Jak żyje się małopolskim rodzinom? Czy potrzebują wsparcia w jakichś konkretnych sprawach? Jak spędzają wolny czas i jakie są ich plany na przyszłość? Na te i wiele innych pytań odpowie rozpoczęte w czerwcu badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, realizowane wspólnie przez Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W trakcie realizacji badania ankieterzy odwiedzą domy wybranych Małopolan w celu przeprowadzenia ankiet i wywiadów pogłębionych. Będą również kontaktować się telefonicznie lub internetowo w celu przeprowadzenia ankiety z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny oraz mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, którzy wyemigrowali za granicę.

Zwracam się do wszystkich Małopolan, a także firm, samorządów i instytucji z naszego regionu z serdeczną prośbą o współpracę i wsparcie pracowników firmy Market Research World, która odpowiada za realizację badania. Państwa udział w ankietach i wywiadach, a w szczególności szczere i wyczerpujące odpowiedzi, będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji polityki prorodzinnej w Małopolsce

– apeluje marszałek Witold Kozłowski.

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem badania z firmy Market Research World − Panem Piotrem Sojką, tel. 32 42 02 708 lub osobą odpowiedzialną za koordynację badania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego − Panem Rafałem Poniewskim, tel. 12 63 03 368.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Jaką rolę pełni kultura w realiach Gospodarki 4.0? Czy kultura zmieni się pod wpływem cyfryzacji i robotyzacji społeczeństwa? Jaka powinna być nowa rola artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa? Czy przemysły kreatywne staną się siłą pociągową gospodarki?

grafika zapraszająca na konferencję "kultura w czasach sztucznej inteligencji"

 

Konferencja „Kultura w czasach sztucznej inteligencji” będzie poświęcona funkcjonowaniu kultury w realiach Gospodarki 4.0. Celem wydarzenia będzie znalezienie odpowiedzi na szereg aktualnych pytań o tworzenie, upowszechnianie i finansowanie kultury w obliczu cyfryzacji społeczeństwa i postępującej robotyzacji.

W trakcie dyskusji zastanowimy się nad rolą artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa. Porozmawiamy o rosnącym znaczeniu przemysłów kreatywnych w Małopolsce, kulturotwórczej roli dużych miast i mniejszych ośrodków oraz aktywności samych instytucji kultury.

Przedstawimy wyniki z naszych najnowszych badań. Uzupełnieniem konferencji będzie cykl warsztatów tematycznych zorganizowanych w instytucjach kultury i FAB – LAB’ ach.

 

Szczegóły konferencji

Data: 26 kwietnia
Miejsce:  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25
Adresaci: Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystów, rzemieślników, twórców i przedsiębiorców działających w branży kreatywnej i innych zainteresowanych kulturą.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Program:

Program w wersji PDF: ściągnij.

W ramach konferencji przygotowaliśmy dla Was cykl fascynujących warsztatów.

Rejestracja:

Rejestracja na konferencję odbywa się przez: formularz rejestracyjny.

Harmonogram warsztatów:

Rejestracja na warsztaty odbywa się przez formularz rejestracyjny.

 

 

 

 

 

W latach 2008-2018 systematycznie wzrastała liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.
O ile w grudniu 2008 roku ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegało nieco ponad 65 tys. osób fizycznych posiadających inne niż polskie obywatelstwo, o tyle pod koniec września 2018 roku ich liczba wynosiła już ponad 569 tys.,  z czego niemal 94% to obywatele krajów spoza UE. Zgłoszeni do polskiego systemu ubezpieczeń obcokrajowcy znajdowali zatrudnienie głownie w sekcjach:  usługi administrowania i działalność wspierająca,  przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Liczba zgłoszonych do ubezpieczeń cudzoziemców, zamieszkałych w województwie małopolskim, wyniosła we wrześniu 2018 roku niemal 27,7 tys. osób, czyli o ok. 17 tys. więcej niż pod koniec 2015 roku. Województwo skupiało tym samym 4,9% objętych ubezpieczeniami cudzoziemców.

