Podejmowanie działań wpisujących się w zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym potwierdziło 57%, spośród 1200 ankietowanych przedsiębiorstw przemysłowych z województwa małopolskiego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym obejmuje różne rodzaje działalności, w których pojawia się produkt i odpad. Najbardziej te zależności widoczne są właśnie w działalności przetwórczej. Przedsiębiorstwa wdrażają zróżnicowane działania w tym zakresie: od cieszącego się największym zainteresowaniem tematu odpowiedniego zagospodarowywania odpadów produkcyjnych, przez trend ograniczania opakowań do niezbędnego minimum, po wykorzystywanie materiałów poddających się recyklingowi.

Z wydanego właśnie raportu Przedsiębiorstwa przemysłowe wobec gospodarki o obiegu zamkniętym jasno wynika, że mimo iż 61 % firm w Małopolsce deklaruje posiadanie jakiejkolwiek (podstawowej lub szczegółowej) wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, to kolejne 30 % firm potrzebuje uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Natomiast tylko 7 % firm posiada strategię lub program bezpośrednio odwołujące się do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wykres 1. Wiedza wśród przedsiębiorców na temat gospodarki o obiegu zamkniętym

wykres

Gospodarka o obiegu zamkniętym – definicja

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) jest koncepcją gospodarczą, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Istotne jest to, żeby odpady – jeżeli już powstaną – były traktowane jako surowce wtórne. Temu mają służyć wszystkie działania poprzedzające powstanie odpadów. Jednocześnie, podejście gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowane np. w odniesieniu do projektowania produktów czy do procesów produkcyjnych ma na celu zwiększenie innowacyjności europejskich przedsiębiorców oraz podniesienie ich konkurencyjności w stosunku do podmiotów z innych części świata.

Jednym z takich działań, które mają służyć podniesieniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, jest mapa drogowa GOZ, przyjęta przez Radę Ministrów w 2019 roku. Mapa ta zawiera zestaw narzędzi, w tym legislacyjnych, mających stworzyć warunki do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego, uwzględniającego tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, innowacyjnej, materiałooszczędnej, a jednocześnie konkurencyjnej w stosunku do gospodarek innych państw.

Jakie działania wdrażają przedsiębiorcy?

Gospodarka opakowaniami jest jednym z najczęściej wskazywanych przez firmy obszarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrażanie lub planowanie wdrożenia działań dotyczących opakowań deklaruje 24 % firm. Spośród nich 92% już wdrożyło jakieś rozwiązania, m.in.: system kaucyjny, czy zwroty opakowań, zmiany technologiczne materiałów poddających się recyklingowi, rezygnację z dodatkowych opakowań.

21 % firm zadeklarowało podejmowanie działań technologicznych, których celem jest ograniczenie zbyt szybkiego zużycia danego produktu. Aby temu zapobiec można wydłużyć życie produktu poprzez np. konserwację, stosowanie bardziej trwałych materiałów, umożliwienie napraw produktu, wymianę podzespołów, regenerację, czy odświeżanie.

Z kolei 20 % firm (przy czym w grupie podmiotów mających dużą wiedzę o GOZ odsetek ten osiąga 42 %, wśród podmiotów z ogólnym pojęciem o GOZ odsetek wynosi 22 %, a wśród nieznających tych zagadnień – 10 %) twierdzi, iż podejmuje działania związane z procesem produkcyjnym, tzn. wykorzystuje materiały z recyklingu do produkcji podstawowej, korzysta z zamkniętego obiegu wody do celów przemysłowych (np. odzysk wody z własnej oczyszczalni) i odzyskuje energię (energia odpadowa) do kolejnych procesów produkcyjnych.

Jedynie 42 % firm deklaruje, że segreguje, ponownie wykorzystuje do bieżącej działalności bądź wykorzystuje do produkcji energii odpady produkcyjne.

