Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w listopadzie 2022 roku, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkiem jest sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę – oceny i oczekiwania – zostało przeprowadzone od 1 do 10 dnia bieżącego miesiąca na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy.

Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań są udzielane na zasadzie dobrowolności. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

 

Pracownicy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzą badanie ankietowe wśród pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Ankieta jest anonimowa, a jej celem jest ocena satysfakcji pasażerów Kolei Małopolskich na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Nasi ankieterzy będą obecni w pociągach Kolei Małopolskich oraz na stacjach trasy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej do 25 listopada.

Opinie osób biorących udział w ankiecie pomogą dalej doskonalić i podnosić jakość usług regionalnego przewoźnika.


Fot. Archiwum UMWM, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury w październiku 2022 roku sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Raport zawiera też pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze (procesy cenowe) oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę. W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtował się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego we wrześniu. Największe pogorszenie wskaźnika nastąpiło w informacji i komunikacji.

Badanie dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę zostało przeprowadzone od 1 do 10 października na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytania dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytania dotyczące procesów cenowych. Odpowiedzi na cały dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

W 15 edycji badania opinii, mieszkańcy Małopolski zostali zapytani między innymi o znajomość i skojarzenia z pojęciem GOZ, działania na rzecz ochrony środowiska, ponowne wykorzystywanie produktów, postawy ekologiczne i nawyki konsumenckie, oszczędzanie energii i wody oraz ocenę gminnej gospodarki odpadami.*

O ile segregowanie odpadów, oszczędzanie energii i wody oraz dbałość o codzienne działania na rzecz ochrony środowiska i proekologiczne postawy konsumenckie stały się już nawykiem dla większości pytanych, o tyle pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest niemal nieznane wśród mieszkańców Małopolski. Niecałe 5% badanych potrafiło rozszyfrować skrót lub prawidłowo wskazać skojarzenia z nim związane.

O wiele lepiej sytuacja ma się wśród przedsiębiorców, którzy w ubiegłorocznym badaniu zadeklarowali, że 61 % z nich posiada jakąkolwiek (podstawową lub szczegółową) wiedzę na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, a 7 % firm przemysłowych posiada strategię lub program bezpośrednio odwołujące się do GOZ. Według badania, 57% przedsiębiorstw przemysłowych podejmuje już działania wpisujące się w zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym, a jednym z najczęściej wskazywanych przez firmy obszarów GOZ jest gospodarka opakowaniami (24 % firm wdraża lub planuje wdrożyć takie działania).

kobieta szyje ze skrawków dżinsu

Zapamiętaj – gospodarka o obiegu zamkniętym!

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest globalnym modelem rozwoju gospodarczego, promującym ekoinnowacyjne rozwiązania i spełniającym następujące założenia:

  • wartość dodana surowców, zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana
    w łańcuchu wartości, tj. od projektanta do konsumenta,
  • ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (np. przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, unieszkodliwienie).

Jest to stosunkowo „młode” zagadnienie, a dodatkowo jego tematyka nie jest często rozwijana w masmediach, stąd słaba znajomość jego definicji wśród respondentów. Jednakże sama idea GOZ wydaje się być intuicyjnie rozumiana i stosowana przez badanych Małopolan. Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest bowiem koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane.

Małopolanie są zmotywowani, by dbać o środowisko

Świadczą o tym wyniki badania i deklaracje respondentów, którzy w większości przypadków swoimi działaniami potwierdzają, że dbałość o środowisko jest dla nich istotna, a dla ¾ z nich jest główną motywacją do stosowania zasad GOZ. I tak, niemal wszyscy respondenci (99%) zadeklarowali, że segregują odpady, ponad 95% dokonuje rozważnych zakupów, pozwalających uniknąć wyrzucania żywności do śmieci, a aż 87% respondentów naprawia produkty zamiast kupować nowe.

Małopolanie przykładają dużą wagę do energooszczędnego oświetlenia domu – stosuje je 97% badanych, a 3/4 respondentów twierdzi, że często wyłącza z prądu urządzenia elektryczne, jeśli akurat z nich nie korzysta. Szczególnie dotyczy to telewizora, komputera, ładowarek czy lampek.

