Składamy wszystkim naszym przyjaciołom, współpracownikom i partnerom serdeczne życzenia ciepłych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten świąteczny okres będzie czasem radości i wytchnienia, a wiosenna aura przyniesie pogodę ducha i optymizm. Przede wszystkim jednak życzymy zdrowia, pomyślności i wzajemnej życzliwości pozwalającej przezwyciężyć wszelkie trudności.

 

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego

 

Zakup sprzętu dla szpitali i pieniądze dla przedsiębiorców – Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przeznaczeniu 325 mln zł z regionalnego programu operacyjnego na walkę ze skutkami epidemii w regionie. 

Koronawirus atakuje zdrowie i gospodarkę

Małopolska coraz bardziej doświadcza skutków światowej pandemii koronawirusa z Wuhan. To nie tylko test dla systemu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie dla  przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień znaleźli się w kryzysowej sytuacji z powodu obostrzeń nakładanych przez wymogi kwarantanny. Fakt, że Małopolska jest najchętniej odwiedzanym przez turystów regionem w kraju, pierwszy raz nie napawa tyle dumą, co niepokojem.  W branżach silnie związanych z turystyką, które z pewnością najsilniej zostaną dotknięte zbliżającą się recesją, a więc zakwaterowaniem i wyżywieniem, działa około 13,6 tys. firm.  Kolejnych 1,9 tys. to organizatorzy turystyki.

Minimalizowanie negatywnych skutków epidemii to dziś nie tylko zalecenie, ale jednoznaczna konieczność.  Dlatego korzystając z możliwości elastycznego wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski Zarząd Województwa zdecydował, aby część środków przeznaczyć na walkę ze skutkami epidemii w Małopolsce. Małopolska Tarcza Antykryzysowa to 325 mln zł, które pomogą osłonić gospodarkę, a także zakupić sprzęt niezbędny do ratowana ludzkiego życia.

Dla kogo pieniądze?

Małopolska Tarcza Antykryzysowa to w sumie trzy pakiety skierowane do sektora ochrony zdrowia i biznesu. Pomoc trafi zarówno do małopolskich szpitali, jak i przedsiębiorców, chroniąc jednocześnie dzięki temu miejsca pracy tysięcy Małopolan.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – trzy źródła wsparcia:

Dodatkowo należy wspomnieć również oo środkach dotychczas wydanych na małopolskie szpitale, co daje w sumie 325 mln zł.

Przedsiębiorco – tu znajdziesz informacje:

Wszystkie informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem dostępne są na stronie www.rpo.malopolska.pl w zakładce Fundusze a koronawirus. 

W tym miejscu znajdują się także informacje o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków wprowadzonych przez instytucje ogłaszające konkursy oraz  inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

Aktualne wiadomości o funduszach europejskich w Małopolsce i ich wydatkowaniu w obecnej sytuacji epidemicznej można również znaleźć na profilu FB: @MałopolskaFunduszeEuropejskie

 

Jak kształtuje się świadomość przyrodnicza i postawy użytkowników wobec parków krajobrazowych? Czy obszary te są postrzegane jako atrakcyjne turystycznie? Gdzie użytkownicy szukają wiedzy o parkach krajobrazowych i jak układa się współpraca pomiędzy nimi a Zespołem Parków Krajobrazowych?

Oto niektóre pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w najnowszym raporcie „Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi”. Wyniki badania będą podstawą do wdrażania przez władze regionalne konkretnych działań oraz projektów w zakresie polityki ochrony przyrody i krajobrazu, w tym zwiększania atrakcyjności parków krajobrazo­wych przy uwzględnianiu opinii wielu środowisk użytkowników.

Mapa 1. Lokalizacja terytorialnych form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego

Mapa Małopolski przedstawia lokalizację terytorialnych form ochrony przyrody na terenie województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne


Raport powstał w oparciu o badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu szeregu danych: zastanych, wywiadów kwestionariuszowych wśród mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu lokalnego, ankiety internetowej, a także wywiadów grupowych i indywidualnych oraz warsztatów dla młodzieży.

Raport składa się z trzech części:

W pierwszej części, zawierającej wprowadzenie teoretyczne, przedstawiono metodologię i przebieg badania oraz główne informacje na temat ochrony przyrody i poszczególnych jej form w Polsce i Małopolsce. Szczególną uwagę poświęcono 11 parkom krajobrazowym utworzo­nym na terenie woj. małopolskiego, z ich charakterystycznymi cechami. Skupiono się też na roli i historii Zespołu Parków Krajobra­zowych Województwa Małopolskiego, czyli jednostce budżetowej odpowiedzialnej za koordynowanie działań ochronnych parków krajobrazowych na terenie województwa małopolskiego.

