Praca z dziećmi i młodzieżą cudzoziemcami to codzienność coraz większej liczby małopolskich placówek edukacyjnych. Wyzwania związane zarówno z samym procesem nauczania, jak i integracją społeczną młodych migrantów uwypuklił zwłaszcza konflikt zbrojny w Ukrainie i związany z nim masowy napływ uchodźców.

Województwo Małopolskie przygotowuje obecnie dokument strategiczny dotyczący integracji migrantów w Małopolsce w zakresie projektu pn. „Małopolska Otwarta” finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W związku z realizacją tego przedsięwzięcia Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przeprowadza badanie ankietowe w celu wypracowania diagnozy niezbędnej do zaplanowania kierunków przyszłych działań. Ankieta została rozesłana online do objętych zakresem badania placówek oświatowych.

Wszystkie placówki, które otrzymały wiadomość email z linkiem do ankiety, prosimy o udział w badaniu. Państwa odpowiedzi będą stanowić istotny wkład w wypracowanie kierunków przyszłych interwencji związanych z obszarem edukacji oraz integracją społeczną dzieci i młodzieży cudzoziemców.

W lutym br. jedynie podmioty z sekcji informacja i komunikacja oceniają koniunkturę pozytywnie. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowane są oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w styczniu br. Poprawa nastrojów jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki zajmujące się handlem detalicznym – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 5,1 w porównaniu z ubiegłym miesiącem. W sekcjach: budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym
do notowanego w poprzednim miesiącu.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz dotyczących inwestycji.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

W styczniu 2023 r. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w sekcji informacja i komunikacja. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu.

Znaczna poprawa nastrojów była widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki prowadzące działalność usługową w zakresie transportu i gospodarki magazynowej – największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 13,8 w porównaniu z grudniem ubiegłego roku.

W przypadku budownictwa wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu, natomiast w dziale handel detaliczny odnotowano jej spadek.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 stycznia – dołączono moduł pytań diagnozujących wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz odnoszących się do procesów cenowych.

Szczegóły w opracowaniu Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Według danych opublikowanych przez GUS (30.12.2022 r.) wszystkie regiony w Polsce (NUTS-2) odnotowały wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu do 2020 r.

Małopolska odnotowała czwarty wynik w kraju (+13,8%).

Niniejsze opracowanie przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego powstało w oparciu o dane opublikowane przez GUS. Ma jedynie charakter syntetyzujący informacje pochodzące z tego źródła.Wykres 1. PKB na 1 mieszkańca według regionów w 2021 r. (ceny bieżące)

mapa PKB 2021

Łączna wartość wytworzonych dóbr i usług w Małopolsce w 2021 r. wyniosła 215,6 mln zł.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to kwota 62,8 tys. zł, co stanowi 91% średniej dla Polski (7. miejsce na 17 regionów).


Wykres 2. Udział regionów w PKB Polski (%)

wykres udział regionów

Udział Małopolski w produkcji PKB Polski stanowi 8,2%.


Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w grudniu 2022 roku, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców w większości badanych obszarów są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, w której odnotowano wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 4,2 w stosunku do listopada. Tylko w handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu.

Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących inwestycji. Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań są udzielane na zasadzie dobrowolności.

Szczegółowe informacje w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Życzymy zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów,

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie 2022 roku, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania – zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy.

Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań są udzielane na zasadzie dobrowolności. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

 

Pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzą badanie ankietowe wśród pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Ankieta jest anonimowa, a jej celem jest ocena satysfakcji pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Nasi ankieterzy będą obecni w pociągach Kolei Małopolskich oraz na stacjach trasy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej do 25 listopada.

Opinie osób biorących udział w ankiecie pomogą dalej doskonalić i podnosić jakość usług regionalnego przewoźnika.


Fot. Archiwum UMWM, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w październiku 2022 roku sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Raport zawiera też pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze (procesy cenowe) oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę. W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtował się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika nastąpiło w informacji i komunikacji.

Badanie dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę zostało przeprowadzone od 1 do 10 października na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytania dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytania dotyczące procesów cenowych. Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

W 15 edycji badania opinii, mieszkańcy Małopolski zostali zapytani między innymi o znajomość i skojarzenia z pojęciem GOZ, działania na rzecz ochrony środowiska, ponowne wykorzystywanie produktów, postawy ekologiczne i nawyki konsumenckie, oszczędzanie energii i wody oraz ocenę gminnej gospodarki odpadami.*

O ile segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i wody oraz dbałość o codzienne działania na rzecz ochrony środowiska i proekologiczne postawy konsumenckie stały się już nawykiem dla większości pytanych, o tyle pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest niemal nieznane wśród mieszkańców Małopolski. Niecałe 5% badanych potrafiło rozszyfrować skrót lub prawidłowo wskazać skojarzenia z nim związane.

O wiele lepiej sytuacja ma się wśród przedsiębiorców, którzy w ubiegłorocznym badaniu zadeklarowali, że 61 % z nich posiada jakąkolwiek (podstawową lub szczegółową) wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a 7 % firm przemysłowych posiada strategię lub program bezpośrednio odwołujące się do GOZ. Według badania, 57% przedsiębiorstw przemysłowych podejmuje już działania wpisujące się w zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym, a jednym z najczęściej wskazywanych przez firmy obszarów GOZ jest gospodarka opakowaniami (24 % firm wdraża lub planuje wdrożyć takie działania).

kobieta szyje ze skrawków dżinsu

Zapamiętaj – gospodarka o obiegu zamkniętym!