Wykres 2. Odsetek firm podejmujących działania w wybranych obszarach gospodarki o obiegu zamkniętym

wykres

Firmy potrzebują wsparcia

Wnioski jakie płyną z badania sugerują, że firmy nie mają wystarczającej wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki o obiegu zamkniętym i potrzebują dodatkowych informacji, by móc takie działania wprowadzić w swoje szeregi. Podobnie, barierą dla firm są sprawy finansowe, które mogłyby ułatwić stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Przedsiębiorcy oczekują wprowadzenia szerokiego systemu ulg podatkowych lub podobnych, umożliwiających przynajmniej częściowe ograniczenie ponoszonych kosztów. Rozwiązaniem mogłoby być również utworzenie funduszy zwrotnych wspierających inicjatywy związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

***

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem: Przedsiębiorstwa przemysłowe wobec gospodarki o obiegu zamkniętym.

Źródło wykresów: opracowanie własne na podstawie danych z przeprowadzonej ankiety (N=1200).

Masz 18-29 lat? Mieszkasz na terenach górskich? Jeśli tak – Twoja opinia ma znaczenie!

Europejskie Stowarzyszenie Obszarów Górskich Euromontana (European Association of Mountain Areas), które współpracuje z Województwem Małopolskim, chce za pomocą ankiety poznać opinie i życzenia młodych ludzi mieszkających na obszarach górskich w całej Europie, także w Polsce. Dziesięć lat po pierwszym badaniu Euromontana i jego członkowie, we współpracy z projektem UNITA, przeprowadza kolejną ankietę, aby lepiej zrozumieć aspiracje młodych ludzi i zobaczyć, co się zmieniło w tym czasie. Ta ankieta składa się z maksymalnie 25 pytań (z 4 pytaniami otwartymi i 21 pytaniami z zaznaczonymi polami), na które można łatwo i szybko odpowiedzieć.

Czy pozostając w górach można bez przeszkód spełnić swoje aspiracje? A może lepiej wyjechać, a potem wrócić bogatszym o nowe umiejętności i doświadczenia? Jakie branże przyciągają młodych ludzi do zamieszkania w górach? Jakie przeszkody spowalniają tych, którzy chcą osiedlić się w górach lub tych, którzy chcą w górach zostać?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do wypełnienia ankiety: (PL) Bądź młody w górskim regionie w 2021 roku! (google.com)

Małopolska to dynamicznie rozwijający się rynek pracy z wciąż wzrastającym wskaźnikiem zatrudnienia.

Tajemnicę sukcesu regionu stanowi niewątpliwie skojarzenie co najmniej kilku branż, nadających tempo zmianom. Dominujące gałęzie rozwoju takie jak turystyka, handel, finanse, przemysł czy branża budowlana przyciągają do Małopolski nowych pracowników z kraju i zagranicy. Nie oznacza to jednak spadku zapotrzebowanie na siłę roboczą.

Jak pracodawcy powinni zadbać o zasoby kadrowe?

Mając na uwadze takie zjawiska jak niż demograficzny i starzejące się społeczeństwo, należy zachęcać pracodawców do zwrócenia szczególnej uwagi na możliwość aktywizacji grup biernych zawodowo oraz konieczność zadbania o już posiadane zasoby kadrowe. Nie tylko zadowolenie klienta, również dobrostan pracowników powinien stanowić istotny czynnik kierunku rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa. W końcu to od sprawności, umiejętności  i zaangażowania pracowników zależy sukces każdej organizacji.

Czy potencjał i umiejętności małopolskich pracowników są skutecznie i właściwie wykorzystywane przez pracodawców, czy pracownicy czują się doceniani, zaopiekowani, niedyskryminowani, czy pracodawcom udaje się zapobiegać przedwczesnej dezaktywizacji pracowników wprowadzając metody zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem? Na te i inne pytania odpowiedzi dostarcza raport pt. Zarządzanie wiekiem stosowane przez małopolskich pracodawców.

Cele badawcze raportu:

 • uzyskanie informacji nt. sytuacji pracowników zagrożonych wcześniejszą dezaktywizacją zawodową m.in. z powodu złego stanu zdrowia,
 • identyfikacja stosowanych w firmach strategii i narzędzi zarządzania wiekiem (oraz innych strategii i narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem stosowanych w ramach zarządzania różnorodnością),
 • identyfikacja dobrych praktyk związanych z zarzadzaniem wiekiem – dla firm stosujących taką politykę lub ustaleniu zakresu wsparcia dla firm w obszarze zarządzania wiekiem oraz ustalenie warunków stosowania wsparcia w firmach (testowanie zachęt, identyfikacja czynników skłaniających do stosowania narzędzi zarzadzania wiekiem) – dla firm niestosujących zarządzania wiekiem.

Spośród 1 000 firm, które wzięły udział w badaniu, dzieląc się tym samym swoim doświadczeniem w procesie zarządzania różnorodnością, połowę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, 1/4 małe przedsiębiorstwa, 1/5 średnie przedsiębiorstwa, a co 20 ankietowany reprezentował duże przedsiębiorstwo. Jak zatem prezentuje się zjawisko zarządzania wiekiem u małopolskich pracodawców? Zapraszamy do lektury.

 

 

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prowadzi dwa badania, których wyniki posłużą m.in. przygotowaniu diagnozy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027.

Dane będą pochodzić z internetowych ankiet skierowanych do małopolskich samorządów (gmin i powiatów). Dotyczą one:

Każdy z respondentów otrzymał unikatowe linki przekierowujące do wypełnienia poszczególnych ankiet w wersji elektronicznej.

Ze strony Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego nadzór nad realizacją badania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stref inwestycyjnych sprawuje Pan Maciej Filiks tel.: (12) 299 08 30, e-mail: Maciej.Filiks@umwm.malopolska.pl oraz Pan Rafał Poniewski tel.: (12) 630 33 68, e-mail: Rafal.Poniewski@umwm.malopolska.pl.

W obszarze związanym z edukacją badanie nadzorują: Pan Marcin Węgrzyn tel.: (12) 299 08 30, e-mail: Marcin.Wegrzyn@umwm.malopolska.pl oraz Pani Magdalena Danek tel.: (12) 630 33 74, e-mail: Magdalena.Danek@umwm.malopolska.pl.

Cykliczny raport „Kobiety na Politechnikach”, opracowywany przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy doczekał się kolejnej edycji w 2021 roku.

Badanie jest analizą sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w tzw. obszarze STEM (tj. Science, Technology, Engineering, Mathematics). W raporcie można znaleźć dane o studentach i doktorantach z roku akademickiego 2019/2020 oraz o absolwentach kończących studia w tym roku akademickim, z naciskiem na procentowy udział kobiet. Na podstawie tego raportu powstało opracowanie prezentujące aktywność Małopolanek na regionalnych uczelniach wyższych o charakterze technicznym oraz identyfikujące pozycję małopolskich uczelni i instytucji naukowych względem jednostek z pozostałych części kraju.

Wszystkie dane zawarte w raporcie „Kobiety na Politechnikach” pochodzą z systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on, administrowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. System ten stworzony został w celu gromadzenia informacji o sektorze szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

 

 

Niemal 40 mld zł wyniosła wartość projektów realizowanych w Małopolsce ze wsparciem funduszy europejskich w latach 2014-2020. To średnio 11 715 zł przypadających na każdego Małopolanina. Kolejne wydanie cyklicznego raportu MORR Fundusze europejskie w Małopolsce stanowi ciekawe podsumowanie kończącej się perspektywy finansowej. Przygotowane przez analityków MORR kompleksowe zestawienia i pogłębione analizy, pozwalają prześledzić realizację programów unijnych w regionie pod względem m.in. liczby i wartości zawieranych umów, aktywności beneficjentów oraz terytorialnego rozmieszczenia realizowanych projektów.