Wodę oszczędza 87% Małopolan, którzy częściej korzystają z prysznica niż z wanny, a 2/3 używa na co dzień zmywarki zamiast ręcznego zmywania naczyń. Ponad 64% mieszkańców obszarów wiejskich gromadzi deszczówkę, w celu ponownego użycia jej w swoich gospodarstwach domowych.

Większość badanych (89%) deklaruje, że chodzi na zakupy z torbą wielokrotnego użytku, a niemal 3/4 robi to zdecydowanie często. Małopolanie starają się też ograniczać zużycie plastikowych opakowań – 70% oraz nie wyrzucać resztek żywności lecz przetwarzać je lub przekazywać innym – 67%.

segregowanie odpadów

Czy Małopolanie jako konsumenci są proekologiczni?

Większość badanych zauważa problem, a co więcej podejmuje działania w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów, ograniczenia nadprodukcji „śmieci” i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz ponownego ich wykorzystania. Niemal wszyscy, bo 95% Małopolan wolałoby, aby kupowane przez nich produkty były trwalsze nawet gdyby miały więcej kosztować. Taki sam odsetek chciałby, aby sklepy oferowały poza sprzedażą produktów także możliwość ich naprawy.

Spora część respondentów (80%) chciałaby, aby producenci czy sieci handlowe pomagały w sprzedaży bądź wymianie rzeczy używanych oraz byłoby skłonnych do rezygnacji z produktu po uzyskaniu wiedzy o tym, że producent zrobił coś o negatywnym wpływie na środowisko. Małopolanie, kupując artykuły spożywcze, biorą pod uwagę wpływ produktu i opakowania na środowisko –  tak robi prawie 90% badanych. Ponad 3/4 zwraca na to uwagę w przypadku zakupu lamp i oświetlenia, kosmetyków i artykułów higienicznych czy chemii gospodarczej.

Używany, znaczy ekologiczny

Ponad 3/4 badanych Małopolan przyznaje, że oddaje nieużywane i niepotrzebne rzeczy innym za darmo, a niemal połowa oddaje je na cele charytatywne. Sprzedaż nieużywanych rzeczy wskazała 1/4 badanych, a tylko niespełna 4% po prostu je wyrzuca bez nadawania drugiego życia produktom. Około 3/4 respondentów używa książek z drugiej ręki (76%) i jeździ samochodem kupionym od wcześniejszego właściciela (73%). W używanych ubraniach chodzi 64% respondentów, a ponad połowa korzysta z nienowych narzędzi (54%) czy roweru (53%).

Zdecydowanie najmniej osób, bo 37%, korzysta z używanego telefonu komórkowego. Co więcej, ponad połowa badanych Małopolan nie bierze pod uwagę nabycia urządzania po kimś także w przyszłości. Co ciekawe, w nabywaniu lub wymianie używanych rzeczy, z pomocą przychodzi technologia i największą popularnością wśród 66% Małopolan cieszą się w tym zakresie portale internetowe i grupy na Facebooku.

__________________________________________

Zobacz infografiki:

infografika 1

 

infografika 2__________________________________________

* Jak co roku, w „Badania opinii mieszkańców Małopolski”, wzięło udział 3000 mieszkańców powyżej 18 roku życia, w tym 52% kobiet, 48% mężczyzn. Badanie zostało zrealizowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

 

Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów, które wypracowały ponad połowę krajowej wartości produktu krajowego brutto (PKB) w 2020 roku. Pozostałe regiony to warszawski stołeczny, śląski, wielkopolski i dolnośląski.

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące PKB w przekroju regionów za 2020 rok. W piętnastu regionach odnotowano wzrost PKB w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem. Największy wzrost odnotowano w regionie łódzkim – o 4,5%, a najmniejszy w regionie pomorskim – o 0,2%. Spadek produktu krajowego brutto wystąpił w 2 regionach – śląskim i podkarpackim (odpowiednio o 1,5% i 0,6%).

Produkt krajowy brutto – ogólne informacje

Wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 2 338 996 mln zł. W porównaniu z 2019 rokiem była wyższa w cenach bieżących o 2,0%.

PKB Małopolski w 2020 roku osiągnął 190 177 mln zł. Plasuje to region po raz kolejny na 5 miejscu wśród wszystkich województw. Udział Małopolski w krajowym PKB wyniósł 8,1% (dla porównania: warszawski stołeczny – 17,8%, śląskie – 11,7%, wielkopolskie – 10,0%, dolnośląskie – 8,4%).

Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 56,0% krajowej wartości PKB.

Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w 2020 roku

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2020 roku wyniósł 60,9 tys. zł. W porównaniu z 2019 rokiem w cenach bieżących był wyższy o 2,1%. Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca w 2020 roku uzyskano w regionie warszawskim stołecznym – 134,7 tys. zł. Wskaźnik ten przekroczył przeciętną w kraju ponad 2-krotnie. Ponadprzeciętną krajową dla PKB na 1 mieszkańca odnotowano również w regionach dolnośląskim – o 10,8% i wielkopolskim – o 9,1%.

Wartość PKB na mieszkańca dla Małopolski wyniosła 55,7 tys. zł. Pod względem wartości PKB na mieszkańca Małopolska znalazła się na 7 miejscu wśród regionów.

Wartość dodana brutto według rodzajów działalności – Małopolska

Jednostki prowadzące działalność w zakresie pozostałych usług (w tym administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne) w Małopolsce wypracowały 30,0% krajowej wartości dodanej brutto i był to największy udział w porównaniu do innych regionów.

Również w Małopolsce, najwyższy względem innych regionów, był udział jednostek budowlanych w tworzeniu wartości dodanej brutto w 2020 roku, który wyniósł 8,9%.

Więcej szczegółowych informacji w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce.

Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 września 2022 roku na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w sierpniu. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w przetwórstwie przemysłowym.

Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

Projektowanie obiektów i przedmiotów w przestrzeni publicznej powinno charakteryzować się dostępnością dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami z niepełnosprawnościami czy cieszą się dobrą sprawnością fizyczną.

W najnowszym raporcie Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego znalazł się szereg informacji na temat warunków mieszkaniowych, budownictwa senioralnego, projektowania przestrzeni publicznej pod kątem osób 60+ w Małopolsce. Ponadto w publikacji znaleźć można przykłady z Polski i ze świata radzenia sobie z problemem starzejących się społeczeństw w kontekście mieszkalnictwa seniorów.

Przestrzeń publiczna dla wszystkich

Pojęcie projektowanie dla wszystkich lub projektowanie uniwersalne związane jest ściśle z dostępnością, którą można zdefiniować jako wprowadzenie takich rozwiązań przestrzennych, które zapewniają możliwość samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w lokalnej społeczności wszystkim, niezależnie od poziomu sprawności. Dotyczy to możliwości korzystania zarówno z powszechnych usług, produktów i informacji (w tym informacji cyfrowej), jak i z atrakcji turystycznych danego miejsca.

Przestrzeń publiczna to zarówno bliższe, jak i dalsze otoczenie. Bliższe, czyli dzielnice, osiedla, tereny wokół bloków, podwórka i ulice. Dalsze otoczenie, to przestrzeń otwarta, z której korzystają wszyscy mieszkańcy: trakty piesze i drogowe, obiekty publiczne, urzędy, sklepy, szpitale, szkoły, parki, muzea i szlaki turystyczne.

Przestrzeń dostępna nie tylko architektonicznie

Dostosowanie przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników nie opiera się jedynie na dostępności i likwidacji barier architektonicznych. Sposób zagospodarowania terenu, jak i układ funkcjonalno-przestrzenny obiektów powinien również zachęcać do aktywności i sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dlatego też przestrzeń publiczna, która jest dostępna i przyjazna, powinna być w pełni przygotowana do użytkowania przez osoby z obniżoną funkcjonalnością, w tym seniorów. Przestrzeń taka ma sprzyjać ich aktywności w sferze społecznej, tworzyć podstawy do integracji i pełniejszego zaangażowania w budowanie relacji międzypokoleniowych oraz samorealizacji.

