Jest już gotowe kolejne, coroczne wydanie raportu o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce. Realizacja programów unijnych w 2018 r. w województwie przebiega sprawnie. Rośnie liczba umów i realizowanych projektów.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Według stanu na koniec 2018 roku na obszarze Małopolski było realizowanych 3677 projektów, co stawia województwo małopolskie na 4. miejscu w kraju. W liczbie ogółem 2 699 projektów było wdrażanych z Regio­nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 516 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 271 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 174 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 17 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W 2018 roku zostały podpisane 1162 umowy na realizację projektów na terenie województwa małopolskie­go, w tym 883 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wartość projektów realizowanych w Małopolsce wyniosła na koniec 2018 roku 27,3 mld zł, przy współfi­nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16,7 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 4. miejscu w Polsce.

W 2018 roku podpisano umowy na realizację na terenie Małopolski projektów o wartości 7,4 mld zł (UE: 4,7 mld zł).

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Małopolska zajęła 1. miejsce pod względem wartości realizowanych projektów w ramach PO Inteligentny Roz­wój, 2. miejsce w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych, 7. miejsce w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Polska Cyfrowa.

W przeliczeniu wartości projektów na jednego mieszkańca województwo małopolskie z kwotą 8054 zł (UE: 4908 zł) zajęło 13. miejsce. Małopolska jest liderem w wartości na mieszkańca projektów z PO Inteligentny Rozwój – 1387 zł (UE: 702 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Jakiego rodzaju działalność podejmują mieszkańcy Małopolski w zależności od miejsca zamieszkania? Gdzie jest najwięcej budowlańców, a gdzie najlepiej rozwijają się zawody oparte o potencjał intelektualny?

Te oraz inne dane na temat rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców Małopolski oraz ich liczby można znaleźć w raportach „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” oraz „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”.

Analizy zostały przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji podatkowych PIT-11 wydanych mieszkańcom Małopolski za 2017 i 2018 rok, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Dane zostały zebrane od 1 589,6 tys. podatników (2017 rok) oraz 1 657,1 tys. podatników (2018 rok), którzy otrzymali informacje podatkowe za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.


Mapa 1. Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018

Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018Źródło: opracowanie własne


Podstawą opracowania obu raportów były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Dominacja przetwórstwa przemysłowego

Zarówno w 2017, jak i 2018 roku największą grupę podatników stanowili pracownicy zatrudnieni w branży  „Przetwórstwo przemysłowe”, z dominującą w tej branży produkcją artykułów spożywczych. Łącznie płatnicy wydali 271,4 tys. informacji PIT-11 podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim za 2017 rok, natomiast rok później było to już 278,3 tys. dokumentów.

W drugiej, pod względem liczebności informacji PIT-11, branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle”, obserwowany jest stały trend zwyżkowy. W 2017 roku wydano o ponad 61 tys. więcej informacji podatkowych niż 2015 roku (262 tys. w 2017 i 201,2 tys. w 2015 r.), natomiast w 2018 roku liczba ta osiągnęła wartość 264,9 tys. dokumentów podatkowych.

Kolejne miejsce zajęły podmioty zaliczone do sekcji „Budownictwo”, których liczba osiągnęła wartość 128,3 tys. wydanych informacji podatkowych w 2017 roku oraz 134,9 tys. w roku 2018.


Wykres 1. Liczba „Informacji o uzyskanych dochodach” PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018

Liczba Informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018Źródło: opracowanie własne


Specjalizacje w powiatach

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD). W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11 w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru.

Specjalizacja działalności widoczna jest na przykładzie powiatu tatrzańskiego, gdzie dominują informacje wydane przez podmioty działające w ramach „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W 2017 roku udział podatników związanych z turystyką i gastronomią w powiecie tatrzańskim wynosił 17,7%, w 2018 roku było to 18,6% wszystkich dokumentów wydanych podatnikom z powiatu tatrzańskiego (średnia wojewódzka wynosi 3,8%).