_________________________________

Mniej naborów, więcej wniosków

W obecnej perspektywie finansowej na całkowitą liczbę naborów 1672 ogłoszono w ramach programów krajowych, natomiast 5892 w ramach programów regionalnych, z czego 433 stanowiły nabory ogłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM). W samym 2020 r. zorganizowano z kolei 205 naborów do programów ogólnopolskich i 677 do regionalnych programów operacyjnych, w tym tylko 30 naborów do RPO WM. Najwięcej naborów w RPO WM– ponad 36% ze wszystkich – przeprowadzono dla osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, aczkolwiek największym zainteresowaniem cieszyła się oś priorytetowa Rynek pracy – 1509 złożonych wniosków i Gospodarka wiedzy – 1250 złożonych wniosków w całym okresie programowania.

W porównaniu z malejącą liczbą ogłaszanych naborów zainteresowanie potencjalnych beneficjentów pozyskaniem środków z puli funduszy UE okazało się w minionym roku wyjątkowo duże. Łącznie. o środki unijne aplikowało w tym okresie 25% ze wszystkich potencjalnych beneficjentów z okresu 6 lat wdrażania perspektywy. Trudno tego faktu nie łączyć z pandemią, wprowadzanymi obostrzeniami i generalnym zmniejszeniem popytu na wyroby i usługi. W takiej sytuacji dodatkowe środki mogły być receptą na rozwój, przebranżowienie, pozyskanie nowych rynków zbytu, a w każdym razie na poprawę wyniku prowadzonej działalności. Pokazuje to również średnia liczba wniosków składanych na 1 nabór − o ile w latach 2015-2019 dla RPO WM było to ok. 6,7, to już w 2020 r. 32.

Duża aktywność beneficjentów

Na koniec 2020 r. w Małopolsce miało siedzibę 2347 beneficjentów funduszy europejskich. W przeciągu roku liczba ta zwiększyła się o 521 podmiotów, z czego największy przyrost odnotował Kraków (+212) i powiat krakowski (+41). Małopolscy beneficjenci na koniec 2020 r. mieli podpisane umowy na realizację w sumie 6222 projektów, co stanowi roczny przyrost na poziomie 25%.

Wartość realizowanych w Małopolsce umów wyniosła z kolei 40,0 mld zł (UE: 23,9 mld zł), co plasuje region na trzeciej lokacie w Polsce po województwie mazowieckim i śląskim. Wielkość ta przekroczyła jednocześnie środki wykorzystane w Małopolsce latach 2007–2013 – wówczas wartość wszystkich zrealizowanych projektów wyniosła 37,9 mld zł (UE: 19,9 mld zł).

Fundusze europejskie zastrzykiem finansowym w walce z pandemią

Rok 2020 upłynął na całym świecie pod znakiem pandemii COVID-19. W odpowiedzi na pogłębiające się trudności związane z zapewnieniem należytego poziomu wydajności służby zdrowia oraz problemy gospodarcze będące skutkiem wprowadzonych ograniczeń i restrykcji, Zarząd Województwa Małopolskiego wystąpił z inicjatywą dokonania zmian w RPO WM. Dzięki tej decyzji, oraz zgodzie wyrażonej przez Komisję Europejską, skierowano wolne środki na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii. Małopolska Tarcza Antykryzysowa, obejmująca środki unijne m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (niemal 0,5 mld zł) i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (prawie 50 mln zł) pozwoliła m.in. sfinansować zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego do małopolskich placówek ochrony zdrowia, wspomóc finansowo przedsiębiorców czy też wyposażyć szkoły w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.

Warto zaznaczyć, że tylko w 2020 roku odnotowaliśmy wzrost wartości projektów o 6,5 mld zł. To plasuje nas na drugim miejscu wśród wszystkich województw. Wynik ten cieszy, tym bardziej że część z tych pieniędzy została przeznaczona na Małopolską Tarczę Antykryzysową (MTA) (…). Możliwość elastycznego wykorzystania środków z RPO WM pozwoliła uniknąć negatywnego scenariusza głębokiego kryzysu gospodarczego oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, którzy na skutek infekcji SARS-CoV2 korzystali z pomocy medycznej – przyznaje Marszałek Witold Kozłowski.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu dostępną na stronie MORR.