Mapa 2. Położenie obszarów terytorialnych i parków krajobrazowych na tle województwa małopolskiego

Mapa Małopolski przedstawia położenie obszarów terytorialnych i parków krajobrazowych na tle województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne


Z przeprowadzonych badań wynika, między innymi, że parki krajobrazowe i parki narodowe są najbar­dziej rozpoznawalnymi formami ochrony przyrody wśród mieszkańców i tury­stów. Ponad połowa mieszkańców oraz turystów uważa, że ochrona przyrody oraz krajobrazu jest potrzebna i należy ją zacho­wać na co najmniej obecnym poziomie. Wśród mieszkańców i przedsiębiorców dominuje pogląd, że obec­ność parków krajobrazowych sprzyja rozwojowi turystyki. Konieczne jest natomiast prowadzenie działań zwiększających wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i zasad panujących na terenie parków krajobrazowych. Podobnie jak konieczne jest podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych w celu zwiększenia rozpo­znawalności marki parków krajobrazowych i gmin zlokalizowanych na ich tere­nie.

Wykres 1. Znajomość form ochrony przyrody wśród mieszkańców województwa małopolskiego w podziale na mieszkających na terenie parków krajobrazowych i poza nimi (%)

Wykres słupkowy przedstawiający znajomość form ochrony przyrody wśród mieszkańców województwa małopolskiego w podziale na mieszkających na terenie parków krajobrazowych i poza nimi (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n=53)


Wyniki badania zostały podsumowane podczas panelu eksperckie­go, na którym przedstawiono informacje o projekcie, wskazano rolę i wizję działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma­łopolskiego. Określono też kroki, które należy podjąć w celu zachowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków, przy jednoczesnym tworzeniu produktów i oferty turystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem:
Badanie świadomości przy­rodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi par­kami krajobrazowymi,

a także ze streszczeniem raportu w dwóch wersjach językowych:

Publikacja zawiera analizę danych na temat Inteligentnych Specjalizacji w małopolskich projektach, które zostały wybrane do dofinansowania i zakontraktowane do regionalnego i krajowych programów operacyjnych.

W opracowaniu znalazły się następujące informacje:

Inteligentne Specjalizacje (IS) w województwie małopolskim wyznaczają strategiczne kierunki rozwoju regionu, a wspierając współpracę sfery nauki i biznesu, wpływają na kreowanie innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań. Siedem inteligentnych specjalizacji wspiera obszary o największym potencjale rozwoju i wzmacnia konkurencyjność regionu.

Przedsiębiorstwa, które realizują innowacyjne projekty wpisujące się w obszary nauki o życiu, energii zrównoważonej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, chemii, produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechniki i przemysłu maszynowego, przemysłów kreatywnych i czasu wolnego, mają możliwość aplikowania o dodatkowe źródła finansowania, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Jak wynika z analizy podpisano 711 umów o dofinansowanie w ramach pierwszej i trzeciej osi RPO o wartości ponad 1,4 mld zł na projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje. Największą skuteczność mają wnioskodawcy, którzy wpisują się w specjalizacje z chemii oraz produkcji metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. Najskuteczniej aplikują wnioskodawcy z okolic Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic, natomiast z najmniejszym powodzeniem z powiatu nowotarskiego.


Tabela 1. Podpisane w ramach I i III osi RPO umowy na realizację projektów w poszczególnych Inteligentnych Specjalizacjach (stan na trzeci kwartał 2019 r.)

POdpisane umowy w ramach I i III osi RPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.


Spośród 1146 projektów spoza osi I i III RPO, zakończonych lub realizowanych, 327 (28,5%) powiązano z przynajmniej jedną Inteligentną Specjalizacją. Odnotowano ponadprzeciętne zapotrzebowanie na usługę wzornictwa w ramach przemysłów kreatywnych i czasu wolnego oraz na LivingLab w ramach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (w obu przypadkach była to ponad połowa wszystkich projektów aplikujących po Bony na innowacje).

Wyróżniono 6 specjalizacji powiatowych: chemia w powiecie myślenickim i olkuskim, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych w powiecie limanowskim, elektrotechnika i przemysł maszynowy w powiecie brzeskim oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego w powiatach suskim i nowotarskim. Powiatowy rozkład liczby dziedzin/technologii pokazuje natomiast silną dominację Krakowa, w którym wybrano projekty powiązane z 709 uszczegółowieniami.

