Małopolska a innowacyjność regionów w Europie 2017

Małopolska jest drugim najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce. Nasz region wyróżnia się na tle innych regionów europejskich w takich kategoriach jak: szkolnictwo wyższe oraz aplikacje wzornicze (innowacyjność powyżej średniej unijnej). Dobrze radzi sobie także w sektorze badań i rozwoju w sektorze publicznym (średni unijny poziom).

Co roku Komisja Europejska publikuje Regionalną Tablicę Wyników Innowacji (Regional Innovation Scoreboard – RIS), dzięki której istnieje możliwość porównania poziomu innowacji regionów. Polska w skali ogólnoeuropejskiej znajduje się w gronie państw o umiarkowanym stopniu innowacji. W skali regionalnej również i Małopolska należy do umiarkowanych innowatorów.

Ósma edycja Regionalnej Tablicy zawiera dane z 220 regionów z 22 państw Unii Europejskiej, a także Norwegii, Serbii oraz Szwajcarii. Mniejsze kraje unijne jak: Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta są traktowane jako jedno państwo – jeden region. Regiony klasyfikowane są w obrębie 4 grup – liderzy innowacji (wynik powyżej 120% średniej), silni innowatorzy (90-120% unijnej średniej), umiarkowani innowatorzy (50-90%) oraz skromni innowatorzy (poniżej 50%). Każda z grup zawiera też podgrupy klasyfikowane jako wyższe (+), średnie, niższe (-).
W roku 2017 Regionalna Tablica Wyników Innowacji stosuje 18 wskaźników badawczych: procent populacji z wyższym wykształceniem, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, międzynarodowe publikacje, cytowalność publikacji naukowych, wydatki na badania i rozwój w poszczególnych sektorach, wydatki na innowacje i stopień ich wprowadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, partnerstwo publiczno-prywatne, wnioski patentowe, wzornicze i o znaki towarowe, zatrudnienie i eksport w sektorze wysokich/średnich technologii oraz sprzedaż innowacji. Finalny wskaźnik innowacji regionalnej jest mierzony na podstawie RII – Regional Innovation Index – indeksu innowacji regionalnej, który jest sumą wszystkich wskaźników. Poszczególne wskaźniki innowacji z roku 2017 odnoszą się porównawczo do lat poprzednich, w których Regionalne Tablice Wyników Innowacji były publikowane tj. RIS 2016, RIS 2014, RIS 2012, RIS 2009, RIS 2006.

WYBRANE WNIOSKI Z RAPORTU – REGIONALNA TABLICA WYNIKÓW INNOWACJI 2017

Najbardziej innowacyjnym regionem w Unii Europejskiej jest Sztokholm, następnie Havedstaden (region stołeczny Danii) oraz region południowo-wschodni w Wielkiej Brytanii. Z kolei ogółem w Europie najbardziej innowacyjny region to szwajcarski Zurych, a Szwajcaria jest jedynym krajem, gdzie wszystkie regiony należą do najwyższej kategorii – liderzy innowacji (+).

W 60% regionów innowacyjność wzrosła. Analizując dane z 2011 i 2017 roku, poziom innowacji wzrósł w 128 regionach, a w 88 pogorszył się. Poziom innowacji wzrósł we wszystkich regionach Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz w ponad połowie regionów w Grecji, Włoszech, Szwecji i Polsce. Pogorszyło się we wszystkich regionach Rumunii oraz w ponad 50% regionów w Czechach, Danii, Finlandii, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i na Węgrzech. W Polsce znaczny wzrost wystąpił w 3 regionach (pomiędzy 5% – 10%) – Zachodniopomorskie, Lubelskie i Pomorskie, w 5 regionach wzrost umiarkowany (2,5% – 5%) – Małopolskie, Łódzkie, Podkarpackie, Lubuskie i Dolnośląskie oraz Wielkopolskie, w 3 regionach nieznaczny (0% do 2,5%) – Śląskie, Świętokrzyskie, Pomorskie. Także w przypadku spadków – w 2 regionach spadek był nieznaczny (0% do -2,5%) – Mazowieckie i Opolskie, w jednym regionie – Warmińsko-Mazurskim spadek umiarkowany (-3.3%).

Wszyscy regionalni liderzy znajdują się ogółem w 11 krajach. Większość liderów innowacji oraz silnych innowatorów znajduje się w krajach tak zwanej starej Unii. Umiarkowani i skromni innowatorzy znajdują się głównie w krajach tzw. Nowej Unii (obszar Środkowo-Wschodniej Europy) oraz w krajach Europy Południowej.

Jak wynika z analizy danych, regiony centralne, obejmujące stolice państw prezentują tendencję do lepszych wyników na tle innych regionów swojego kraju.
Polska jako kraj należy do umiarkowanych innowatorów. Z 16 województw 7 zostało zaklasyfikowanych jako umiarkowani innowatorzy, a 9 jako skromni innowatorzy. Mazowieckie jest najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce, Małopolska jest druga.

W poszczególnych kategoriach na tle Europy wyróżnia się kilka województw: mazowieckie w skali edukacji (7 miejsce w Europie), wydatki na innowacje bez wydatków na badania i rozwój jako procent obrotu – podkarpackie jest 4 w Europie, a w gronie liderów znajdują się także łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Wnioski wzornicze – Podkarpacie i Wielkopolska odpowiednio 4 i 5 miejsce w Europie. Eksport w sektorze średnich-wysokich/wysokich technologii na tle ogółu eksportu – Dolnośląskie i Zachodniopomorskie, pierwsza 20 w Europie.

W skali całej Europy widać wyraźną tendencję do wybijania się na tle państw regionów obejmujących stolice. W skali krajowej słabo wypadają Rumunia, Chorwacja, Włochy, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Węgry i Czechy, gdzie większość regionów uzyskała wynik niski lub średni. Polska w tej kategorii wypada dobrze, wybija się Mazowsze, które należy do najwyższej grupy. Małopolska jest w grupie silnych regionów.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu Komisji Europejskiej.