Dla porównania, podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” w powiecie tatrzańskim wydały w 2018 roku „tylko” 1 199 dokumentów, tj. 5,5%, wobec średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,6%.


Mapa 2. Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiegoŹródło: opracowanie własne


Potencjał w nowych technologiach

Ciekawie na tle pozostałych obszarów działalności prezentuje się branża „Informacja i komunikacja”, która w 2018 roku zanotowała największy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych (o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 roku). Do tej branży zaliczają się takie podklasy, jak m.in. działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych (zarządzanie stronami), działalność portali internetowych, czy agencji informacyjnych. Na podstawie otrzymanych danych można wysunąć wniosek, iż nowoczesne techniki informatyczne stanowią obszar olbrzymiego potencjału i zapotrzebowania na działalność i usługi w tym zakresie.

Natomiast problemem wydaje się silna koncentracja przestrzenna podmiotów branży w zaledwie kilku powiatach, podczas gdy w pozostałych można zanotować brak lub znikomą liczbę tych podmiotów. Zdecydowana większość podatników otrzymujących informacje podatkowe PIT-11 od firm branży „Informacja i komunikacja” w 2018 roku zamieszkiwała głównie miasto Kraków (65,8% dokumentów), powiat krakowski (7,7%) i powiat wielicki (4,0%).

∗∗∗

Przeczytaj raporty:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku

 

 

 

Województwo Małopolskie wraz z sześcioma innymi regionami, współrealizuje dwa projekty dofinansowane z funduszy unijnych.

Pierwszy z nich, pod tytułem „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, to badanie realizowane wspólnie z województwem pomorskim, które jest liderem projektu, oraz kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w tych regionach. Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wynosi 1 054 000 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego: https://strategia2020.pomorskie.eu/

Drugim z projektów jest badanie realizowane wspólnie z województwem podkarpackim pt. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Jego zadaniem jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w tych dwóch regionach, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny. Dofinansowanie unijne w tym przypadku wynosi 722 500 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

Więcej informacji o projektach realizowanych w poszczególnych regionach można znaleźć na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/

Logotyp ze znakami Pomocy Technicznej, rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

W połowie czerwca 2019 r. ruszyło „Badanie świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi”, realizowane przez Województwo Małopolskie, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Badanie ma odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie są relacje pomiędzy społecznością, podmiotami gospodarczymi i instytucjami związanymi z obszarem parków krajobrazowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych regionu Małopolski a parkami krajobrazowymi zarządzanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Analiza aktualnej sytuacji i postaw poszczególnych osób, podmiotów i instytucji pozwoli na określenie ich oczekiwań i potrzeb względem działań i przyszłych kierunków ochrony i rozwoju Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ankieterzy przeprowadzą badania wśród osób zamieszkujących tereny parków krajobrazowych, turystów odwiedzających parki, przedstawicieli samorządów gmin, a także wśród przedsiębiorców, LGD’ów, szkół i placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury zlokalizowanych w parkach krajobrazowych.

Jedenaście małopolskich parków krajobrazowych, na terenie których zostaną przeprowadzone badania, skupionych jest na 4 obszarach terytorialnych:

Mapa parków krajobrazowych w województwie małopolskim

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z przedstawicielką firmy Utila sp. z o.o. – Małgorzatą Patyńską, tel. 695 837 485, e-mail: m.patynska@utila.pl albo osobami odpowiedzialnymi za koordynację badania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Andrzej Binda tel. 12 29 90 692 lub Barbara Surmacz tel. 12 63 03 558, e-mail: morr@umwm.pl.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Parki krajobrazowe stanowią jedną z form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Panorama gór

Parki krajobrazowe pełnią funkcje przyrodnicze, ekologiczne, społeczne, turystyczno-rekreacyjne, kulturowe, poznawcze, gospodarcze, etc. W odróżnieniu od parków narodowych, działania na obszarze parków krajobrazowych nie są bezwzględnie podporządkowane ochronie przyrody. W ich granicach grunty rolne i leśne mogą pozostać w gospodarczym użytkowaniu.

