Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 roku

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 września 2022 roku na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w przetwórstwie przemysłowym.

Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.