Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2019 r. Pełna analiza

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019”. Prezentujemy w nim pełne dane na temat eksportu i importu w Małopolsce i innych województwach, a także wskaźniki krajowe. W raporcie można znaleźć informacje porównawcze dla lat 2018-2019, a także dane z wcześniejszych okresów.

Najważniejsze wyniki badania:

Eksport i import w 2019 r.

 • wartość dóbr i usług, które wyeksportowano w 2019 r. wyniosła: 10,4 mld euro z Małopolski, czyli o 2,7% więcej niż rok wcześniej; 234 mld euro z Polski, co oznacza wzrost o 6,7%
 • wartość dóbr i usług, które zostały sprowadzone w 2019 r. wyniosła: 10,5 mld euro do Małopolski, tj. spadek o 2,6% rok do roku; 229,7 mld euro do Polski, tj. wzrost o 4% rok do roku

Małopolska na tle Polski

 • udział Małopolski w krajowym eksporcie i imporcie spadł: do poziomu 4,4% w eksporcie (o 0,2 p. proc. mniej niż w 2018 r.) oraz do 4,6% w imporcie ( 0,3 p. proc. mniej niż w 2018 r.).
 • Małopolska zajęła w 2019 r. 6. miejsce w kraju pod względem wielkości eksportu i importu
 • saldo handlu zagranicznego Polski wyniosło 4,3 mld euro (-1,8 mld euro w 2018 r.)
 • Małopolska utrzymała ujemny bilans handlowy zamykając 2019 r. z wynikiem – 0,17 mld euro (-0,72 mld euro w 2018 r.)

Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

 • w 2019 r. wzrosła liczba firm zajmujących się eksportem: w Małopolsce z 3 921 do 4 138, a w Polsce z 44 820 do 46 440
 • wzrosła również liczba przedsiębiorstw zajmujących się importem: w Małopolsce z 4 690do 4 848, a w Polsce z 54 424 do 55 682

Kluczowe branże dla wymiany zagranicznej

 • wymiana zagraniczna zdominowana jest przez dwie sekcje (według klasyfikacji PKD): Przetwórstwa przemysłowe (sekcja C) i Handel hurtowy i detaliczny (sekcja G)
 • z województwa małopolskiego eksportowane były przede wszystkim produkty branż średniowysokich technologii

Kierunki wymiany handlowej

 • wymiana handlowa odbywała się głownie z krajami europejskimi (a zwłaszcza z państwami UE)
 • eksport do krajów starego kontynentu stanowił: 88,6% ogółu eksportu z Polski i 89,2% eksportu z Małopolski
 • import z krajów europejskich stanowił: 78% ogółu importu do Polski i 81,7% importu do Małopolski
 • niezmiennie najważniejszym partnerem handlowym Polski jak i Małopolski pozostają Niemcy.
 • W porównaniu do 2018 r. w wymianie zagranicznej z Niemcami: wzrosła wartość eksportu: o 4,9% z Polski i o 3,7% z Małopolski oraz wzrosła wartość importu o 1,6% do Polski, natomiast spadła o 8,7% do Małopolski

Udział małopolskich powiatów w handlu zagranicznym

 • w Małopolsce w działalność związaną z handlem zagranicznym angażowały się głownie firmy z Krakowa: generując  24,8% eksportu oraz 42,9% importu
 • istotną rolę odgrywają także powiaty okalające Kraków: krakowski i wielicki
 • największy procentowy wzrost zarówno importu jak i eksportu odnotowano w powiecie dąbrowskim