Dolinki Krakowskie - krajobraz

Jednakże zamieszkująca obszar parków krajobrazowych społeczność lokalna, a także podmioty gospodarcze i instytucje zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych, zobligowane są do podporządkowania się różnego rodzaju nakazom, zakazom i normom związanym z życiem i funkcjonowaniem na terenie danej formy ochrony przyrody.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej, stanowiącej jedno z narzędzi badawczych w danym projekcie. Ankieta ta posłuży do poznania opinii na temat postrzegania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich wpływu na codzienne życie i funkcjonowanie. Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i posłużą lepszemu planowaniu działań w kierunku rozwoju i zwiększaniu atrakcyjności małopolskich parków krajobrazowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety: kliknij

 

 

Jak żyje się małopolskim rodzinom? Czy potrzebują wsparcia w jakichś konkretnych sprawach? Jak spędzają wolny czas i jakie są ich plany na przyszłość? Na te i wiele innych pytań odpowie rozpoczęte w czerwcu badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, realizowane wspólnie przez Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W trakcie realizacji badania ankieterzy odwiedzą domy wybranych Małopolan w celu przeprowadzenia ankiet i wywiadów pogłębionych. Będą również kontaktować się telefonicznie lub internetowo w celu przeprowadzenia ankiety z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny oraz mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, którzy wyemigrowali za granicę.

Zwracam się do wszystkich Małopolan, a także firm, samorządów i instytucji z naszego regionu z serdeczną prośbą o współpracę i wsparcie pracowników firmy Market Research World, która odpowiada za realizację badania. Państwa udział w ankietach i wywiadach, a w szczególności szczere i wyczerpujące odpowiedzi, będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji polityki prorodzinnej w Małopolsce

– apeluje marszałek Witold Kozłowski.

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem badania z firmy Market Research World − Panem Piotrem Sojką, tel. 32 42 02 708 lub osobą odpowiedzialną za koordynację badania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego − Panem Rafałem Poniewskim, tel. 12 63 03 368.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Jaką rolę pełni kultura w realiach Gospodarki 4.0? Czy kultura zmieni się pod wpływem cyfryzacji i robotyzacji społeczeństwa? Jaka powinna być nowa rola artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa? Czy przemysły kreatywne staną się siłą pociągową gospodarki?

grafika zapraszająca na konferencję "kultura w czasach sztucznej inteligencji"

 

Konferencja „Kultura w czasach sztucznej inteligencji” będzie poświęcona funkcjonowaniu kultury w realiach Gospodarki 4.0. Celem wydarzenia będzie znalezienie odpowiedzi na szereg aktualnych pytań o tworzenie, upowszechnianie i finansowanie kultury w obliczu cyfryzacji społeczeństwa i postępującej robotyzacji.

W trakcie dyskusji zastanowimy się nad rolą artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa. Porozmawiamy o rosnącym znaczeniu przemysłów kreatywnych w Małopolsce, kulturotwórczej roli dużych miast i mniejszych ośrodków oraz aktywności samych instytucji kultury.

Przedstawimy wyniki z naszych najnowszych badań. Uzupełnieniem konferencji będzie cykl warsztatów tematycznych zorganizowanych w instytucjach kultury i FAB – LAB’ ach.

 

Szczegóły konferencji

Data: 26 kwietnia
Miejsce:  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25
Adresaci: Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystów, rzemieślników, twórców i przedsiębiorców działających w branży kreatywnej i innych zainteresowanych kulturą.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Program:

Program w wersji PDF: ściągnij.

W ramach konferencji przygotowaliśmy dla Was cykl fascynujących warsztatów.

Rejestracja:

Rejestracja na konferencję odbywa się przez: formularz rejestracyjny.

Harmonogram warsztatów:

Rejestracja na warsztaty odbywa się przez formularz rejestracyjny.