Małopolskie firmy złożyły do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój niemal 2000 projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje, co było trzecim najwyższym wynikiem w skali 16 województw. Przeciętna wartość projektów z Małopolski wyniosła nieco poniżej 4,3 mln zł co było wynikiem przeciętnym na tle innych regionów. Kraków jest siedzibą niemal połowy jednostek z obszaru Inteligentnych Specjalizacji. Wyraźnie najmniej (po około 0,6%) takich podmiotów lokuje się w trzech powiatach: proszowickim, dąbrowskim i miechowskim.


Wykres 2. Aktywność projektodawców w ramach POIR z wyłączeniem działania 2.1. Wnioski wpisujące się w KIS, złożone i ich wartość (stan na drugi kwartał 2019 r.)

Aktywnosć projektodawców w ramach POIR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii


 

Pełny raport: Małopolskie inteligentne specjalizacje. Kompleksowy przegląd danych monitoringowych

Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów w Polsce, które łącznie wytworzyły ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto w 2018 roku. Odsetek ten wyniósł 55,9 %.

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym, dalej w śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Poziom PKB w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Wykres 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w 4 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku wartość PKB kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4 % średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2 % średniej krajowej).

Mapa 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem, przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8 %, a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5 %. Ogółem dla kraju wzrost ten wyniósł 6,3 %.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0 % w regionie opolskim do 17,4 % w regionie warszawskim stołecznym.

Tablica 1. Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)
Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Źródło: www.stat.gov.pl

Prowadzone wspólnie z Województwem Podkarpackim (Liderem projektu), Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie badanie dotyczące kondycji społeczno-gospodarczej rodzin  z uwzględnieniem zjawiska depopulacji właśnie się zakończyło. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. 

W trakcie realizacji badania przeprowadzono ankiety i wywiady pogłębione z mieszkańcami Małopolski odnośnie m.in. ich sytuacji rodzinnej, sposobów spędzania wolnego czasu czy podziału obowiązków domowych. Do zakresu badania włączono również opinie przedsiębiorców w kontekście realizowania w ich firmach polityki prorodzinnej, a także wywiady przeprowadzone z samorządami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Efektem badania jest raport podsumowujący zebrane wyniki (osobny dla Małopolski i Podkarpacia) oraz raport ekspercki zawierający zestawienie opinii oraz rekomendacji osób pochodzących m.in. ze środowisk naukowych, organizacji pozarządowych czy jednostek administracji publicznej.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przeanalizowano sytuację społeczno-gospodarczą gospodarstw domowych w województwie małopolskim (a także podkarpackim), z uwzględnieniem wielu aspektów życia.

Jak wynika z tego badania, większość uczestniczących w badaniu Małopolan wyraża zadowolenie ze swojej sytuacji materialnej. Przeciętny dochód netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest wyższy w miastach (2000 zł) niż na wsi (1650 zł). Dochody przekraczające 1500 zł osiągnęło 67% gospodarstw domowych bez dzieci i 40% gospodarstw domowych z dziećmi. W najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej znajdują się jednoosobowe gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby powyżej 65 roku życia.

W opinii badanych w największym stopniu na poprawę ich sytuacji materialnej (80%) wpływa program 500+. Rzadziej wskazywano, że świadczenie daje możliwość oszczędzania (60%) czy wpływa na decyzje o powiększaniu rodziny (57,5%). Osoby z małych miast wskazywały, że efektem programu jest wycofywanie się z rynku pracy.

Ponad 75% ankietowanych deklaruje zadowolenie ze swojego życia rodzinnego, z czego więcej gospodarstw z dziećmi. Liczniejsze były odpowiedzi umiarkowanie pozytywne (42%) niż zdecydowanie pozytywne (30%). Brak zadowolenia z tego aspektu życia wyraziło mniej niż 10% respondentów. Co czwarty z respondentów zadeklarował, że chciałby mieć (kolejne) dziecko, a nieco ponad połowa nie chciałaby mieć (więcej) dzieci.

Badanie pokazuje, że ponad 80% Małopolan uczestniczących w badaniu zamieszkuje własne domy lub mieszkania. Łącznie 16% respondentów zadeklarowało, że mieszka w wynajmowanych domach lub mieszkaniach oraz w domach należących do ich rodziców lub rodziców współmałżonka/partnera. Respondenci z Krakowa częściej wynajmują mieszkania (27%), rzadziej są ich właścicielami (61% w porównaniu do ponad 80% w pozostałych podregionach).

