-AXqvtzCtpLsVsqMDgoohMH-X1-hi2utDdtuWXG4fvQ3EX8V1533WpUp-C_9CPB6R5XssmmKW-p/pubchart?oid=124116557&amp;format=interactive” width=”770″ height=”400″ seamless frameborder=”0″ scrolling=”no></iframe]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS