Czy małopolskie miasta są otwarte na zmiany? Jak kształtować przestrzeń, by była przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców? Jak zieleń wpływa na jakość i warunki życia w mieście? Czy mieszkańcy miast są gotowi, by samemu kreować własne otoczenie?

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmą eksperci podczas konferencji „Miasto otwarte na zmiany”, organizowanej przez Województwo Małopolskie 1 marca 2019 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Konferencja będzie miała formę debaty, w której główny nacisk zostanie położony na dwa zagadnienia:

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji, które do miejskiej przestrzeni podchodzą w sposób praktyczny, a więc aktywiści miejscy, urbaniści, przedstawiciele samorządu, działacze stowarzyszeń, które kreują oddolne inicjatywy poprawiające jakość życia w mieście.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z kształtowaniem przestrzeni w mieście. Zaproszeni goście podzielą się też nowatorskimi rozwiązaniami wpływającymi na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz estetykę miejskich terenów.

Konferencja „Miasto otwarte na zmiany” odbędzie się 1 marca 2019 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny w Krakowie.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: morr@umwm.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia na konferencję prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lutego 2019 r.

Wstęp bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą wydarzenia.

 

W 2018 r. Małopolska pobiła kolejny turystyczny rekord. Do naszego regionu przyjechało w sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do 2017 r. Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z zagranicy (3,5 mln osób), przy czym przyrost tej pierwszej był nieznacznie większy (o 5,31%) niż drugiej (o 4,48%). W sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie ponad 14 mld zł.

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją – Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 roku.

Metodologia badania: Badanie zostało zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych zrealizowanych od stycznia do grudnia 2018 r. wśród odwiedzających Małopolskę w celach turystycznych (n = 7000 osób) Posiłkowano się także danymi wtórnymi z Bazy Danych Regionalnych oraz komunikatów, biuletynów, publikacji elektronicznych dostępnych w witrynie i udostępnionych przez GUS.

Przedstawiamy siódmą edycję badania opinii mieszkańców Małopolski, w której uwagę skoncentrowano w szczególności na zagadnieniach obejmujących: ocenę jakości życia, rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, sytuację na rynku pracy, kapitał społeczny oraz korzystanie z e-usług.

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto/wieś), dochód na osobę, etc.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania:

ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA


WPŁYW DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Mapa przedstawia ocenę wpływu działalności samorządu województwa małopolskiego na poprawę jakości życia w zależności od subregionu zamieszkania


OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WYMAGAJĄCE WSPARCIA


SYTUACJA NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY       


KAPITAŁ SPOŁECZNY     


SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE   

Najpopularniejsze e-usługi wśród Małopolan

Wykres przedstawia najpopularniejsze e-aktywności Małopolan


W jakim stopniu Małopolanie korzystają z projektów zainicjowanych przez samorząd województwa małopolskiego z dziedziny e-usług?

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz infografikami.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2017 r. wyniosła 159,9 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 108,0% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie podlaskim– 108,1%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% .

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r.

Wartość PKB na jednego mieszkańca Małopolski wynosi 47 250 zł (7. miejsce w kraju). Stanowi to 91,3% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego, gdzie na jedną osobę przypada 218,9% średniej krajowej.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2017 r. (w tys. zł)

Źródło danych: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku

Małopolska coraz wyżej w rankingu „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST”

Od kilku lat miesięcznik „Wspólnota” publikuje raport „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST”. Jak w latach ubiegłych autorem opracowania jest profesor Paweł Swianiewicz.

Mając na uwadze ranking zamożności polskich województw, w 2017 r. Małopolska uplasowała się na 11. pozycji w skali kraju z wynikiem 215,9 zł per capita, wyprzedzając m.in. województwo śląskie (215,6 zł per capita) oraz łódzkie (200,2 zł per capita). Liderem pod tym względem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest województwo mazowieckie (357,0 zł per capita). W czołowej trójce mieszczą się także województwa: dolnośląskie (252,2 zł per capita) oraz zachodniopomorskie (250,4 zł per capita).

Pozytywny jest fakt, że w porównaniu do rankingów z lat poprzednich, w 2017 r. Małopolska zajęła najwyższe jak dotąd miejsce na tle pozostałych województw w Polsce. W latach 2010-2016 zamykała bowiem nieprzerwanie omawiany ranking, plasując się na ostatniej pozycji. Jedną z przyczyn pozostawania województwa małopolskiego z roku na rok poza czołową dziesiątką w rankingu zamożności w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest niewątpliwie fakt, iż Małopolska stanowi jeden z najbardziej zaludnionych regionów w skali kraju – w 2017 r. na 1 km2 przypadało 223 mieszkańców (średnia dla kraju – 123 osób na km2), co uplasowało województwo małopolskie na pozycji wicelidera, za województwem śląskim.

W rankingu zamożności miast wojewódzkich, w 2017 r. Kraków znalazł się ponownie na 5. miejscu w skali kraju z wynikiem 5 183,5 zł per capita. Wyprzedziły go takie miasta jak: Warszawa (7 117,7 zł per capita), Opole (5 722,9 zł per capita), Wrocław (5 449,4 zł per capita) oraz Poznań (5 236,5 zł per capita). W latach 2010-2017 stolica Małopolski utrzymywała się pod tym względem na stosunkowo niezmienionej pozycji.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczenie raportu pn. „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2017 r.”.

 

Raport pn. „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2017 r.” zawierający pełny ranking dostępny jest na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

Wspólne projekty Obserwatoriów w zakresie badań.

Województwo Małopolskie współrealizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

  1. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwie pomorskim, będącym liderem projektu, oraz województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 000 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego projektu: https://strategia2020.pomorskie.eu/

  1. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Celem projektu jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny.

Dofinansowanie projektu z UE: 722 500 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera projektu: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

 

 

do projektów

KRAKÓW UPLASOWAŁ SIĘ NA 6. POZYCJI NA ŚWIECIE W TEGOROCZNEJ EDYCJI „INDEKSU GLOBALIZACJI USŁUG THOLONS 2018”.

Raport pn. „Indeks Globalizacji Usług Tholons” opracowywany jest cyklicznie przez zespół analityków z międzynarodowej grupy Tholons, której głównym celem działania jest doradztwo strategiczne i inwestycyjne z zakresu: rozwoju biznesu, wdrażania innowacji, cyfrowej transformacji, globalnej ekspansji, etc.

W ramach raportu został zaprezentowany ranking czołowych 50 tzw. krajów cyfrowych oraz zestawienie 100 najlepszych miast wyróżniających się pod względem warunków dla wdrażania globalnych i innowacyjnych usług.

Ranking został zbudowany na podstawie wskaźnika syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne kraje bądź miasta w 6 kategoriach, które w największym stopniu determinują atrakcyjność danej jednostki terytorialnej dla lokalizacji nowoczesnych usług globalnych, tj.:

Jeśli chodzi o ranking globalizacji usług w odniesieniu do poszczególnych krajów, w 2018 r. liderem pod tym względem ponownie zostały Indie. W czołowej trójce plasują się także Filipiny oraz Brazylia. Polska zajęła miejsce poza pierwszą dziesiątką (tj. 11 lokata). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowała tym samym spadek o dwie pozycje. Pozytywny jest fakt, że w 2018 r. Polska pozostała w dalszym ciągu liderem wśród wszystkich krajów UE. Kolejnym państwem wchodzącym w skład ugrupowania widniejącym w rankingu jest Irlandia, zajmująca 15 pozycję, a w dalszej kolejności: Czechy (22. lokata), Wielka Brytania (27. lokata), Rumunia (28. lokata), Węgry (29. lokata), Hiszpania (35. lokata), Bułgaria (38. lokata), Estonia (40. lokata), Łotwa (44. lokata), Słowenia (46. lokata) oraz Słowacja (47. lokata).

Mając na uwadze zestawienie 100 miast najbardziej atrakcyjnych pod względem świadczenia międzynarodowych usług o wysokim poziomie innowacyjności, w 2018 r. na pozycji lidera w tej kwestii uplasowała się indyjska aglomeracja Bangalore, słynąca jako znaczący ośrodek IT. Tuż za nią usytuowało się filipińskie miasto Manila oraz indyjskie miasto Bombaj. W czołowej dziesiątce miast w danym rankingu znalazło się jedno polskie miasto, tj. miasto Kraków, które zajęło 6. lokatę na świecie. Stolica województwa małopolskiego wyprzedziła tym samym takie znaczące dla rozwoju nowoczesnych usług miasta jak m.in.: Buenos Aires, Singapur, Toronto, Dubai, Birmingham, Johannesburg, Rio de Janerio, Sydney, Istanbul, Barcelona, etc. W porównaniu do roku 2017 Kraków zanotował wzrost o dwie pozycje. Kolejnym polskim miastem, które znalazło się w rankingu jest Warszawa, która zajęła 22. lokatę i awansowała o jedną pozycję względem roku poprzedniego. Na dalszych pozycjach uplasowały się ponadto: Wrocław (52. lokata) oraz Gdańsk (97. lokata).

Wykres. 1. Czołowa dziesiątka miast najbardziej atrakcyjnych dla świadczenia usług globalnych oraz miasta z Polski, które weszły do setki najatrakcyjniejszych miast

wykres usługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indeks Globalizacji Usług Tholons 2018”

W raporcie podkreśla się, że cyfryzacja stanowi obecnie kluczowy element globalnych zmian oraz modernizacji poszczególnych branż zarówno przemysłu, jak i usług. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w celu sprostania konkurencyjności globalnej muszą dostosować się do zachodzących zmian poprzez: wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych, metod zarządzania, innowacyjnych technologii oraz procesów.

Nowe trendy kształtujące transformację usług to m.in.: sztuczna inteligencja, mobilność, inteligentna automatyzacja usług i procesów, ekosystem startupów, uczenie maszynowe, zaawansowana analityka danych, umiejętności cyfrowe, bezpieczeństwo cybernetyczne, cyfryzacja finansów, etc. Aspekty te mają wpływ na zarówno redukcję kosztów, jak i bardziej efektywne operacje i działania w ramach danego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych branż usług.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

Polskie startupy 2018

W 2018 r. minęła kolejna, już czwarta, edycja badania monitorującego scenę i rozwój polskich startupów. Jak co roku badanie zorganizowała Fundacja Startup Poland, organizacja stawiająca sobie za cel m. in. zwiększanie świadomości w społeczeństwie na temat potencjału drzemiącego w środowisku polskich startupowców.

W badaniu bierze udział coraz więcej firm technologicznych.W tegorocznej edycji ankietę wypełniło 1 101 firm. 

Polskie startupy koncentrują są wokół największych miast. W 2018 r. ok. 57% ankietowanych firm posiadało swoje siedziby w: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Trójmieście.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem z badania.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

Małopolska uplasowała się na 2. pozycji w kraju w tegorocznej edycji „Indeksu Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów”. 

Raport „Indeks Millennium 2018” jest opracowywany cyklicznie przez ekspertów z Banku Millennium. Zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności, analizę zmian w tempie rozwoju innowacyjności w przekroju regionalnym, jak również opis głównych czynników determinujących rozwój innowacyjności zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów.

Ranking województw jest tworzony na podstawie indeksu syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne regiony w 6 kategoriach, które w największym stopniu warunkują rozwój innowacyjności, tj.:

Pod względem wartości indeksu syntetycznego Małopolska, analogicznie do lat ubiegłych, uplasowała się jako wicelider w skali kraju, lokując się niezmienne tuż za województwem mazowieckim. Na kolejnych lokatach znalazły się województwa: pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie.

Analizując pozycję województwa małopolskiego, względem pozostałych regionów w Polsce, w przekroju na poszczególne kryteria innowacyjności, Małopolska uzyskała status lidera w przypadku:

Najniższą lokatę (tj. 4. miejsce w kraju) osiągnęła natomiast pod względem wydajności pracy oraz stopy wartości dodanej.

Ryc 1. Potencjał innowacyjności polskich regionów według rankingu Indeks Millennium 2018

mapa Indeks Millenium 2018

Źródło: Indeks Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów

Jako czynniki determinujące wysoką pozycję Małopolski to m.in.:

Czynnikiem problemowym, wymagającym poprawy, to stosunkowo wysokie w porównaniu do innych województw koszty pracy.

Jak wynika z analiz ekspertów z Banku Millennium, na przestrzeni ostatnich lat województwo małopolskie odznaczało się wysoką dynamiką zmian w kontekście kluczowych czynników innowacyjności. Przykładowo, pod względem udziału wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB, Małopolska odnotowała ponad dwukrotny wzrost wobec 2010 r. Notuje się również sukcesywny wzrost udziału podmiotów gospodarczych podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej (w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych Małopolska plasuje się jako lider w tym względzie w skali kraju). Stolica Małopolski charakteryzuje się ponadto największym przyrostem miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Jednym z głównych wniosków płynących z tegorocznego raportu jest fakt, iż rosną dysproporcje pomiędzy polskimi regionami w zakresie ich potencjału innowacyjnego. W porównaniu do lat ubiegłych, nastąpiło bowiem zwiększenie dystansu pomiędzy liderami w tym zakresie (w tym m.in. Małopolską), a pozostałą częścią kraju.

W kontekście zależności pomiędzy poziomem innowacyjności regionów, a ich atrakcyjnością inwestycją wskazuje się, iż liderzy tegorocznego rankingu Indeks Millennium 2018 (w tym województwo małopolskie) znajdują się jednocześnie w czołówce najatrakcyjniejszych województw pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych i lokowania kapitału przez zagranicznych inwestorów.

Pełna treść raportu.

 

Zapraszamy do udziału w XI Konferencji Krakowskiej “Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości”, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Pałacu Krzysztofory. Tematem przewodnim tegorocznej debaty będzie próba nakreślenia miejsca Polski w Europie i świecie sto lat po odzyskaniu niepodleglości. Podczas konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

Prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronie www.konferencjekrakowskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Agenda wydarzenia.