Fundusze Europejskie w Małopolsce – realizacja w 2021 roku

Realizacja projektów ze wsparciem Funduszy Europejskich w Małopolsce osiągnęła 41,6 mld zł, z czego w samym 2021 roku pula ta zwiększyła się o 2,6 mld zł.

Jest to wartość wyższa o prawie 5,4 mld zł niż ze środków UE pozyskanych w perspektywie 2007–2013, wynika z najnowszej analizy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju RegionalnegoZ pieniędzy tych skorzystało niemal 2,5 tys. małopolskich beneficjentów, a w 2021 roku ich liczba wzrosła o 131. Dofinansowanie unijne do zawartych umów na realizację projektów na terenie Małopolski wynosi 25,3 mld zł – w 2021 roku zwiększyło się ono o 1,8 mld zł.

Od momentu uruchomienia środków unijnych, w Małopolsce realizowanych jest 6,5 tys. projektów (541 na podstawie umów podpisanych w 2021 roku  6. miejsce w Polsce), w tym 4 132 projekty z RPO WM 2014-2020, 1 640 projektów z PO IR, 436 z POWER, 213 z PO IŚ 2014-2020, 33 z PO PC.

Do końca 2021 roku przeprowadzono 456 naborów do RPO WM. Podpisanych zostało 4 130 umów. Poziom zaangażowania środków unijnych w RPO WM, liczony wartością dofinansowania unijnego w podpisanych umowach do całości przyznanej alokacji, wyniósł na koniec 2021 roku 93,8%, co lokuje Małopolskę na 7. miejscu w kraju.

Realizacji projektów wg wszystkich programów podjęło się łącznie 2 478 beneficjentów mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Systematycznie powiększa się zróżnicowanie pomiędzy powiatami w zakresie liczby realizowanych na ich terenie projektów – na koniec 2021 roku wartości skrajne kształtowały się w przedziale od 175 projektów w powiecie miechowskim po 1 697 projektów w Krakowie.

widok na krzesła widowni w sali muzycznej

Fot. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu (archiwum UMWM)

Wartość projektów realizowanych na 1 mieszkańca w Małopolsce wyniosła 12 201 zł (UE: 7 413 zł), co daje 13. miejsce wśród województw. Rozpatrując z kolei wartość projektów uwzględnianych w poszczególnych programach, województwo małopolskie jest liderem w PO IR, jak również zajmuje 2. miejsce w przypadku RPO WM, 3. miejsce w przypadku PO WER i 6. miejsce dla PO IŚ oraz PO PC.

W Małopolsce zaangażowane są największe w Polsce środki finansowe na realizację dwóch celów tematycznych nakreślonych przez KE:

  • „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
  • „Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”

Na drugiej pozycji są podmioty realizujące projekty w zakresie objętym trzema celami tematycznymi:

  • „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”
  • „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
  • „Innowacje społeczne”

widok z lotu ptaka na park w Nowym Sączu

Fot. Park Strzelecki w Nowym Sączu (archiwum UMWM)

Raport „Fundusze Europejskie w Małopolsce” to cykliczna publikacja przygotowywana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do szczegółowej lektury raportu.