W kwestii dostępu do podstawowych usług i instytucji publicznych, to ocena przedstawicieli gospodarstw domowych jest zróżnicowana. Zdecydowanie największa grupa respondentów za łatwy uznała w swojej miejscowości lub najbliższej okolicy dostęp do sklepu spożywczego (86%), do apteki (79%) oraz do lekarza pierwszego kontaktu (76%). Najmniej korzystnie oceniono z kolei dostępność lekarzy specjalistów oraz gabinetów rehabilitacyjnych. Biorąc pod uwagę obszar zamieszkania respondenta (w układzie miasto/wieś) należy podkreślić, że mieszkańcy obszarów wiejskich przeważnie oceniają dostęp do niemal wszystkich omawianych usług społecznych jako trudniejszy niż mieszkańcy miast.

Zapoznaj się z publikacjami:

Raport końcowy z badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

Raport ekspercki z badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

„Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody” – temat przewodni tegorocznej Konferencji Krakowskiej podyktowany był chęcią dyskusji na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka. Jakie zagrożenia wynikają dla niego z rywalizacji geopolitycznej? Jak wygląda duchowość we współczesnym świecie? Jaka jest kondycja zdrowotna naszego społeczeństwa? Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w krakowskich Sukiennicach, przez dwa dni rozmawiali o problemach i wyzwaniach, spierali się i inspirowali. Organizatorem konferencji było Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych rokrocznie od 2008. Poświęcone są pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych.

Słowo wstępne do tegorocznego wydarzenia wygłosił prof. Jan Tadeusz Duda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przypomniał słowa Antoine de Saint – Exupéry: „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci”. Dlatego tak ważne jest, byśmy o nią dbali i robili wszystko, by przynajmniej pozostawić ją taką, jaką otrzymaliśmy od rodziców. – mówił.

Paneliści i uczestnicy spotkania często w dyskusji zwracali uwagę na to, że świat się zmienia bardzo szybko. Od nas zależy, w jakim kierunku on pójdzie. Czy nasze działania wpłyną pozytywnie czy negatywie na to, jak będzie wyglądał za 10, 50 lat? Czy kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się jeszcze powietrzem, którym można oddychać, jedzeniem, które można zjeść, bezpieczeństwem, którym można się dzielić, ekonomią, która się rozwija i naszą rodziną, która spełnia najważniejsze funkcje społeczne?

Tegoroczna konferencja została podzielona na pięć paneli:
1.    W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie.
2.    Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój.
3.    Duchowość w świecie 2.0. Ile człowieka w człowieku?
4.    MałoPolska – lider w walce o zdrowego mieszkańca.
5.    Jesteśmy tym, co jemy – żywność w XXI wieku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Duda, Prezydent RP.

Więcej o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Konferencji Krakowskich.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA (archiwum MORR):

W dniach 18-19 listopada w Krakowie odbędzie się spotkanie poświęcone działaniom na rzecz monitorowania i ewaluacji Polityki Spójności na szczeblu regionalnym. Do udziału zostały zaproszone Regionalne Obserwatoria Terytorialne oraz Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych.

W pierwszym dniu spotkania odbędą się dwie sesje plenarne:
•    Nowe wyzwania rozwojowe i nowe potrzeby informacyjne
•    Planowanie i monitorowanie interwencji publicznej w oparciu o badania i analizy.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach:
•    Współpraca partnerska Urzędów Statystycznych – kierunki działania na przyszłość
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe
•    Koncepcja powszechnego udostępniania danych w statystycznych systemach bazodanowych – nowe podejście
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe – cd.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania – AGENDA.

W dniach 2-3 grudnia po raz 12. Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w Konferencji Krakowskiej. Tegoroczna edycja tego wydarzenia w centrum zainteresowania stawia człowieka. Wydarzenie odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Uczestnicy dyskusji panelowych będą rozmawiać na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka, począwszy od sfery duchowej, poprzez szukanie sposobów na życie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu naszej planety, aż po zagadnienia związane z kondycją zdrowotną, odżywianiem się i trendami w zakresie produkcji żywności.

Poszczególne panele podczas tegorocznej konferencji będą koncentrowały się wokół zagadnień:
•    W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie,
•    Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój,
•    Duchowość w świecie 2.0. Ile człowieka w człowieku?
•    MałoPolska – lider w walce o zdrowego mieszkańca,
•    Jesteśmy tym, co jemy – żywność w XXI wieku.

Wśród panelistów XII Konferencji Krakowskiej nie zabraknie naukowców, przedsiębiorców, praktyków i teoretyków – jednym słowem ekspertów, dzięki którym udział w wydarzeniu będzie inspiracją w szukaniu rozwiązań dla wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.: prof. Krzysztof Szczerski, o. prof. Andrzej Kłoczowski OP, dr Joanna Heidtman, prof. Tomasz Grodzicki czy Ewa Wachowicz.