 

 

 

 

 

W latach 2008-2018 systematycznie wzrastała liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.
O ile w grudniu 2008 roku ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegało nieco ponad 65 tys. osób fizycznych posiadających inne niż polskie obywatelstwo, o tyle pod koniec września 2018 roku ich liczba wynosiła już ponad 569 tys.,  z czego niemal 94% to obywatele krajów spoza UE. Zgłoszeni do polskiego systemu ubezpieczeń obcokrajowcy znajdowali zatrudnienie głownie w sekcjach:  usługi administrowania i działalność wspierająca,  przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Liczba zgłoszonych do ubezpieczeń cudzoziemców, zamieszkałych w województwie małopolskim, wyniosła we wrześniu 2018 roku niemal 27,7 tys. osób, czyli o ok. 17 tys. więcej niż pod koniec 2015 roku. Województwo skupiało tym samym 4,9% objętych ubezpieczeniami cudzoziemców.

Opracowanie powstało na podstawie publikacji pn. Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych opublikowanej przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS.

CUDZOZIEMCY W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Wykres 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce według obywatelstwa

Wykres 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce według obywatelstwa

*stan na koniec września 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

Wykres 2. Struktura wieku cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa (stan na wrzesień 2018 roku)

 

Wykres 2. Struktura wieku cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa (stan na wrzesień 2018 roku)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

WZRASTA LICZBA CUDZOZIEMCÓW ZGŁOSZONYCH DO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W MAŁOPOLSCE

Mapa 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województw zamieszkania w 2018 roku

Mapa 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województw zamieszkania w 2018 roku

*stan na koniec września 2018 roku
Uwaga: Wg stanu na koniec września 2018 roku nie udało się ustalić miejsca zamieszkania 33,2% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS
.

Zobacz  pełny skrót raportu.

Zobacz pełną wersję raportu.

 

 

Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) pn. Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D zawiera ocenę potencjału dla lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w wybranych 35 polskich średnich miastach , w których swoje siedziby lub wydziały posiadają Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Miasta z Małopolski ujęte w badaniu to: Tarnów, Oświęcim, Nowy Targ i Nowy Sącz.

 

Sektor BPO/SSC/IT/R&D  w średnich miastach

Łącznie blisko 5 tys. osób zatrudnia sektor BPO/SSC/IT/R&D w 35 analizowanych miastach. Stanowi to niespełna 2% ogółu zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.W 17 z nich funkcjonuje również 47 centrów usług, z czego większość to polskie podmioty.

Działania proinwestycyjne w dokumentach strategicznych miast

Na podstawie analizy dokumentów strategicznych 35 badanych miast pod względem ujęcia w nich działań związanych z tworzeniem dobrego klimatu dla inwestycji i przedsiębiorczości stwierdzono, że:

Przedstawiciele miast o ich potencjałach i barierach inwestycyjnych

W celu identyfikacji potencjałów i barier rozwojowych miast przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami miast zadając im następujące pytania:

Wyniki pokazały, że respondenci generalnie częściej wymieniali silne strony swojego miasta, niż słabości.  Interesujące jest jednak spojrzenie na rozkład silnych i słabych stron w poszczególnych kategoriach (wykres nr 1). Wynika z nich, że największa różnica między silnymi a słabymi stronami cechuje wskazania dotyczące jakości życia i usług publicznych, zaś najmniej korzystnie relacja  ta przedstawia się dla cech obejmujących kapitał ludzki.

Wykres 1.. Silne i słabe strony 35 miast według przedstawicieli samorządów w podziale na kategorie atrakcyjności inwestycyjne

Mocne i słąbe strony potencjału inwestycyjnego dla lokowania BPO

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu ABSL.

Tarnów w gronie silnych innowatorów 

Na postawie analiz działalności innowacyjnej miast nakierowanej na przyciąganie nowych inwestycji stworzono typologię, której główne kryterium stanowiła „głębokość”/skala innowacji (poziom międzynarodowy/krajowy/regionalny/lokalny), różnorodność sfer, w których wprowadzono innowacje oraz ich komplementarność i systematyczność. Na tej podstawie dokonano podziału
na: liderów, silnych innowatorów, aspirujących innowatorów, umiarkowanych innowatorów oraz skromnych innowatorów.
Tarnów wraz z Opolem, Wałbrzychem i Piłą znalazł się w gronie silnych innowatorów.

Miasto Tarnów zostało docenione za:

Tarnów

Tarnów i Nowy Sącz w gronie miast z najwyższym syntetycznym wskaźnikiem potencjału średnich miast dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

Wskaźnik potencjału inwestycyjnego został obliczony na podstawie przypisania konkretnych wag do następujących elementów składowych:

Każde z analizowanych w raporcie miast mogło otrzymać od 1 do 100 pkt.

Grafika 1. Miasta o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika potencjału miast średnich dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

Syntetyczny wskaźnik BPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu ABSL.

Wybrane wnioski i rekomendacje

Wnioski

Rekomendacje dla samorządów lokalnych i regionalnych

 

Więcej w raporcie Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D.

 

Najważniejsze informacje

W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. w Małopolsce odnotowano 3-procentowy wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Na koniec grudnia 2018 r. było ich w sumie 391,5 tys. Sektor prywatny skupiał 380,2 tys. podmiotów, tj. 97,1% (wzrost o 3% w stosunku do 2017 r.), a sektor publiczny 7 tys. (spadek o 1,8% w stosunku do 2017 r.)

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg rodzajów działalności w 2018 r. Stan nadzień 31 XII 2018 r.(%)

Struktura podmiotów gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

Podmioty gospodarcze wg liczby pracujących i formy prawnej

Według kryterium przewidywanej liczby pracujących w Małopolsce dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W grudniu 2018 r. ich liczba wyniosła 376,5 tys. Podmiotów małych (zatrudniających 10–49 osób) znajdowało się w bazie REGON 12,4 tys., natomiast jednostek średnich i dużych (zatrudniających 50 i więcej osób) – 2,6 tys.

W porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. odnotowano wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – o 3,4%, a spadek liczby podmiotów małych – o 5,3%, a także podmiotów średnich i dużych – łącznie o 3,4%.

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących w 2018 r. Stan nadzień 31 XII 2018 r.(w tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

Działalność gospodarczą w Małopolsce w większości prowadzą osoby fizyczne. Taką formę prawną reprezentuje 73% podmiotów. Jednocześnie w porównaniu do 2017 r. odnotowano ich wzrost z 272,6 tys. do 285,8 tys. (4,9%). W zakresie osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej rejestr REGON obejmował z kolei w grudniu 2018 r. 105,7 tys. podmiotów. Ich liczba spadła w ujęciu rocznym o 1,6%.

Łączna liczba spółek wpisanych do rejestru REGON w województwie małopolskim w końcu 2018 r. wyniosła ok. 70,2 tys. Rejestr obejmował 41,5 tys. spółek handlowych, czyli o 4,5% mniej w skali roku. Liczba spółek cywilnych wyniosła natomiast 28,3 tys. i tym samym nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku – o 0,4%.

Wśród spółek handlowych odnotowano 33,2 tys. podmiotów z kapitałem prywatnym krajowym ( mniej o 5,9% w porównaniu do 2017 r.), 5,6 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego (mniej o 11,0% w porównaniu z 2017 r.), 0,3 tys. spółek państwowych osób prawnych (spadek o 19,5% w porównaniu) oraz 0,1 tys. spółek Skarbu Państwa (spadek o 17,8% w porównaniu do 2017 r.).

Ponadto w grudniu 2018 r. w rejestrze znajdowało się 0,8 tys. spółdzielni (spadek o 0,3 tys. w porównaniu do 2017 r.), 2,6 tys. fundacji (wzrost o 0,1 tys. w porównaniu do 2017 r), 9,8 tys. stowarzyszeń (spadek o 0,4 tys. w porównaniu do 2017 r.) oraz 0,3 tys. organizacji społecznych (bez zmian w porównaniu do 2017 r.).

