Imigranci w Małopolsce – najnowsze dane

58 tysięcy – to liczba cudzoziemców, którzy w maju 2021 roku posiadali aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego.

To o 8 tys. osób więcej niż w 2020 roku i niemal 13 tys. osób więcej niż w 2019 roku. Tendencja ta nasila się od kilku lat, a między 2012 a 2021 rokiem liczba cudzoziemców wzrosła ponad 6-krotnie. Małopolska jest drugim, po Mazowszu, regionem w Polsce najchętniej wybieranym przez cudzoziemców. Obywatele innych krajów migrują do Małopolski nie tylko w celach zarobkowych i pobytowych, ale także edukacyjnych.

Najwięcej obywateli zza wschodniej granicy

Najliczniejszą grupę obcokrajowców, którzy przebywają w Małopolsce stanowią Ukraińcy – niemal 60% spośród wszystkich cudzoziemców w tym regionie. Kolejne, pod względem liczebności grupy, to Białorusini – 3,4%, Rosjanie (3,2%), a także obywatele Indii (2,9%) oraz Włosi (2,6%). Pozostałe narodowości razem stanowią około 30%.

39,3 tysięcy – to liczba zezwoleń na pracę wydanych przez Wojewodę Małopolskiego w 2020 roku. Dla porównania, w 2018 roku takich dokumentów wydano 27,5 tys. Wśród wszystkich osób, które w 2020 roku otrzymały w Małopolsce zezwolenie na pracę, 28,4% stanowiły kobiety w tym ponad 85% kobiety narodowości ukraińskiej, następnie mołdawskiej – 3,2% oraz filipińskiej 2,1%.

W 2020 roku cudzoziemcy najczęściej podejmowali pracę na okres od 3 miesięcy do 1 roku (61% to zezwolenia o krótkim okresie ważności). Około 30% zezwoleń zostało wydanych, by umożliwić pracę powyżej 2 lat.

Cudzoziemcy najczęściej zatrudnieni byli w sektorach: przetwórstwa przemysłowego, transportu i gospodarki magazynowej, budownictwa, usług administrowania, a także handlu i napraw samochodowych. Wykonywali też prace proste. Najwięcej osób pracujących w wymienionych sektorach, to obywatele Ukrainy, a także Białorusi i Mołdawii.

Mapa. Cudzoziemcy według narodowości zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w 2020 roku w przekroju na małopolskie powiaty

mapa Małopolski  Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cudzoziemcy w specjalistycznych zawodach

Pewną grupę osób pracujących w Małopolsce w 2020 roku na podstawie zezwoleń stanowili specjaliści (4,8% cudzoziemców i było to 19 tys. osób). Na szczególną uwagę zasługuje branża informatyczna, w której wydano 1241 zezwoleń na pracę, o 156 mniej niż w 2019 roku. Najliczniej tę grupę reprezentowali Białorusini – 22,7% spośród wszystkich cudzoziemców, następnie obywatele Ukrainy (22,1%), oraz kolejno obywatele Indii i Rosji.

Liczba zezwoleń wydanych w innych grupach zawodów klasyfikowanych jako specjalistyczne była niewielka. Na przykład wydano tylko 75 zezwoleń dla pracowników wykonujących zawody medyczne. W 2020 roku wydano 5 zezwoleń dla osób reprezentujących grupy zawodowe lekarzy oraz 1 dla pielęgniarek i położnych. Przedstawicielom zawodów nauczycielskich z kolei wydano 229 zezwoleń, z czego 208 nauczycielom języków obcych, a cudzoziemcom reprezentującym zawody artystyczne 19 zezwoleń.

Wykres. Zezwolenia na pracę według. grup wielkich Klasyfikacji Zawodów i Specjalności w 2020 roku

wykres kołowyŹródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Edukacja wśród imigrantów w Małopolsce

Małopolskie przedszkola i szkoły to placówki, do których uczęszcza około 3,4 tys. uczniów i wychowanków z innych krajów. Najwięcej z nich w stolicy regionu, Krakowie oraz powiecie krakowskim, ale także w powiatach oświęcimskim, myślenickim i tarnowskim, choć tutaj liczby te opiewają na kilkanaście do kilkudziesięciu osób.

W przypadku uczelni wyższych, wyraźny jest wzrost liczby studentów z zagranicy – w roku akademickim 2011/2012 było to 2,6 tys. osób, a w roku akademickim 2019/2020 już niemal 8,2 tys. (stan na 31.12 2019). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskało 1,8 tys. cudzoziemców.

Jako ciekawostka, w 2019 roku cudzoziemcy studiujący na małopolskich uczelniach pochodzili ze 122 krajów. Kobiety stanowiły większość wśród studentów, bo 58% studiujących cudzoziemców. Zdecydowana większość, bo aż 93,5% studentów z zagranicy, wybrała tryb stacjonarny.

Więcej ciekawych informacji w najnowszym raporcie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pt. „Imigranci w województwie małopolskim”. Zapraszamy do lektury.