(…) miejska polityka mieszkaniowa powinna uwzględniać dynamikę zmiany struktury demograficznej, czyli trzeba uwzględnić, jak mieszkanie senioralne mieści się w układzie struktury miasta, wszyscy mówimy o tych miastach 15, czyli 15 minut dostępu do kościoła, do ośrodka zdrowia, do usług i tak dalej, czyli takie gdzie można na piechotę w miarę możliwości, jeżeli ktoś jest sprawny (…) – podkreśla przedstawiciel uczelni i jednostek badawczych w ankiecie przeprowadzonej przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Zarówno w bliższym, jak i dalszym otoczeniu istotne są czynniki kształtujące przestrzeń, które mają znaczenie dla jakości życia seniorów, ale i pozostałych użytkowników tej przestrzeni. Pod wspólnym mianownikiem dobrej organizacji bliższej i dalszej przestrzeni można wymienić: bliskość i dostępność sklepu, służby zdrowia, obiektów administracji, kultury i sportu, brak barier architektonicznych, obecność poręczy, podjazdów i pochylni, wyraźne oznakowanie i oświetlenie wspólnie użytkowanych przestrzeni, wygodne i bezpieczne dojście do przystanków transportu publicznego, czytelność i zrozumiałość informacji, obecność zielonych skwerów i parków z przyjazną infrastrukturą, umożliwiająca np. wypoczynek, monitoring zapewniający bezpieczeństwo.

Infrastruktura w gminach – działania na rzecz seniorów

Niemal 70% gmin w Małopolsce podejmuje działania lub wprowadza pogramy mające na celu dostosowanie gminnej infrastruktury do potrzeb seniorów. Spośród gmin miejskich, 75% podejmuje inicjatywy z zakresu dostosowania obecnej infrastruktury do potrzeb osób powyżej 60 roku życia (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu). W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich odsetek ten wynosi odpowiednio 69% i 64%. Nie ma tutaj znaczenia zamożność gminy, a co ciekawe, gminy o niższych dochodach własnych w podobnym stopniu jak gminy najbogatsze podejmują działania na rzecz rozwoju infrastruktury w kierunku zaspokojenia potrzeb seniorów.

Inicjatywy związane z dostosowaniem gminnej infrastruktury do potrzeb seniorów zazwyczaj polegają na poprawie jakości oraz budowie nowych dróg, chodników i poboczy, poprawie oświetlenia ulic i przejść dla pieszych, eliminacji wysokich krawężników i odpowiednim ich profilowaniu, montażu progów zwalniających i wdrażaniu tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych. Poza tym gminy dbają o wyrównanie nawierzchni, montaż podjazdów i zjazdów z chodników, sukcesywne ograniczanie innych barier architektonicznych z myślą zarówno o seniorach, jak i osobach z niepełnosprawnościami, bieżące remonty i usprawnienia oraz działania rewitalizacyjne.

Organizacja terenów sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi

Małopolskie gminy realizują też działania w zakresie dostosowania terenów zielonych do potrzeb seniorów. Zalicza się do nich m.in. kreowanie zielonych przestrzeni dla rekreacji, integracji i wypoczynku na świeżym powietrzu (takich jak Sfery Aktywnego Seniora oraz Otwarte Strefy Aktywności o funkcji integracyjnej), budowę i modernizację tężni solankowych i parków zdrojowych z usługami dla seniorów oraz sytuowanie większej liczby ławek i miejsc wypoczynku w przestrzeni publicznej (również pomiędzy blokami oraz na trasie do najbliższych przystanków autobusowych). Ponadto seniorzy mogą korzystać z nowych ścieżek rowerowych, parkingów dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu parków i charakterystycznych, integracyjnych punktów w przestrzeni publicznej, bezpłatnej wypożyczalni rowerów elektrycznych.

Wykres. Odsetek wskazań „tak” na pytanie o to, czy realizowane są działania / programy dotyczące dostosowania obecnej gminnej przestrzeni publicznej i terenów zielonych do potrzeb seniorów a rodzaj gminy (n=157)

wykres
Źródło: opracowanie własne Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych

Seniorzy w przestrzeni publicznej – przykłady inicjatyw

W Sopocie w ramach projektu „Quality Ageing in an Urban Environment” (Q-AGEING) realizowanego przez samorząd miasta wraz z innymi partnerami europejskimi stworzona została mapa barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się po mieście osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Jest to w istocie rozbudowana, dynamiczna baza danych, zawierająca opis występujących w mieście barier, zdiagnozowanych podczas badania otwartej przestrzeni miejskiej przeprowadzonego w czerwcu 2011 roku. Badaniem zostały objęte w szczególności te elementy infrastruktury miejskiej, którymi zarządzanie pozostaje w gestii samorządu, tj. szlaki komunikacyjne oraz skwery i place, przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe i kolejowe oraz publicznie dostępne urządzenia elektroniczne, będące własnością właściwych operatorów. Pozyskane na tej drodze informacje zostały następnie przekazane do wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie i modernizację infrastruktury miejskiej. Takie działania sprzyjają rozwiązywaniu najpilniejszych tematów, które mają zmierzać do stworzenia przyjaznej seniorom przestrzeni. Samorząd uzyskał narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji i optymalizacji zadań dotyczących przeprowadzenia kolejnych inwestycji infrastrukturalnych w mieście.