W 2018 r. zarejestrowano 37,2 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 30,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 3,9 tys. spółek handlowych. Największą liczbę nowych podmiotów zarejestrowano w sekcjach: budownictwo – 8,0 tys. (21,6% ogólnej liczby nowo wpisanych podmiotów), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 5,7 tys. podmiotów (15,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 4,1 tys. nowych jednostek (10,9%). Wyżej wymienione sekcje PKD skupiały łącznie prawie połowę (47,8%) ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów.

Liczba i koncentracja podmiotów gospodarczych
w skali powiatów i podregionów

Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła w skali roku we wszystkich podregionach i powiatach województwa małopolskiego. Największy relatywny wzrost ich liczby zaobserwowano w powiecie dąbrowskim (o 7,4%), a następnie w nowosądeckim i brzeskim (po 6,1%), limanowskim i tarnowskim (po 5,6%), nowotarskim i proszowickim (po 5,4%) oraz krakowskim (5,0%) i wielickim (4,9%).

W zakresie podregionów największą liczbę wpisów do rejestru odnotowano w Krakowie, tj. 35,9% ogólnej liczby podmiotów, następnie 19,9% w podregionie krakowskim, 14,2% w oświęcimskim, 11,6% w podregionie nowosądeckim i po 9,2% w podregionie nowotarskim oraz tarnowskim. Wyłączając Kraków, najwięcej podmiotów miało swoją siedzibę w powiecie krakowskim (31,8 tys.), nowosądeckim oraz wadowickim (po 17,0 tys.).

Największa koncentracja podmiotów gospodarczych, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, występuje w Krakowie, gdzie w 2018 r. wynosiła ona 430 podmiotów (w 2017 r. – 424), a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu, tj. Nowym Sączu – 170 i Tarnowie – 162. W skali powiatów największą koncentrację odnotowano z kolei w powiecie wielickim (37), oświęcimskim (36), chrzanowskim (33) oraz wadowickim i krakowskim (po 26). W pozostałych powiatach omawiany wskaźnik był niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 26 podmiotów na 1 km.

Rycina 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w tys. w podziale na powiaty według stanu na 31 XII 2018 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

 

Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i koncentracji terytorialnej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim wg stanu na koniec 2018 r.

 

 

Wartość PKB w Małopolsce w 2016 r. wyniosła 148 103 mln zł i podobnie jak we wcześniejszych latach, w stosunku do pozostałych regionów, ulokowała ten region na 5 miejscu.

W skali całej Polski wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniosła 1 861 112 mln zł. W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost o 3,4% (w cenach bieżących) oraz o 3,1% (w cenach stałych).

Małopolska znalazła się wraz z regionem warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, w grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu produktu krajowego brutto w latach 2014-2016. W 2016 r. jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach wytworzyły w sumie 55,6% krajowej wartości PKB (w latach 2014 i 2015 – 55,4%).

Liderem rankingu jest nowo wyodrębniony region warszawski stołeczny, w którym wartość PKB w 2016 r. wyniosła 316 987 mln zł. Region mazowiecki, który do niedawna analizowany był wspólnie z warszawskim stołecznym pod jedną kategorią województwa mazowieckiego, zajął dopiero 8. miejsce w rankingu.

W latach 2014-2016 tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 8,2% (w cenach bieżących), najszybciej jego wartość wzrosła w regionie pomorskim (o 10,8%) i małopolskim (o 10,5%). Tempo wzrostu PKB sięgające średniej krajowej lub przewyższające ją, oprócz regionu pomorskiego i małopolskiego, odnotowano także w regionach: wielkopolskim, mazowieckim regionalnym, warszawskim stołecznym oraz kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2016 r.

Wykres przedstawia udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Produkt krajowy brutto w regionach w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W województwie małopolskim produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniósł 53 865 zł (7. pozycja w kraju), dając 90,6% średniej krajowej. W latach 2014-2016 we wszystkich regionach zanotowano realny wzrost wartości wskaźnika.

