Małopolska na pozycji wicelidera w kraju wg „Indeksu Millennium 2020 – potencjał innowacyjności regionów”

Raport pn. „Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów” jest opracowywany cyklicznie przez ekspertów z Banku Millennium.

Zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności, analizę zmian w tempie rozwoju innowacyjności w przekroju terytorialnym oraz opis czynników determinujących rozwój innowacji i nowych technologii w skali kraju i poszczególnych regionów.

Ranking województw jest tworzony na podstawie indeksu syntetycznego (wszystkim analizowanym kategoriom przyporządkowano tę samą wagę, a wyniki poszczególnych województw zostały ocenione w skali od 1 do 100), składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne regiony w 5 kryteriach, które w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjny, tj.:

  • wydajność pracy – wartość dodana brutto wygenerowana przez 1 zatrudnionego (w tys. zł),
  • wydatki na badania i rozwój (B+R) – relacja wydatków w obszarze B+R do PKB (w %),
  • edukacja policealna – liczba studentów na 10 tys. mieszkańców,
  • pracujący w badaniach i rozwoju (B+R) – w sektorze przedsiębiorstw na 1 tys. osób aktywnych zawodowo,
  • liczba patentów – średnia arytmetyczna z 3 ostatnich lat, na 1 mln mieszkańców.

2020 rok oraz trwająca pandemia nie przyniosły radykalnych zmian z zakresu potencjału innowacyjnego poszczególnych regionów – niezmiennie w czołowej trójce liderów znalazły się województwa: mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie.

Mapa. Ranking potencjału innowacyjności polskich regionów w świetle „Indeks Millenium 2020” (pkt.)

 

mapa regionów w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Millenium

W 2020 roku województwo małopolskie ponownie uplasowało się na pozycji lidera z zakresu wydatków na działalność B+R, tuż przed Mazowszem. Co istotne, w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła pozycja regionu z zakresu liczby uzyskanych patentów – Małopolska zajęła 2. lokatę wyprzedzając Dolny Śląsk. Pozycję wicelidera osiągnął region małopolski także w przypadku pracujących w B+R oraz edukacji policealnej – bez zmian względem 2019 roku.

W przekroju na poszczególne kryteria, w 2020 roku Małopolska najsłabiej wypadła natomiast pod względem wydajności pracy, zajmując dopiero 11. pozycję w skali kraju (razem z regionem warmińsko-mazurskim). W tej kwestii nastąpił wzrost o 1 lokatę względem roku ubiegłego.

Tabela. Czołowa piątka regionów w Polsce w rankingu potencjału innowacyjności w 2020 roku
tabela_1Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Millenium

W świetle raportu, kluczowe czynniki determinujące wysoki potencjał innowacyjności Małopolski oraz wysoką pozycję w rankingu to:

  • duży ośrodek gospodarczy, z silnie rozbudowanym sektorem innowacyjnych usług,
  • dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa,
  • rozbudowana infrastruktura edukacyjna,
  • wysoki udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm (na poziomie wyższym od średniej krajowej),
  • wysoki udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, wspierający transfer technologii z krajów rozwiniętych.

Niezmiennie wysoka od lat pozycja województwa małopolskiego  świadczy o tym, że duży ośrodek gospodarczo-biznesowy oraz edukacyjny, jakim jest Małopolska, wsparty obecnością kapitału zagranicznego, potrafi skutecznie i trwale budować swój potencjał innowacyjny.

Źrodło: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/28780471/Millenium_201027_Raport_index2020.pdf