Z kolei w Krakowie seniorzy wzięli udział w projekcie „Seniorzy decydują – dialog obywatelski seniorów w Krakowie”, w którym zwracali uwagę na problem dużej grupy osób, które będąc w podeszłym wieku, wycofują się z życia społecznego i często nie wychodzą nawet z domu. Podczas badań fokusowych respondenci skupiali się na konieczności aktywizacji tej grupy, zauważając, że istotną barierą dla aktywności jest niepełnosprawność. Nie poddawano jednak szerokiej analizie pośrednich przyczyn takiej postawy, takich jak dostosowanie przestrzeni miejskiej i infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Część osób dostrzegła jednak konieczność zapewnienia podstawowych warunków, których zaspokojenie otwiera możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wśród tych podstawowych czy też optymalnych warunków dla funkcjonowania seniorów (takich jak niezależność ekonomiczna, dobra opieka medyczna czy kontakt z bliskimi osobami) wymieniana była między innymi możliwość zachowania maksymalnej samodzielności, co w dużym stopniu zależne jest od braku barier w przestrzeni miejskiej. Po wielu latach prac, i stworzeniu Rady Seniora, przyjęto w Krakowie Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) , w którym w celach głównych zapisano, aby „Jak najwięcej seniorów miało możliwość przebywania w zdrowej, przyjaznej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni, traktowani byli ze zrozumieniem, sympatią i szacunkiem”.

***

Zapraszamy do lektury raportu.

Realizacja projektów ze wsparciem Funduszy Europejskich w Małopolsce osiągnęła 41,6 mld zł, z czego w samym 2021 roku pula ta zwiększyła się o 2,6 mld zł.

Jest to wartość wyższa o prawie 5,4 mld zł niż ze środków UE pozyskanych w perspektywie 2007–2013, wynika z najnowszej analizy Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju RegionalnegoZ pieniędzy tych skorzystało niemal 2,5 tys. małopolskich beneficjentów, a w 2021 roku ich liczba wzrosła o 131. Dofinansowanie unijne do zawartych umów na realizację projektów na terenie Małopolski wynosi 25,3 mld zł – w 2021 roku zwiększyło się ono o 1,8 mld zł.

Od momentu uruchomienia środków unijnych, w Małopolsce realizowanych jest 6,5 tys. projektów (541 na podstawie umów podpisanych w 2021 roku  6. miejsce w Polsce), w tym 4 132 projekty z RPO WM 2014-2020, 1 640 projektów z PO IR, 436 z POWER, 213 z PO IŚ 2014-2020, 33 z PO PC.

Do końca 2021 roku przeprowadzono 456 naborów do RPO WM. Podpisanych zostało 4 130 umów. Poziom zaangażowania środków unijnych w RPO WM, liczony wartością dofinansowania unijnego w podpisanych umowach do całości przyznanej alokacji, wyniósł na koniec 2021 roku 93,8%, co lokuje Małopolskę na 7. miejscu w kraju.

Realizacji projektów wg wszystkich programów podjęło się łącznie 2 478 beneficjentów mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego. Systematycznie powiększa się zróżnicowanie pomiędzy powiatami w zakresie liczby realizowanych na ich terenie projektów – na koniec 2021 roku wartości skrajne kształtowały się w przedziale od 175 projektów w powiecie miechowskim po 1 697 projektów w Krakowie.

widok na krzesła widowni w sali muzycznej

Fot. Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu (archiwum UMWM)

Wartość projektów realizowanych na 1 mieszkańca w Małopolsce wyniosła 12 201 zł (UE: 7 413 zł), co daje 13. miejsce wśród województw. Rozpatrując z kolei wartość projektów uwzględnianych w poszczególnych programach, województwo małopolskie jest liderem w PO IR, jak również zajmuje 2. miejsce w przypadku RPO WM, 3. miejsce w przypadku PO WER i 6. miejsce dla PO IŚ oraz PO PC.

