Małopolska w czołówce regionów tworzących PKB dla Polski

Ponad połowa krajowej wartości produktu krajowego brutto w 2020 roku została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne szacunki produktu krajowego brutto (PKB)* w przekroju regionów w 2020 roku. W 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – o 0,1%. Natomiast w pozostałych trzech regionach odnotowano spadek.

PKB Małopolski w 2020 roku wyniosło w 2020 r. 189 295 mln zł (wzrost o 1,9% względem 2019 r.). Plasuje to region po raz kolejny na 5. miejscu wśród wszystkich województw.

Udział Małopolski w krajowym PKB wyniósł 8,1%, co razem z regionami: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim stanowi 55,8% PKB kraju.

Wykres 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2020 r. (ceny bieżące)

wykresProdukt krajowy brutto na jednego mieszkańca w 2020 roku

Podobnie jak w 2019 roku, najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskał region stołeczny warszawski. Był on ponad 3-krotnie większy od wartości osiągniętej przez województwo lubelskie, w którym odnotowano najniższy poziom wskaźnika. Wartość PKB na mieszkańca dla Małopolski wyniosła 55,4 tys. zł, co odpowiadało 91,4% średniej krajowej. Pod względem wartości PKB na mieszkańca Małopolska znalazła się na 7. miejscu wśród regionów.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem Głównego Urzędu Statystycznego.

*Produkt krajowy brutto (PKB) to makroekonomiczny wyznacznik efektów działalności społeczeństwa danego kraju. Jego wysokość wykorzystuje się przy prowadzeniu systemu rachunków narodowych. PKB stanowi konkretną miarę wielkości danej gospodarki, ponieważ określa wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w państwie w określonym czasie. (wg businessinsider.com.pl)