Małopolska jednym z pięciu regionów tworzących połowę krajowej wartości PKB w 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunki PKB za 2019 rok.

Z opublikowanych przez GUS szacunków za 2019 rok wynika, że podmioty prowadzące działalność w pięciu regionach Polski (49,7% ogółu pracujących w gospodarce narodowej), wytworzyły łącznie 56,0% krajowej wartości Produktu krajowego brutto (PKB). Udział Małopolski w generowaniu PKB w 2019 r. wyniósł 8,1% (186,2 mld zł). Oprócz województwa małopolskiego, najwyższy udział w tym procesie miały jeszcze: warszawskie stołeczne, śląskie, wielkopolskie i dolnośląskie.

Wykres. Produkt krajowy brutto według regionów w 2019 r. (ceny bieżące)

wykresŹródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dynamiczny wzrost PKB w Małopolsce

W 2019 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła łącznie 2,293,199 mln zł. W porównaniu do 2018 roku wartość ta była wyższa w cenach bieżących o 8,1%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2018 roku, przy czym największy w regionie warszawskim stołecznym – o 9,6%, a najmniejszy w regionie kujawsko-pomorskim – o 5,8%.

W Małopolsce produkt krajowy brutto w cenach bieżących wzrósł w tym okresie o 8,1% (z 172,4 mld zł w 2018 r. do 186,2 mld zł w 2019 r.). W przekroju regionów wzrost ten stanowił trzeci najlepszy wynik.

Natomiast w przełożeniu na jednego mieszkańca, wartość PKB dla Małopolski wyniosła 54,6 tys. zł, co odpowiadało 91,5% średniej krajowej. Pod względem wartości PKB na jednego mieszkańca Małopolska znalazła się na 7. miejscu wśród regionów. Dynamika wzrostu PKB „per capita” w małopolskim wyniosła 7,7%.

Dla porównania, najwyższy poziom PKB na jednego mieszkańca uzyskał w 2019 r. region stołeczny warszawski (131,3 tys. zł) i był on niemal 3,5-krotnie większy od wartości osiągniętej przez województwo lubelskie, w którym odnotowano najniższy poziom wskaźnika (40,7 tys. zł).

Mapa. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2019 r. (ceny bieżące) i w odniesieniu do średniej dla Polski

mapa

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rodzaje działalności w Małopolsce i ich wartość dodana

Małopolska wypracowała ogółem 8,2% wartości krajowej działalności usługowej w 2019 r., co dało jej 10 miejsce w przekroju regionalnym. Pod względem wartości wytworzonej przez jednostki prowadzące działalność w zakresie m.in. administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (tzw. „pozostałe usługi”), Małopolska okazała się najlepszym regionem w 2019 r. Jednostki te miały największy udział procentowy w kraju w tej sferze działalności – łącznie wygenerowały 28,9% (47,3 mld zł) wartości dodanej brutto. Najmniejszy udział w tym zakresie miał region mazowiecki regionalny – 19,2%.

Podobnie, najwyższą wartość dodaną brutto wśród wszystkich regionów, wytworzyły jednostki z Małopolski prowadzące działalność w budownictwie – 9,4% (15,3 mld zł). W tym zakresie Małopolska zanotowała skok o 3 pozycje od 2018 r. Tuż za Małopolską znalazło się zachodniopomorskie z udziałem 8,9% oraz świętokrzyskie z udziałem 8,8%.

Druga pozycja, na równi z Wielkopolską, przypadła Małopolsce w wytworzeniu wartości dodanej brutto wśród podmiotów prowadzących działalność w usługach, obejmujących handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację – 30,6% (tj. 50,1 mld zł). Dla porównania, w poszczególnych regionach udział tych jednostek kształtował się na poziomie od 22,8% w regionie mazowieckim regionalnym do 38,2% w regionie warszawskim stołecznym. Warto dodać, że działalność w tym zakresie generuje najwięcej, bo 29,9% krajowej wartości dodanej brutto spośród wszystkich działalności usługowych w Polsce.

Małopolska znalazła się w połowie zestawienia regionów, biorąc pod uwagę działalność w przemyśle – podmioty funkcjonujące w tej dziedzinie wytworzyły w 2019 r. 21,1% (34,6 mld zł) krajowej wartości dodanej brutto. W odniesieniu do całego kraju, przemysł wygenerował 25,3% krajowej wartości dodanej brutto w 2019 roku. W przekroju regionów zaobserwowano w tym czasie znaczne zróżnicowanie udziału przemysłu – od 12,0% w regionie warszawskim stołecznym do 35,2% w regionie mazowieckim regionalnym.

W sferze usług związanych z finansami i ubezpieczeniami, a także z obsługą rynku nieruchomości, podmioty z Małopolski wypracowały 8,6% (14,0 mld zł) krajowej wartości dodanej brutto, co stanowi 7,5% wartości krajowej (7 miejsce w kraju).

Działalność rolnicza, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w 2019 r. przyniosły Małopolsce 1,3% (2,1 mld zł) wartości dodanej brutto i 4,0% wartości w skali kraju.


Więcej informacji w raporcie GUS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS