Architekci przyszłości 2017

Mianem innowacji społecznych określamy działania społeczne, których finalnym efektem wdrożenia jest polepszenie jakości życia osób, do których innowacje są skierowane. Innowacje mają różnoraki wydźwięk i charakter jednak aby działały i przynosiły zamierzony rezultat, muszą być ściśle „skrojone” pod potrzeby danej społeczności, wprowadzając trwałą zmianę w jej funkcjonowaniu. Jedną z najważniejszych faz planowania wdrożenia innowacji społecznych stanowi etap analizy problemu społecznego. To od jego właściwego zdefiniowania zależy sukces przedsięwzięcia. Jest to również jedna z najtrudniejszych i najżmudniejszych faz planowania innowacji.

Rozwijając ideę kreowania innowacji społecznych, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych wraz z Fundacją Konrada Adenauera oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – Małopolskim Obserwatorium Rozwoju Regionalnego zorganizowały w dniach 19-21.10.2017 r. na terenie Krakowa trzydniowy warsztat poświęcony niniejszej tematyce. Warsztat pod nazwą Architekci Przyszłości 2017 w swoim założeniu miał wyposażyć młodych liderów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w niezbędne narzędzia, takie jak wiedza i umiejętności, pozwalające im w przyszłości przekształcać środowiska w których działają przy wykorzystaniu innowacji społecznych.

Uczestnikami warsztatu była grupa 20 osób, wyłoniona spośród ponad 100 zgłoszonych kandydatur. Wśród wybranych znaleźli się reprezentanci takich krajów, jak Polska, Niemcy i Ukraina. Młodzi liderzy zdobywali nowe kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem innowacji wpływających w sposób pozytywny na życie jednostek i społeczeństw zapoznając się w sposób pogłębiony z jedną z najbardziej popularnych metodyk projektowania innowacji – Design Thinking. Jej charakter polega na potraktowaniu człowieka, jako głównego punktu odniesienia w całym procesie projektowania innowacyjnych rozwiązań – stąd metodę tę określa się, jako Human-Centered (czyli zorientowaną na człowieka). Jej wyjątkowość polega na wzmocnieniu roli empatii w procesie projektowania.  Uczestnicy – w trakcie programu – realizowali głównie prace warsztatowe, które pozwoliły im przejść przez wszystkie etapy metody Design Thinking – począwszy od uzyskania empatii z odbiorcą innowacji, poprzez analizę i redefinicję samego wyzwania, aż do etapu ideacji, prototypowania i testowania.

W ramach warsztatów, uczestnicy spotkali się z ekspertami, dzięki którym mogli ćwiczyć swoje umiejętności związane ewaluacją wpływu innowacji na jej otoczenie, z zastosowaniem wiedzy i praktyki bardziej biznesowej przy wdrażaniu innowacji społecznych. Mieli także okazję dyskutować nad społecznymi odniesieniami innowacji zastanawiając się nad tym, jaka kultura organizacyjna wspiera proces tworzenia nowatorskich – i jednocześnie społecznie potrzebnych – rozwiązań.

Podczas programu udało się wytworzyć niezwykle przyjazną atmosferę sprzyjającą grupowemu procesowi uczenia się. Uczestnicy docenili warsztatowy charakter programu oraz możliwość nawiązywania intensywnych interakcji między sobą, dzięki którym mieli szanse dobrze się poznać i uczyć się od siebie wzajemnie. Wynikiem zrealizowanego programu była nie tylko promocja idei innowacji społecznej wśród młodych liderów z Polski, Niemiec i Ukrainy, czy wzrost umiejętności związanych z działaniem na tym polu, ale także kultywowanie dialogu międzynarodowego i zacieśnianie kontaktów między osobami zainteresowanymi tematyką rozwoju społecznego w Europie.