Opracowanie powstało na podstawie publikacji pn. Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych opublikowanej przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS.

CUDZOZIEMCY W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Wykres 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce według obywatelstwa

Wykres 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w Polsce według obywatelstwa

*stan na koniec września 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

Wykres 2. Struktura wieku cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa (stan na wrzesień 2018 roku)

 

Wykres 2. Struktura wieku cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według kraju obywatelstwa (stan na wrzesień 2018 roku)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS.

WZRASTA LICZBA CUDZOZIEMCÓW ZGŁOSZONYCH DO SYSTEMU UBEZPIECZEŃ W MAŁOPOLSCE

Mapa 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województw zamieszkania w 2018 roku

Mapa 1. Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województw zamieszkania w 2018 roku

*stan na koniec września 2018 roku
Uwaga: Wg stanu na koniec września 2018 roku nie udało się ustalić miejsca zamieszkania 33,2% cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZUS
.

Zobacz  pełny skrót raportu.

Zobacz pełną wersję raportu.

 

 

Raport Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) pn. Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D zawiera ocenę potencjału dla lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w wybranych 35 polskich średnich miastach , w których swoje siedziby lub wydziały posiadają Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Miasta z Małopolski ujęte w badaniu to: Tarnów, Oświęcim, Nowy Targ i Nowy Sącz.

 

Sektor BPO/SSC/IT/R&D  w średnich miastach

Łącznie blisko 5 tys. osób zatrudnia sektor BPO/SSC/IT/R&D w 35 analizowanych miastach. Stanowi to niespełna 2% ogółu zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.W 17 z nich funkcjonuje również 47 centrów usług, z czego większość to polskie podmioty.

Działania proinwestycyjne w dokumentach strategicznych miast

Na podstawie analizy dokumentów strategicznych 35 badanych miast pod względem ujęcia w nich działań związanych z tworzeniem dobrego klimatu dla inwestycji i przedsiębiorczości stwierdzono, że:

Przedstawiciele miast o ich potencjałach i barierach inwestycyjnych

W celu identyfikacji potencjałów i barier rozwojowych miast przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe z przedstawicielami miast zadając im następujące pytania:

Wyniki pokazały, że respondenci generalnie częściej wymieniali silne strony swojego miasta, niż słabości.  Interesujące jest jednak spojrzenie na rozkład silnych i słabych stron w poszczególnych kategoriach (wykres nr 1). Wynika z nich, że największa różnica między silnymi a słabymi stronami cechuje wskazania dotyczące jakości życia i usług publicznych, zaś najmniej korzystnie relacja  ta przedstawia się dla cech obejmujących kapitał ludzki.

Wykres 1.. Silne i słabe strony 35 miast według przedstawicieli samorządów w podziale na kategorie atrakcyjności inwestycyjne

Mocne i słąbe strony potencjału inwestycyjnego dla lokowania BPO

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu ABSL.

Tarnów w gronie silnych innowatorów 

Na postawie analiz działalności innowacyjnej miast nakierowanej na przyciąganie nowych inwestycji stworzono typologię, której główne kryterium stanowiła „głębokość”/skala innowacji (poziom międzynarodowy/krajowy/regionalny/lokalny), różnorodność sfer, w których wprowadzono innowacje oraz ich komplementarność i systematyczność. Na tej podstawie dokonano podziału
na: liderów, silnych innowatorów, aspirujących innowatorów, umiarkowanych innowatorów oraz skromnych innowatorów.
Tarnów wraz z Opolem, Wałbrzychem i Piłą znalazł się w gronie silnych innowatorów.

Miasto Tarnów zostało docenione za:

Tarnów

Tarnów i Nowy Sącz w gronie miast z najwyższym syntetycznym wskaźnikiem potencjału średnich miast dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

Wskaźnik potencjału inwestycyjnego został obliczony na podstawie przypisania konkretnych wag do następujących elementów składowych:

Każde z analizowanych w raporcie miast mogło otrzymać od 1 do 100 pkt.