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest globalnym modelem rozwoju gospodarczego, promującym ekoinnowacyjne rozwiązania i spełniającym następujące założenia:

  • wartość dodana surowców, zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana
    w łańcuchu wartości, tj. od projektanta do konsumenta,
  • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (np. przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, unieszkodliwienie).

Jest to stosunkowo „młode” zagadnienie, a dodatkowo jego tematyka nie jest często rozwijana w masmediach, stąd słaba znajomość jego definicji wśród respondentów. Jednakże sama idea GOZ wydaje się być intuicyjnie rozumiana i stosowana przez badanych Małopolan. Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest bowiem koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane.

Małopolanie są zmotywowani, by dbać o środowisko

Świadczą o tym wyniki badania i deklaracje respondentów, którzy w większości przypadków swoimi działaniami potwierdzają, że dbałość o środowisko jest dla nich istotna, a dla ¾ z nich jest główną motywacją do stosowania zasad GOZ. I tak, niemal wszyscy respondenci (99%) zadeklarowali, że segregują odpady, ponad 95% dokonuje rozważnych zakupów, pozwalających uniknąć wyrzucania żywności do śmieci, a aż 87% respondentów naprawia produkty zamiast kupować nowe.

Małopolanie przykładają dużą wagę do energooszczędnego oświetlenia domu – stosuje je 97% badanych, a 3/4 respondentów twierdzi, że często wyłącza z prądu urządzenia elektryczne, jeśli akurat z nich nie korzysta. Szczególnie dotyczy to telewizora, komputera, ładowarek czy lampek.

Wodę oszczędza 87% Małopolan, którzy częściej korzystają z prysznica niż z wanny, a 2/3 używa na co dzień zmywarki zamiast ręcznego zmywania naczyń. Ponad 64% mieszkańców obszarów wiejskich gromadzi deszczówkę, w celu ponownego użycia jej w swoich gospodarstwach domowych.

Większość badanych (89%) deklaruje, że chodzi na zakupy z torbą wielokrotnego użytku, a niemal 3/4 robi to zdecydowanie często. Małopolanie starają się też ograniczać zużycie plastikowych opakowań – 70% oraz nie wyrzucać resztek żywności lecz przetwarzać je lub przekazywać innym – 67%.

segregowanie odpadów

Czy Małopolanie jako konsumenci są proekologiczni?

Większość badanych zauważa problem, a co więcej podejmuje działania w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia nadprodukcji „śmieci” i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ponownego ich wykorzystania. Niemal wszyscy, bo 95% Małopolan wolałoby, aby kupowane przez nich produkty były trwalsze nawet gdyby miały więcej kosztować. Taki sam odsetek chciałby, aby sklepy oferowały poza sprzedażą produktów także możliwość ich naprawy.

Spora część respondentów (80%) chciałaby, aby producenci czy sieci handlowe pomagały w sprzedaży bądź wymianie rzeczy używanych oraz byłoby skłonnych do rezygnacji z produktu po uzyskaniu wiedzy o tym, że producent zrobił coś o negatywnym wpływie na środowisko. Małopolanie, kupując artykuły spożywcze, biorą pod uwagę wpływ produktu i opakowania na środowisko –  tak robi prawie 90% badanych. Ponad 3/4 zwraca na to uwagę w przypadku zakupu lamp i oświetlenia, kosmetyków i artykułów higienicznych czy chemii gospodarczej.

Używany, znaczy ekologiczny

Ponad 3/4 badanych Małopolan przyznaje, że oddaje nieużywane i niepotrzebne rzeczy innym za darmo, a niemal połowa oddaje je na cele charytatywne. Sprzedaż nieużywanych rzeczy wskazała 1/4 badanych, a tylko niespełna 4% po prostu je wyrzuca bez nadawania drugiego życia produktom. Około 3/4 respondentów używa książek z drugiej ręki (76%) i jeździ samochodem kupionym od wcześniejszego właściciela (73%). W używanych ubraniach chodzi 64% respondentów, a ponad połowa korzysta z nienowych narzędzi (54%) czy roweru (53%).

Zdecydowanie najmniej osób, bo 37%, korzysta z używanego telefonu komórkowego. Co więcej, ponad połowa badanych Małopolan nie bierze pod uwagę nabycia urządzania po kimś także w przyszłości. Co ciekawe, w nabywaniu lub wymianie używanych rzeczy, z pomocą przychodzi technologia i największą popularnością wśród 66% Małopolan cieszą się w tym zakresie portale internetowe i grupy na Facebooku.

__________________________________________

Zobacz infografiki:

infografika 1

 

infografika 2__________________________________________

* Jak co roku, w „Badania opinii mieszkańców Małopolski”, wzięło udział 3000 mieszkańców powyżej 18 roku życia, w tym 52% kobiet, 48% mężczyzn. Badanie zostało zrealizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.