Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 roku

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w październiku 2022 roku sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Raport zawiera też pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze (procesy cenowe) oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę. W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtował się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika nastąpiło w informacji i komunikacji.

Badanie dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę zostało przeprowadzone od 1 do 10 października na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytania dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytania dotyczące procesów cenowych. Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.