Indeks Millennium 2018

Małopolska uplasowała się na 2. pozycji w kraju w tegorocznej edycji „Indeksu Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów”. 

Raport „Indeks Millennium 2018” jest opracowywany cyklicznie przez ekspertów z Banku Millennium. Zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności, analizę zmian w tempie rozwoju innowacyjności w przekroju regionalnym, jak również opis głównych czynników determinujących rozwój innowacyjności zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów.

Ranking województw jest tworzony na podstawie indeksu syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne regiony w 6 kategoriach, które w największym stopniu warunkują rozwój innowacyjności, tj.:

 • Wydajność pracy – przychód wygenerowany przez 1 zatrudnionego w mln zł
 • Stopa wartości dodanej – relacja wartości dodanej do przychodów w %
 • Wydatki na działalność badawczo-rozwojową (B+R) – wydatki na 1 zatrudnionego w obszarze B+R
 • Pracujący w działalności badawczo-rozwojowej (B+R) – w sektorze przedsiębiorstw na 1 tys. osób aktywnych zawodowo
 • Edukacja policealna – liczba studentów na 10 tys. mieszkańców
 • Liczba patentów – na 1 mln mieszkańców

Pod względem wartości indeksu syntetycznego Małopolska, analogicznie do lat ubiegłych, uplasowała się jako wicelider w skali kraju, lokując się niezmienne tuż za województwem mazowieckim. Na kolejnych lokatach znalazły się województwa: pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie.

Analizując pozycję województwa małopolskiego, względem pozostałych regionów w Polsce, w przekroju na poszczególne kryteria innowacyjności, Małopolska uzyskała status lidera w przypadku:

 • wielkości wydatków na działalność badawczo-rozwojową oraz
 • edukacji policealnej (razem z województwem mazowieckim).

Najniższą lokatę (tj. 4. miejsce w kraju) osiągnęła natomiast pod względem wydajności pracy oraz stopy wartości dodanej.

Ryc 1. Potencjał innowacyjności polskich regionów według rankingu Indeks Millennium 2018

mapa Indeks Millenium 2018

Źródło: Indeks Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów

Jako czynniki determinujące wysoką pozycję Małopolski to m.in.:

 • rozbudowana baza naukowa oraz badawczo-rozwojowa, w tym wysoka jakość uczelni wyższych oraz ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe;
 • rozwinięta i zdywersyfikowana pod względem struktury branżowej przemysł oraz usługi;
 • wysoki poziom rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii;
 • rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu (z naciskiem na branżę IT);
 • wysoka jakość kapitału ludzkiego, wykształcone i kompetentne zasoby pracy;
 • bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową;
 • duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego;
 • rozwinięty ekosystem dla startupów, w tym dużą liczbę wydarzeń o tematyce wysokich technologii skierowanych do początkujących przedsiębiorców, liczne akceleratory i fundusze;
 • silna aglomeracja krakowska stanowiąca atrakcyjny ośrodek akademicki i biznesowy;
 • dodatnie saldo migracji.

Czynnikiem problemowym, wymagającym poprawy, to stosunkowo wysokie w porównaniu do innych województw koszty pracy.

Jak wynika z analiz ekspertów z Banku Millennium, na przestrzeni ostatnich lat województwo małopolskie odznaczało się wysoką dynamiką zmian w kontekście kluczowych czynników innowacyjności. Przykładowo, pod względem udziału wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB, Małopolska odnotowała ponad dwukrotny wzrost wobec 2010 r. Notuje się również sukcesywny wzrost udziału podmiotów gospodarczych podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej (w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych Małopolska plasuje się jako lider w tym względzie w skali kraju). Stolica Małopolski charakteryzuje się ponadto największym przyrostem miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Jednym z głównych wniosków płynących z tegorocznego raportu jest fakt, iż rosną dysproporcje pomiędzy polskimi regionami w zakresie ich potencjału innowacyjnego. W porównaniu do lat ubiegłych, nastąpiło bowiem zwiększenie dystansu pomiędzy liderami w tym zakresie (w tym m.in. Małopolską), a pozostałą częścią kraju.

W kontekście zależności pomiędzy poziomem innowacyjności regionów, a ich atrakcyjnością inwestycją wskazuje się, iż liderzy tegorocznego rankingu Indeks Millennium 2018 (w tym województwo małopolskie) znajdują się jednocześnie w czołówce najatrakcyjniejszych województw pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych i lokowania kapitału przez zagranicznych inwestorów.

Pełna treść raportu.