Infografika

Ranking Samorządów opracowywany jest cyklicznie przez ekspertów i analityków z „Rzeczpospolitej”, którzy oceniają dokonania władz lokalnych oraz badają, które jednostki terytorialne najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking ten obejmuje gminy, miasta oraz miasta na prawach powiatu w Polsce – z wyjątkiem Warszawy.

Zgodnie z przyjętą metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, ujmowanego w kilku strategicznych kategoriach (łącznie około 50 różnych wskaźników), tj.:

 • trwałość ekonomiczno-finansowa (zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych – w tym z podatków i korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami czy budowa potencjału rozwojowego),
 • trwałość środowiskowa (kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowanie do zmian klimatycznych, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa czy redukcja emisji spalin i smogu),
 • trwałość społeczna (poprawa jakości życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, np. usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego, miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi),
 • jakości zarządzania (jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami).

Mając na uwadze ranking miast na prawach powiatu, w 2020 roku w pierwszej dziesiątce znalazł się Kraków (7. lokata), awansując tym samym o 5 miejsc względem roku ubiegłego. W czołowej trójce znalazły się miasta: Gliwice, Opole oraz Sopot. Kolejne małopolskie miasto na prawach powiatu -Tarnów – uplasowało się w trzeciej dziesiątce (22. lokata). Nowy Sącz zajął w tegorocznym rankingu dopiero 52 miejsce – notując tym samym wyjątkowo duży spadek z 8 pozycji w 2019 roku.

Wśród gmin miejskich (nie będących jednocześnie powiatem) i miejsko – wiejskich, najwyższą pozycję w skali Małopolski w 2020 r. zajął Oświęcim (17. lokata). Miejsce w drugiej dziesiątce udało się również osiągnąć Muszynie (20. lokata). Kolejne małopolskie gminy znalazły się niestety dopiero w siódmej dziesiątce i były to odpowiednio: Rabka-Zdrój (61. lokata) oraz Niepołomice (64. lokata). Warto wskazać, że w skali kraju na czołowych pozycjach ulokowały się gminy: Morawica (świętokrzyskie), Bieruń (śląskie) i Puszczykowo (wielkopolskie).

A jak wypadają małopolskie wsie w ogólnopolskim rankingu gmin wiejskich?

Tabela. Czołowa dziesiątka najlepszych samorządów gmin w Polsce w 2020 roku według XVI Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

tabelaŹródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzeczpospolitej.

Małopolska Wielka Wieś zlokalizowana w powiecie krakowskim zajęła w 2020 r. wysoką 4. lokatę w rankingu. Nie mniej jednak nastąpił jej spadek o 3 pozycje w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to otrzymała status lidera. W pierwszej dziesiątce uplasowała się też ponownie gmina Zabierzów (8. lokata), leżąca również w powiecie krakowskim – spadek o jedną pozycję względem 2019 roku. Tuż za pierwszą dziesiątką, na 11. lokacie usytuowała się gmina Zielonki, a na lokacie 16. – gmina Gołcza z powiatu miechowskiego. Do najlepiej ocenianych gmin wiejskich w Polsce należą natomiast: Kleszczów (łódzkie), Padew Narodowa (podkarpackie) i Suchy Las (wielkopolskie).

Mapa. Małopolskie gminy usytuowane w pierwszej pięćdziesiątce rankingów: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich

mapa Małopolski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rzeczpospolitej.

Raport pn. „Indeks Millennium – Potencjał innowacyjności regionów” jest opracowywany cyklicznie przez ekspertów z Banku Millennium.

Zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności, analizę zmian w tempie rozwoju innowacyjności w przekroju terytorialnym oraz opis czynników determinujących rozwój innowacji i nowych technologii w skali kraju i poszczególnych regionów.

