Małopolska o wsparciu dzieci i młodzieży – relacja z konferencji

25 stycznia br. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zorganizowało konferencję Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – obecne i przyszłe standardy usług, na którą przybyło liczne grono przedstawicieli placówek wsparcia dziennego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, małopolskich gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja była pierwszym tego typu wydarzeniem w Małopolsce i jak wskazywali uczestnicy jednym z niewielu zorganizowanych w Polsce. Wydarzenie zgromadziło około 140 uczestników z całej Polski.

Spotkanie uroczyście otworzył wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Podkreślając istotność rodziny, wskazał na wsparcie jakie udzielają władze województwa mieszkańcom Małopolski (także ze środków unijnych), zaangażowanie samych Małopolan, np. w formie wolontariatu, oraz działalność badawczą Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, skierowaną również na sytuację społeczną w regionie. Merytoryczna część konferencji została rozpoczęta wykładem prof. Mirosława Grewińskiego na temat rodzajów rozwiązań w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Polsce. Prof. Grewiński zaprezentował również przykłady zagranicznych rozwiązań wsparcia dzieci i młodzieży, które z powodzeniem mogą stanowić inspirację dla instytucji w Małopolsce. Kolejną prelegentką była Pani Joanna Urbanowicz – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, która przedstawiła wyniki badania Obserwatorium Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego.

Drugą część konferencji rozpoczęto od panelu dyskusyjnego, który poprowadził prof. Grewiński. Panel był w całości poświęcony sytuacji placówek wsparcia dziennego, ich problemom, barierom oraz wyzwaniom, przed którymi stoją. Panelistki wskazywały jak polepszyć ofertę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim (w kontekście tego, że powinny być oparte na potencjale dzieci i młodzieży) oraz jak w ich opinii standaryzować usługi wsparcia dziennego. Anna Litwora – dyrektor zarządzająca placówek dziennych, Stowarzyszenia Siemacha, powiedziała, że placówka powinna być oparta na aktywnych formach, jak trening, praca grupowa, ale później powinna nastąpić weryfikacja praktyczna umiejętności. Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, powiedziała, że wielickie placówki cieszą się dobrą opinią wśród dzieci, kojarzą się im z miejscem przyjaznym i bezpiecznym, mogą się również w nich wykazać tym co lubią i chcą robić. Magnesem dla nich są pracujący w nich wolontariusze, którzy byli kiedyś wychowankami placówek.

Co do standaryzacji usług Monika Grabarz – kierownik Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni, wskazała, że powinna ona iść w kierunku ogólnym, a nie szczegółowym, aby nie zatracić specyfiki i wyjątkowości poszczególnych PWD. Standardem powinno być:

  • umiejscowienie wychowanka w centrum oddziaływań placówki,
  • systematyczność, obowiązkowość uczestniczenia w życiu placówki,
  • „środowisko wychowawcze z dziećmi” – prawo głosu dla dzieci,
  • możliwość współdecydowania o realizowanych działaniach.

Magdalena Rajska z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazała, że koncentracja na standardach lokalowych czy materialnych jest niewystarczająca w zakresie organizacji sprawnego systemu wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Z kolei Małgorzata Szlązak, reprezentująca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, powiedziała, że modele, standardy są ważne, gdyż słabo rozwijają się formy wsparcia, które są niewystarczająco opisane w przepisach.

Ważną kwestią pozostaje finansowanie działalności placówek i tutaj uczestniczki panelu: Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, Monika Grabarz i Anna Litwora stwierdziły, że najlepiej jest łączyć różne źródła finansowania. Nie jest to łatwe, ale pomaga poszerzyć ofertę i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł stawia wyzwania przed organizacjami, ale także sprzyja zdobywaniu nowych doświadczeń według Anny Litwory.

Ze strony publiczności zadawane były również pytania, w tym m.in. o doskonalenie kadr placówek wsparcia dziennego. Ze strony panelistek wskazane zostały różne sposoby na szkolenie kadr, jak: pozyskiwanie środków z grantów na szkolenia, poszukiwanie zewnętrznych szkoleń, specjalistów. Z kolei Wioletta Wilimska, dyrektor ROPS w Krakowie, wspomniała, że środki na szkolenie kadr systemu pieczowego zarezerwowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego został złożony przez ROPS wniosek. Dyrektor Wioletta Wilimska bardzo mocno podkreśliła, że placówki nie są jednostkami autonomicznymi, ważne są więc wymiana informacji pomiędzy placówką a ośrodkiem pomocy społecznej, innymi placówkami, kontakt z asystentem rodziny, sieciowanie, kooperacja, interdyscyplinarność.

Spotkanie zostało zakończone prezentacją Pani Magdaleny Łasak-Strutyńskiej, zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM, na temat możliwości finansowania rozbudowy oferty oraz powoływania nowych placówek wsparcia dziennego w Małopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na wsparcie placówek w ramach konkursu została przewidziana kwota 101 898 818,34 PLN, planowany termin konkursu to druga połowa lutego 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji, raportem z badania oraz prezentacją Pani Moniki Grabarz przedstawiającej działania Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni.

Prezentacje:

prof. Mirosław Grewiński„Rodzaje rozwiązań w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży – problemy, oferta i wyzwania”

Joanna Urbanowicz „Prezentacja wyników badania Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego”

Magadalena Łasak-Strutyńska – „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Poddziałanie 9.2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Moniki Grabarzdziałania Miejskiego Centrum Dzieci i Młodzieży „Ochronka” w Bochni


Raport „Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego”

Streszczenie raportu „Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego”


Konferencja "Wsparcie dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"Konferencja "Wsparcie dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"Konferencja "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"Konferencja "Wsparcie dzienne dzieci i młodzieży w województwie małopolskim"