Grafika 1. Miasta o najwyższej wartości syntetycznego wskaźnika potencjału miast średnich dla inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

Syntetyczny wskaźnik BPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z raportu ABSL.

Wybrane wnioski i rekomendacje

Wnioski

Rekomendacje dla samorządów lokalnych i regionalnych

 

Więcej w raporcie Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D.

 

Najważniejsze informacje

W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. w Małopolsce odnotowano 3-procentowy wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Na koniec grudnia 2018 r. było ich w sumie 391,5 tys. Sektor prywatny skupiał 380,2 tys. podmiotów, tj. 97,1% (wzrost o 3% w stosunku do 2017 r.), a sektor publiczny 7 tys. (spadek o 1,8% w stosunku do 2017 r.)

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg rodzajów działalności w 2018 r. Stan nadzień 31 XII 2018 r.(%)

Struktura podmiotów gospodarki narodowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

Podmioty gospodarcze wg liczby pracujących i formy prawnej

Według kryterium przewidywanej liczby pracujących w Małopolsce dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. W grudniu 2018 r. ich liczba wyniosła 376,5 tys. Podmiotów małych (zatrudniających 10–49 osób) znajdowało się w bazie REGON 12,4 tys., natomiast jednostek średnich i dużych (zatrudniających 50 i więcej osób) – 2,6 tys.

W porównaniu ze stanem na koniec 2017 r. odnotowano wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw – o 3,4%, a spadek liczby podmiotów małych – o 5,3%, a także podmiotów średnich i dużych – łącznie o 3,4%.

Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarki narodowej wg przewidywanej liczby pracujących w 2018 r. Stan nadzień 31 XII 2018 r.(w tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

Działalność gospodarczą w Małopolsce w większości prowadzą osoby fizyczne. Taką formę prawną reprezentuje 73% podmiotów. Jednocześnie w porównaniu do 2017 r. odnotowano ich wzrost z 272,6 tys. do 285,8 tys. (4,9%). W zakresie osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej rejestr REGON obejmował z kolei w grudniu 2018 r. 105,7 tys. podmiotów. Ich liczba spadła w ujęciu rocznym o 1,6%.

Łączna liczba spółek wpisanych do rejestru REGON w województwie małopolskim w końcu 2018 r. wyniosła ok. 70,2 tys. Rejestr obejmował 41,5 tys. spółek handlowych, czyli o 4,5% mniej w skali roku. Liczba spółek cywilnych wyniosła natomiast 28,3 tys. i tym samym nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku – o 0,4%.

Wśród spółek handlowych odnotowano 33,2 tys. podmiotów z kapitałem prywatnym krajowym ( mniej o 5,9% w porównaniu do 2017 r.), 5,6 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego (mniej o 11,0% w porównaniu z 2017 r.), 0,3 tys. spółek państwowych osób prawnych (spadek o 19,5% w porównaniu) oraz 0,1 tys. spółek Skarbu Państwa (spadek o 17,8% w porównaniu do 2017 r.).

Ponadto w grudniu 2018 r. w rejestrze znajdowało się 0,8 tys. spółdzielni (spadek o 0,3 tys. w porównaniu do 2017 r.), 2,6 tys. fundacji (wzrost o 0,1 tys. w porównaniu do 2017 r), 9,8 tys. stowarzyszeń (spadek o 0,4 tys. w porównaniu do 2017 r.) oraz 0,3 tys. organizacji społecznych (bez zmian w porównaniu do 2017 r.).

W 2018 r. zarejestrowano 37,2 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 30,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 3,9 tys. spółek handlowych. Największą liczbę nowych podmiotów zarejestrowano w sekcjach: budownictwo – 8,0 tys. (21,6% ogólnej liczby nowo wpisanych podmiotów), handel; naprawa pojazdów samochodowych – 5,7 tys. podmiotów (15,3%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 4,1 tys. nowych jednostek (10,9%). Wyżej wymienione sekcje PKD skupiały łącznie prawie połowę (47,8%) ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów.