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych przez Województwo Małopolskie nieprzerwanie od 2008 roku, poświęconych ocenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych. Ugruntowana marka wydarzenia pozwala traktować je jako forum dyskusji o najważniejszych, aktualnych w danym momencie wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska. Konferencje Krakowskie co roku gromadzą samorządowców, polityków, naukowców, komentatorów polskiej sceny politycznej oraz intelektualistów, dając okazję do uczestniczenia w interesującej wymianie myśli i inspirującej debacie.

Szczegóły na temat XII Konferencji Krakowskiej oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.

Komisja Europejska opublikowała dziewiąty ranking innowacyjności regionów w 2019 roku (ang. Regional Innovation Scoreboard).

W tym zestawieniu Małopolska plasuje się na 155 miejscu (na 238 regionów), będąc jednocześnie krajowym liderem innowacji (bez uwzględniania regionu warszawskiego – stołecznego) i poprawiając swój wynik o 16,7% w stosunku do 2011 roku.

Małopolska została sklasyfikowana jako regionalny umiarkowany innowator, wśród 98 innych europejskich regionów, a w porównaniu do województw w kraju osiągnęła wyniki powyżej średniej. W skali całej Europy, Małopolska wyróżnia się i uzyskuje najlepsze wyniki we wskaźnikach określających populację osób posiadających wyższe wykształcenie (136 % średniej unijnej), wydatki na badania i rozwój w sektorze biznesowym (113 %) oraz odsetek wniosków wzorniczych (130 %). Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają: poziom cytowania publikacji naukowych (46 %), współpraca naukowa sektora publicznego i biznesowego (47%) oraz wnioski patentowe (49%).

Tabela 1. Regionalna Tablica Innowacyjności – Małopolska

Regionalna Tablica Innowacyjności - Małopolska

Źródło: Regional Innovation Scoreboard


 

W ujęciu krajowym, Polska należy do grupy „umiarkowanych innowatorów”, w których warunki sprzyjają podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć (125 % średniej unijnej za 2018), a szybko rozwijające się firmy mają wysoki poziom zatrudnienia (122 %).

Wysoko w zestawieniu znajdują się też wskaźniki określające przedsiębiorczość zorientowaną na możliwości (czyli z wyboru, a nie konieczności – 134 %), ilość wniosków wzorniczych na miliard regionalnego PKB (124 %) oraz populacja w wieku 24-35 lat z wyższym wykształceniem (123 %). Zdecydowanej poprawy wymagają natomiast innowacje w MŚP (16,5 % średniej unijnej), systemy badawcze (31 %) i współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (31%).

W rankingu przeanalizowano systemy innowacyjne w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Kraje, takie jak Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Malta zostały uwzględnione na poziomie krajowym.

Klasyfikację regionów przeprowadzono porównując 10 wskaźników obejmujących zasoby ludzkie, atrakcyjność systemu badawczego, środowisko sprzyjające innowacjom, finansowanie i wsparcie, inwestycje w firmach, innowatorów, powiązania (m.in. udział prywatnego współfinansowania publicznych wydatków na badania i rozwój, aktywa intelektualne, wpływ zatrudnienia, wpływ sprzedaży.


 

Mapa 1. Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Źródło: Regional Innovation Scoreboard

Liderami innowacji w Europie jest 38 regionów, w tym zdecydowany zwycięzca, Zϋrich w Szwajcarii oraz Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który jest najbardziej innowacyjnym regionem w Unii. Klasyfikacja obejmuje też 73  regionalnych silnych innowatorów, regionalnych słabych innowatorów (29 regionów) oraz wspomnianych umiarkowanych innowatorów (98 regionów).

Regiony będące liderami innowacji osiągają dobre wyniki w odniesieniu do wszystkich wskaźników, w szczególności dotyczących systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach. Odsetek regionów, w których odnotowano poprawę wyników, jest największy w przypadku umiarkowanych innowatorów (80 proc.), a najmniejszy w przypadku słabych innowatorów (45 proc.). W niektórych krajach będących umiarkowanymi innowatorami można wyodrębnić regionalne ośrodki doskonałości (na przykład Praha (Praga) w Republice Czeskiej, Kriti (Kreta) w Grecji oraz Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Wenecja Julijska) we Włoszech).

Przeczytaj streszczenie rankingu: Innowacyjność regionów UE w 2019 roku