Małopolscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych – najnowszy raport

Rok 2021 przyniósł w porównaniu do poprzedniego niewielki wzrost liczby informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego.

Najnowszy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku”, autorstwa Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, składa się z części głównej i dodatkowych załączników zawierających analizę informacji o podatnikach, osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

W 2021 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mieszkający na terenie województwa małopolskiego otrzymali 1 566,8 tys. informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzach PIT-11 od swoich płatników. Łącznie przyrost wyniósł nieco ponad 19 tys. dokumentów i nie pokrył ubytku z poprzedniego roku. Była to liczba o 1,2% wyższa, niż w 2020 roku, lecz o 4,2% niższa niż w 2019 roku.

W Małopolsce wciąż odczuwany jest efekt ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, ale także może być to spowodowane zmianą formuły zatrudniania niektórych grup pracowników, np. sezonowych, z umowy związanej ze stosunkiem pracy na umowę cywilno-prawną (umowy – zlecenia, umowy o dzieło).

Wzrost liczby informacji przekazanych w 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego wykazany został w 11 sekcjach, natomiast spadek w 7 sekcjach PKD 2007. Najliczniejszy przyrost bezwzględny wystąpił w sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” – 15,8% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Małopolsce, oraz w sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”.

Podatnicy zatrudnieni w podmiotach zaliczonych do sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” są najliczniejszą grupą w województwie małopolskim. W skali regionu działalność ta gromadzi 17,4% wszystkich deklaracji PIT-11, w poszczególnych powiatach jednakże występują znaczące odchylenia od średniej. Najliczniej podatnicy związani z tego rodzaju działalnością zamieszkują powiat wadowicki (31,2% wszystkich podatników z tego powiatu), powiat olkuski (29,3%), powiat suski (27,4%), oświęcimski (26,5% informacji podatkowych). Do najliczniej reprezentowanych sekcji zaliczają się jeszcze: P „Edukacja”, reprezentowanej przez 8,6% pracowników oraz F „Budownictwo” – 8,2% informacji podatkowych PIT-11.

W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się wyraźny trend wzrostu odsetka informacji podatkowych wydawanych podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim przez płatników z Małopolski – to 80,4% wszystkich informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Z pozostałych województw największy wpływ na małopolski rynek mają płatnicy z terenu województwa mazowieckiego (8,3%) i województwa śląskiego (5,0%). Udział przekraczający 1% odnotowano jeszcze w przypadku województw: dolnośląskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

W 2021 roku 65,5% podatników zamieszkałych w Małopolsce świadczyło pracę w miejscowości zamieszkania. Od około 4 lat wskaźnik ten ma charakter malejący.

Więcej informacji i danych w raporcie.