Ranking województw jest tworzony na podstawie indeksu syntetycznego (wszystkim analizowanym kategoriom przyporządkowano tę samą wagę, a wyniki poszczególnych województw zostały ocenione w skali od 1 do 100), składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne regiony w 5 kryteriach, które w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjny, tj.:

 • wydajność pracy – wartość dodana brutto wygenerowana przez 1 zatrudnionego (w tys. zł),
 • wydatki na badania i rozwój (B+R) – relacja wydatków w obszarze B+R do PKB (w %),
 • edukacja policealna – liczba studentów na 10 tys. mieszkańców,
 • pracujący w badaniach i rozwoju (B+R) – w sektorze przedsiębiorstw na 1 tys. osób aktywnych zawodowo,
 • liczba patentów – średnia arytmetyczna z 3 ostatnich lat, na 1 mln mieszkańców.

2020 rok oraz trwająca pandemia nie przyniosły radykalnych zmian z zakresu potencjału innowacyjnego poszczególnych regionów – niezmiennie w czołowej trójce liderów znalazły się województwa: mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie.

Mapa. Ranking potencjału innowacyjności polskich regionów w świetle „Indeks Millenium 2020” (pkt.)

 

mapa regionów w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Millenium

W 2020 roku województwo małopolskie ponownie uplasowało się na pozycji lidera z zakresu wydatków na działalność B+R, tuż przed Mazowszem. Co istotne, w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła pozycja regionu z zakresu liczby uzyskanych patentów – Małopolska zajęła 2. lokatę wyprzedzając Dolny Śląsk. Pozycję wicelidera osiągnął region małopolski także w przypadku pracujących w B+R oraz edukacji policealnej – bez zmian względem 2019 roku.

W przekroju na poszczególne kryteria, w 2020 roku Małopolska najsłabiej wypadła natomiast pod względem wydajności pracy, zajmując dopiero 11. pozycję w skali kraju (razem z regionem warmińsko-mazurskim). W tej kwestii nastąpił wzrost o 1 lokatę względem roku ubiegłego.

Tabela. Czołowa piątka regionów w Polsce w rankingu potencjału innowacyjności w 2020 roku
tabela_1Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Millenium

W świetle raportu, kluczowe czynniki determinujące wysoki potencjał innowacyjności Małopolski oraz wysoką pozycję w rankingu to:

 • duży ośrodek gospodarczy, z silnie rozbudowanym sektorem innowacyjnych usług,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa,
 • rozbudowana infrastruktura edukacyjna,
 • wysoki udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm (na poziomie wyższym od średniej krajowej),
 • wysoki udział podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, wspierający transfer technologii z krajów rozwiniętych.

Niezmiennie wysoka od lat pozycja województwa małopolskiego  świadczy o tym, że duży ośrodek gospodarczo-biznesowy oraz edukacyjny, jakim jest Małopolska, wsparty obecnością kapitału zagranicznego, potrafi skutecznie i trwale budować swój potencjał innowacyjny.

Źrodło: https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/28780471/Millenium_201027_Raport_index2020.pdf

Niemal 100 % seniorów słyszało o oszustwie „na wnuczka” i „na pomoc” policji, a 96 % o oszustwach w trakcie pokazów handlowych.

Jednak seniorzy cały czas padają ofiarą oszustów, którzy wydają się coraz bardziej zuchwali. Jak radzą sobie małopolscy seniorzy w sytuacji zagrożenia oszustwem, jak często padają łupem nieuczciwych sprzedawców, skąd osoby starsze czerpią wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń? – o tym mówi poniższa plansza.

Więcej informacji w pełnej wersji raportu „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

infografika

Temat profilaktyki zdrowotnej w obliczu COVID-19 to istotna część jedenastej edycji „Badania opinii mieszkańców Małopolski”.

Badanie to przeprowadziliśmy w czasie, gdy mieszkańcy regionu od wielu miesięcy funkcjonowali w cieniu pandemii. Spora część pytań dotyczyła zagadnień związanych z COVID-19, a także tematów takich jak korzystanie z porad lekarskich w trakcie pandemii, czy postrzeganie usług tele-medycyny. Zagadnienia te zostały zawarte na poniższej planszy.

Zapraszamy także do zapoznania się ze SKRÓTEM RAPORTU.

infografika