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2016 r. wyniósł 48 432 zł (w 2014 r. 44 705 zł, w 2015 r. 46 814 zł). W ujęciu realnym, w porównaniu do poprzednich lat, wartość wskaźnika wzrosła: w stosunku do 2015 r. o 3,1%, natomiast w stosunku do 2014 r. o 7,1%.

Najwyższy poziom PKB per capita odnotowano w regionie warszawskim stołecznym (105 719 zł), który przekraczał przeciętną w kraju ponad 2-ktornie. Kolejne regiony z wysoką wartością wskaźnika, to: dolnośląskie (53 659 z), wielkopolskie (52 844 zł) oraz śląskie (50 184 zł). Z kolei wartość wskaźnika poniżej przeciętnej ukształtowała się w 8 regionach i wyniosła poziom od 79,6% do 96,9% średniej krajowej.

Najbardziej korzystną zmianę zanotowano dla województwa pomorskiego (o 10,2%), z kolei najmniej dla regionu podlaskiego (o 6,0%). W samej Małopolsce dynamika wzrostu PKB per capita w analizowanym okresie czasu sięgnęła 10,1%.

Mapa 1. Produkt Krajowy Brutto per capita (ceny bieżące) w w regionach w 2016 roku

Mapa przedstawia wskaźniki Produktu Krajowego Brutto per capita (ceny bieżące) w regionach w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Produkt krajowy brutto w podregionach

Liderem w tym zakresie było m. st. Warszawa, które w 2016 r. wygenerowało 13,3% polskiego produktu krajowego brutto. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość wskaźnika wyniosła 141 941 zł, a więc prawie trzykrotnie więcej, niż średnia krajowa oraz o 34% więcej, niż przeciętnie w regionie warszawskim stołecznym. Drugą lokatę w zakresie udziału w krajowym PKB zajęło miasto Kraków, jednak wynik był znacznie niższy – 3,3% polskiego PKB. W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasto uzyskało wynik: 80 353 zł, który znacznie przekracza średnią krajową (o 65,9%). Udziały powyżej 2% odnotowano jeszcze w 8 następujących podregionach: m. Poznań, trójmiejskim, m. Wrocław, katowickim, warszawskim zachodnim, m. Łódź, bydgosko-toruńskim i poznańskim.

Wykres 1. Porównanie PKB per capita małopolskich podregionów w latach 2014-2016 (ceny bieżące)

Wykres przedstawia porównanie PKB per capita małopolskich podregionów w latach 2014-2016 (ceny bieżące)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Dochody gospodarstw domowych

Nominalne dochody (w cenach bieżących) do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2016 r. wyniosły 1 121 369 mln zł (Małopolska: 93 129 mln zł) i były wyższe w porównaniu z 2014 rokiem o 8,1% (Małopolska: o 8,2%). Realne dochody (po odjęciu inflacji) do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2016 r. wzrosły o 6,0% w porównaniu z 2015 rokiem (w 2015 roku o 3,5% w porównaniu z 2014 rokiem).

W przekroju regionalnym realny wzrost dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w porównaniu do 2014 r. odnotowano we wszystkich regionach w Polsce. W 2016 r. największy udział w sumie dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w kraju miały regiony: śląski i warszawski stołeczny (odpowiednio: 13,2% i 11,5%). Łącznie ich udziały wyniosły 24,7%. Małopolska znalazła się w grupie regionów o największym takim wkładzie razem z województwem wielkopolskim (9,5%) i dolnośląskie (7,9%), osiągając wynik 8,3%.

W skali regionów poziom dochodów w sektorze gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wahał się pomiędzy 42 831 zł w regionie warszawskim stołecznym (146,8% średniej krajowej), a 23 189 zł w województwie podkarpackim (79,5% średniej krajowej). W Małopolsce takie dochody wyniosły 27 583 zł i pod tym względem region zajął 8. lokatę w odniesieniu do pozostałych województw, osiągając 94,5% wartości średniej krajowej.

Pełny tekst opracowania na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne 2014-2016