Liczba i koncentracja podmiotów gospodarczych
w skali powiatów i podregionów

Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła w skali roku we wszystkich podregionach i powiatach województwa małopolskiego. Największy relatywny wzrost ich liczby zaobserwowano w powiecie dąbrowskim (o 7,4%), a następnie w nowosądeckim i brzeskim (po 6,1%), limanowskim i tarnowskim (po 5,6%), nowotarskim i proszowickim (po 5,4%) oraz krakowskim (5,0%) i wielickim (4,9%).

W zakresie podregionów największą liczbę wpisów do rejestru odnotowano w Krakowie, tj. 35,9% ogólnej liczby podmiotów, następnie 19,9% w podregionie krakowskim, 14,2% w oświęcimskim, 11,6% w podregionie nowosądeckim i po 9,2% w podregionie nowotarskim oraz tarnowskim. Wyłączając Kraków, najwięcej podmiotów miało swoją siedzibę w powiecie krakowskim (31,8 tys.), nowosądeckim oraz wadowickim (po 17,0 tys.).

Największa koncentracja podmiotów gospodarczych, wyrażająca się w ich liczbie na 1 km2, występuje w Krakowie, gdzie w 2018 r. wynosiła ona 430 podmiotów (w 2017 r. – 424), a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu, tj. Nowym Sączu – 170 i Tarnowie – 162. W skali powiatów największą koncentrację odnotowano z kolei w powiecie wielickim (37), oświęcimskim (36), chrzanowskim (33) oraz wadowickim i krakowskim (po 26). W pozostałych powiatach omawiany wskaźnik był niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 26 podmiotów na 1 km.

Rycina 1. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w tys. w podziale na powiaty według stanu na 31 XII 2018 r.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie.

 

Opracowanie zawiera dane zaczerpnięte z informacji sygnalnej Urzędu Statystycznego w Krakowie dotyczącej liczby, struktury, obszaru działalności i koncentracji terytorialnej podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie małopolskim wg stanu na koniec 2018 r.

 

 

Wartość PKB w Małopolsce w 2016 r. wyniosła 148 103 mln zł i podobnie jak we wcześniejszych latach, w stosunku do pozostałych regionów, ulokowała ten region na 5 miejscu.

W skali całej Polski wartość wytworzonego produktu krajowego brutto w 2016 r. wyniosła 1 861 112 mln zł. W porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost o 3,4% (w cenach bieżących) oraz o 3,1% (w cenach stałych).

Małopolska znalazła się wraz z regionem warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim, w grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu produktu krajowego brutto w latach 2014-2016. W 2016 r. jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach wytworzyły w sumie 55,6% krajowej wartości PKB (w latach 2014 i 2015 – 55,4%).

Liderem rankingu jest nowo wyodrębniony region warszawski stołeczny, w którym wartość PKB w 2016 r. wyniosła 316 987 mln zł. Region mazowiecki, który do niedawna analizowany był wspólnie z warszawskim stołecznym pod jedną kategorią województwa mazowieckiego, zajął dopiero 8. miejsce w rankingu.

W latach 2014-2016 tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 8,2% (w cenach bieżących), najszybciej jego wartość wzrosła w regionie pomorskim (o 10,8%) i małopolskim (o 10,5%). Tempo wzrostu PKB sięgające średniej krajowej lub przewyższające ją, oprócz regionu pomorskiego i małopolskiego, odnotowano także w regionach: wielkopolskim, mazowieckim regionalnym, warszawskim stołecznym oraz kujawsko-pomorskim.

Rysunek 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2016 r.

Wykres przedstawia udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Produkt krajowy brutto w regionach w przeliczeniu na 1 mieszkańca

W województwie małopolskim produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniósł 53 865 zł (7. pozycja w kraju), dając 90,6% średniej krajowej. W latach 2014-2016 we wszystkich regionach zanotowano realny wzrost wartości wskaźnika.

Przeciętny poziom produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2016 r. wyniósł 48 432 zł (w 2014 r. 44 705 zł, w 2015 r. 46 814 zł). W ujęciu realnym, w porównaniu do poprzednich lat, wartość wskaźnika wzrosła: w stosunku do 2015 r. o 3,1%, natomiast w stosunku do 2014 r. o 7,1%.

Najwyższy poziom PKB per capita odnotowano w regionie warszawskim stołecznym (105 719 zł), który przekraczał przeciętną w kraju ponad 2-ktornie. Kolejne regiony z wysoką wartością wskaźnika, to: dolnośląskie (53 659 z), wielkopolskie (52 844 zł) oraz śląskie (50 184 zł). Z kolei wartość wskaźnika poniżej przeciętnej ukształtowała się w 8 regionach i wyniosła poziom od 79,6% do 96,9% średniej krajowej.

Najbardziej korzystną zmianę zanotowano dla województwa pomorskiego (o 10,2%), z kolei najmniej dla regionu podlaskiego (o 6,0%). W samej Małopolsce dynamika wzrostu PKB per capita w analizowanym okresie czasu sięgnęła 10,1%.

Mapa 1. Produkt Krajowy Brutto per capita (ceny bieżące) w w regionach w 2016 roku

Mapa przedstawia wskaźniki Produktu Krajowego Brutto per capita (ceny bieżące) w regionach w 2016 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Produkt krajowy brutto w podregionach

Liderem w tym zakresie było m. st. Warszawa, które w 2016 r. wygenerowało 13,3% polskiego produktu krajowego brutto. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość wskaźnika wyniosła 141 941 zł, a więc prawie trzykrotnie więcej, niż średnia krajowa oraz o 34% więcej, niż przeciętnie w regionie warszawskim stołecznym. Drugą lokatę w zakresie udziału w krajowym PKB zajęło miasto Kraków, jednak wynik był znacznie niższy – 3,3% polskiego PKB. W przeliczeniu na 1 mieszkańca miasto uzyskało wynik: 80 353 zł, który znacznie przekracza średnią krajową (o 65,9%). Udziały powyżej 2% odnotowano jeszcze w 8 następujących podregionach: m. Poznań, trójmiejskim, m. Wrocław, katowickim, warszawskim zachodnim, m. Łódź, bydgosko-toruńskim i poznańskim.

Wykres 1. Porównanie PKB per capita małopolskich podregionów w latach 2014-2016 (ceny bieżące)

Wykres przedstawia porównanie PKB per capita małopolskich podregionów w latach 2014-2016 (ceny bieżące)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

 

Dochody gospodarstw domowych

Nominalne dochody (w cenach bieżących) do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2016 r. wyniosły 1 121 369 mln zł (Małopolska: 93 129 mln zł) i były wyższe w porównaniu z 2014 rokiem o 8,1% (Małopolska: o 8,2%). Realne dochody (po odjęciu inflacji) do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w 2016 r. wzrosły o 6,0% w porównaniu z 2015 rokiem (w 2015 roku o 3,5% w porównaniu z 2014 rokiem).

W przekroju regionalnym realny wzrost dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w porównaniu do 2014 r. odnotowano we wszystkich regionach w Polsce. W 2016 r. największy udział w sumie dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w kraju miały regiony: śląski i warszawski stołeczny (odpowiednio: 13,2% i 11,5%). Łącznie ich udziały wyniosły 24,7%. Małopolska znalazła się w grupie regionów o największym takim wkładzie razem z województwem wielkopolskim (9,5%) i dolnośląskie (7,9%), osiągając wynik 8,3%.

W skali regionów poziom dochodów w sektorze gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wahał się pomiędzy 42 831 zł w regionie warszawskim stołecznym (146,8% średniej krajowej), a 23 189 zł w województwie podkarpackim (79,5% średniej krajowej). W Małopolsce takie dochody wyniosły 27 583 zł i pod tym względem region zajął 8. lokatę w odniesieniu do pozostałych województw, osiągając 94,5% wartości średniej krajowej.

Pełny tekst opracowania na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – Produkt Krajowy Brutto. Rachunki regionalne 2014-2016

Czy małopolskie miasta są otwarte na zmiany? Jak kształtować przestrzeń, by była przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców? Jak zieleń wpływa na jakość i warunki życia w mieście? Czy mieszkańcy miast są gotowi, by samemu kreować własne otoczenie?

Próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmą eksperci podczas konferencji „Miasto otwarte na zmiany”, organizowanej przez Województwo Małopolskie 1 marca 2019 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Konferencja będzie miała formę debaty, w której główny nacisk zostanie położony na dwa zagadnienia:

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji, które do miejskiej przestrzeni podchodzą w sposób praktyczny, a więc aktywiści miejscy, urbaniści, przedstawiciele samorządu, działacze stowarzyszeń, które kreują oddolne inicjatywy poprawiające jakość życia w mieście.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z kształtowaniem przestrzeni w mieście. Zaproszeni goście podzielą się też nowatorskimi rozwiązaniami wpływającymi na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz estetykę miejskich terenów.

Konferencja „Miasto otwarte na zmiany” odbędzie się 1 marca 2019 r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny w Krakowie.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: morr@umwm.pl.

Przed wysłaniem zgłoszenia na konferencję prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

 

Zapraszamy do zapoznania się z agendą konferencji.

 

UWAGA!!!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie wydarzeniem informujemy, że rejestracja na konferencję zakończyła się.

W 2018 r. Małopolska pobiła kolejny turystyczny rekord. Do naszego regionu przyjechało w sumie 16,78 mln osób, co stanowiło wzrost na poziomie 5,14% w porównaniu do 2017 r. Wzrosła zarówno liczba odwiedzających z Polski (13,28 mln osób), jak i z zagranicy (3,5 mln osób), przy czym przyrost tej pierwszej był nieznacznie większy (o 5,31%) niż drugiej (o 4,48%). W sumie turyści z kraju i zagranicy pozostawili w regionie ponad 14 mld zł.

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

Infografika przedstawia dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce w 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją – Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 roku.

Metodologia badania: Badanie zostało zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych zrealizowanych od stycznia do grudnia 2018 r. wśród odwiedzających Małopolskę w celach turystycznych (n = 7000 osób) Posiłkowano się także danymi wtórnymi z Bazy Danych Regionalnych oraz komunikatów, biuletynów, publikacji elektronicznych dostępnych w witrynie i udostępnionych przez GUS.

Przedstawiamy siódmą edycję badania opinii mieszkańców Małopolski, w której uwagę skoncentrowano w szczególności na zagadnieniach obejmujących: ocenę jakości życia, rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, sytuację na rynku pracy, kapitał społeczny oraz korzystanie z e-usług.

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego) oraz płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania (miasto/wieś), dochód na osobę, etc.

Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z badania:

ZADOWOLENIE Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA


WPŁYW DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Mapa przedstawia ocenę wpływu działalności samorządu województwa małopolskiego na poprawę jakości życia w zależności od subregionu zamieszkania


OBSZARY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WYMAGAJĄCE WSPARCIA


SYTUACJA NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY       


KAPITAŁ SPOŁECZNY     


SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE   

Najpopularniejsze e-usługi wśród Małopolan

Wykres przedstawia najpopularniejsze e-aktywności Małopolan


W jakim stopniu Małopolanie korzystają z projektów zainicjowanych przez samorząd województwa małopolskiego z dziedziny e-usług?

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz infografikami.

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2017 r. wyniosła 159,9 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 108,0% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie podlaskim– 108,1%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% .

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r.

Wartość PKB na jednego mieszkańca Małopolski wynosi 47 250 zł (7. miejsce w kraju). Stanowi to 91,3% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy regionu warszawskiego stołecznego, gdzie na jedną osobę przypada 218,9% średniej krajowej.

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2017 r. (w tys. zł)

Źródło danych: Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2017 roku