W Małopolsce zaangażowane są największe w Polsce środki finansowe na realizację dwóch celów tematycznych nakreślonych przez KE:

  • „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
  • „Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”

Na drugiej pozycji są podmioty realizujące projekty w zakresie objętym trzema celami tematycznymi:

  • „Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami”
  • „Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników”
  • „Innowacje społeczne”

widok z lotu ptaka na park w Nowym Sączu

Fot. Park Strzelecki w Nowym Sączu (archiwum UMWM)

Raport „Fundusze Europejskie w Małopolsce” to cykliczna publikacja przygotowywana przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do szczegółowej lektury raportu.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki w sierpniu 2022 roku kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w lipcu.

Urząd Statystyczny w Krakowie opublikował opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, sformułowane przez jednostki z siedzibą w Małopolsce. Badanie zostało przeprowadzone od 1 do 10 sierpnia 2022 roku na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych.

Pytania zostały podzielone na dwie sekcje – pytań dotyczących wpływu wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą oraz pytań dotyczących rynku pracy. Dane zostały zagregowane zgodnie z metodologią agregacji (ważenia) stosowaną standardowo w badaniu koniunktury gospodarczej.

Szczegółowe informacje dostępne są w publikacji Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

Rok 2021 przyniósł w porównaniu do poprzedniego niewielki wzrost liczby informacji PIT-11 wydanych mieszkańcom województwa małopolskiego.

Najnowszy raport „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2021 roku”, autorstwa Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, składa się z części głównej i dodatkowych załączników zawierających analizę informacji o podatnikach, osobach fizycznych zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w podziale na powiaty oraz miasta na prawach powiatu.

W 2021 podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mieszkający na terenie województwa małopolskiego otrzymali 1 566,8 tys. informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzach PIT-11 od swoich płatników. Łącznie przyrost wyniósł nieco ponad 19 tys. dokumentów i nie pokrył ubytku z poprzedniego roku. Była to liczba o 1,2% wyższa, niż w 2020 roku, lecz o 4,2% niższa niż w 2019 roku.

W Małopolsce wciąż odczuwany jest efekt ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19, ale także może być to spowodowane zmianą formuły zatrudniania niektórych grup pracowników, np. sezonowych, z umowy związanej ze stosunkiem pracy na umowę cywilno-prawną (umowy – zlecenia, umowy o dzieło).

Wzrost liczby informacji przekazanych w 2021 roku w stosunku do roku poprzedniego wykazany został w 11 sekcjach, natomiast spadek w 7 sekcjach PKD 2007. Najliczniejszy przyrost bezwzględny wystąpił w sekcji G „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” – 15,8% wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Małopolsce, oraz w sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”.

Podatnicy zatrudnieni w podmiotach zaliczonych do sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” są najliczniejszą grupą w województwie małopolskim. W skali regionu działalność ta gromadzi 17,4% wszystkich deklaracji PIT-11, w poszczególnych powiatach jednakże występują znaczące odchylenia od średniej. Najliczniej podatnicy związani z tego rodzaju działalnością zamieszkują powiat wadowicki (31,2% wszystkich podatników z tego powiatu), powiat olkuski (29,3%), powiat suski (27,4%), oświęcimski (26,5% informacji podatkowych). Do najliczniej reprezentowanych sekcji zaliczają się jeszcze: P „Edukacja”, reprezentowanej przez 8,6% pracowników oraz F „Budownictwo” – 8,2% informacji podatkowych PIT-11.

W okresie ostatnich kilku lat obserwuje się wyraźny trend wzrostu odsetka informacji podatkowych wydawanych podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim przez płatników z Małopolski – to 80,4% wszystkich informacji o osiągniętych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Z pozostałych województw największy wpływ na małopolski rynek mają płatnicy z terenu województwa mazowieckiego (8,3%) i województwa śląskiego (5,0%). Udział przekraczający 1% odnotowano jeszcze w przypadku województw: dolnośląskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

W 2021 roku 65,5% podatników zamieszkałych w Małopolsce świadczyło pracę w miejscowości zamieszkania. Od około 4 lat wskaźnik ten ma charakter malejący.

Więcej informacji i danych w raporcie.