W dniach 2-3 grudnia po raz 12. Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w Konferencji Krakowskiej. Tegoroczna edycja tego wydarzenia w centrum zainteresowania stawia człowieka. Wydarzenie odbędzie się Centrum Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
Uczestnicy dyskusji panelowych będą rozmawiać na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka, począwszy od sfery duchowej, poprzez szukanie sposobów na życie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu naszej planety, aż po zagadnienia związane z kondycją zdrowotną, odżywianiem się i trendami w zakresie produkcji żywności.

Poszczególne panele podczas tegorocznej konferencji będą koncentrowały się wokół zagadnień:

Wśród panelistów XII Konferencji Krakowskiej nie zabraknie naukowców, przedsiębiorców, praktyków i teoretyków – jednym słowem ekspertów, dzięki którym udział w wydarzeniu będzie inspiracją w szukaniu rozwiązań dla wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.: prof. Krzysztof Szczerski, o. prof. Andrzej Kłoczowski OP, dr Joanna Heidtman, prof. Tomasz Grodzicki czy Ewa Wachowicz.

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych przez Województwo Małopolskie nieprzerwanie od 2008 roku, poświęconych ocenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych. Ugruntowana marka wydarzenia pozwala traktować je jako forum dyskusji o najważniejszych, aktualnych w danym momencie wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska. Konferencje Krakowskie co roku gromadzą samorządowców, polityków, naukowców, komentatorów polskiej sceny politycznej oraz intelektualistów, dając okazję do uczestniczenia w interesującej wymianie myśli i inspirującej debacie.

Szczegóły na temat XII Konferencji Krakowskiej oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.

Komisja Europejska opublikowała dziewiąty ranking innowacyjności regionów w 2019 roku (ang. Regional Innovation Scoreboard).

W tym zestawieniu Małopolska plasuje się na 155 miejscu (na 238 regionów), będąc jednocześnie krajowym liderem innowacji (bez uwzględniania regionu warszawskiego – stołecznego) i poprawiając swój wynik o 16,7% w stosunku do 2011 roku.

Małopolska została sklasyfikowana jako regionalny umiarkowany innowator, wśród 98 innych europejskich regionów, a w porównaniu do województw w kraju osiągnęła wyniki powyżej średniej. W skali całej Europy, Małopolska wyróżnia się i uzyskuje najlepsze wyniki we wskaźnikach określających populację osób posiadających wyższe wykształcenie (136 % średniej unijnej), wydatki na badania i rozwój w sektorze biznesowym (113 %) oraz odsetek wniosków wzorniczych (130 %). Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają: poziom cytowania publikacji naukowych (46 %), współpraca naukowa sektora publicznego i biznesowego (47%) oraz wnioski patentowe (49%).

Tabela 1. Regionalna Tablica Innowacyjności – Małopolska

Regionalna Tablica Innowacyjności - Małopolska

Źródło: Regional Innovation Scoreboard


 

W ujęciu krajowym, Polska należy do grupy „umiarkowanych innowatorów”, w których warunki sprzyjają podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć (125 % średniej unijnej za 2018), a szybko rozwijające się firmy mają wysoki poziom zatrudnienia (122 %).

Wysoko w zestawieniu znajdują się też wskaźniki określające przedsiębiorczość zorientowaną na możliwości (czyli z wyboru, a nie konieczności – 134 %), ilość wniosków wzorniczych na miliard regionalnego PKB (124 %) oraz populacja w wieku 24-35 lat z wyższym wykształceniem (123 %). Zdecydowanej poprawy wymagają natomiast innowacje w MŚP (16,5 % średniej unijnej), systemy badawcze (31 %) i współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (31%).

W rankingu przeanalizowano systemy innowacyjne w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Kraje, takie jak Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Malta zostały uwzględnione na poziomie krajowym.

Klasyfikację regionów przeprowadzono porównując 10 wskaźników obejmujących zasoby ludzkie, atrakcyjność systemu badawczego, środowisko sprzyjające innowacjom, finansowanie i wsparcie, inwestycje w firmach, innowatorów, powiązania (m.in. udział prywatnego współfinansowania publicznych wydatków na badania i rozwój, aktywa intelektualne, wpływ zatrudnienia, wpływ sprzedaży.


 

Mapa 1. Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Źródło: Regional Innovation Scoreboard

Liderami innowacji w Europie jest 38 regionów, w tym zdecydowany zwycięzca, Zϋrich w Szwajcarii oraz Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który jest najbardziej innowacyjnym regionem w Unii. Klasyfikacja obejmuje też 73  regionalnych silnych innowatorów, regionalnych słabych innowatorów (29 regionów) oraz wspomnianych umiarkowanych innowatorów (98 regionów).

Regiony będące liderami innowacji osiągają dobre wyniki w odniesieniu do wszystkich wskaźników, w szczególności dotyczących systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach. Odsetek regionów, w których odnotowano poprawę wyników, jest największy w przypadku umiarkowanych innowatorów (80 proc.), a najmniejszy w przypadku słabych innowatorów (45 proc.). W niektórych krajach będących umiarkowanymi innowatorami można wyodrębnić regionalne ośrodki doskonałości (na przykład Praha (Praga) w Republice Czeskiej, Kriti (Kreta) w Grecji oraz Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Wenecja Julijska) we Włoszech).

Przeczytaj streszczenie rankingu: Innowacyjność regionów UE w 2019 roku

Z roku na rok wzrasta liczba imigrantów rejestrujących swój pobyt na terenie Małopolski. Jest to zjawisko, które należy oceniać pozytywnie zarówno pod względem gospodarczego jak i społecznego rozwoju regionu. Pod koniec maja 2019 roku aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego posiadało 39,8 tys. cudzoziemców. Oznacza to, że w stosunku do 2014 roku ilość cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa zwiększyła się aż czterokrotnie.

Jak wygląda aktualna sytuacja imigrantów w Małopolsce prezentuje poniższa infografika:

Imigranci w Małopolsce

PRACA

Wśród branż, w których cudzoziemcy najchętniej podejmują zatrudnienie dominuje Przemysł i budownictwo. To dla tego sektora wydano w Małopolsce łącznie 54,5% zezwoleń na pracę w 2018 roku. Obcokrajowcy zatrudnieni w sektorze przemysłu to przede wszystkim Ukraińcy, Nepalczycy i Mołdawianie, w sektorze budownictwa – Ukraińcy. Zezwolenia wydane w sektorze usług stanowią 39,5% dokumentów. Wśród obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w handlu największe grupy to Ukraińcy i Nepalczycy.

W 2018 roku wśród specjalistów, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji dominowali informatycy – 1 192 wydanych zezwoleń. Ponad 35,5% tej grupy stanowili Ukraińcy, kolejno obywatele Indii, Rosji i Brazylii. Liczba zezwoleń wydanych w innych grupach zawodów klasyfikowanych jako specjalistyczne była niewielka. I tak 64 zezwolenia dotyczyły pracowników wykonujących zawody medyczne, z czego zaledwie po jednym dla osób reprezentujących grupy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Przedstawicielom zawodów nauczycielskich wydano 59 zezwoleń, z czego 31 – nauczycielom języków obcych. Jedynie 39 zezwoleń wydano obcokrajowcom reprezentującym zawody artystyczne.

NAUKA

Obok imigracji zarobkowej, na terenie Małopolski mamy do czynienia z silnym prądem imigracji edukacyjnej. W 2018 roku w małopolskich szkołach pobierało naukę 4,5 tys. dzieci cudzoziemców a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 8,4 tys. obcokrajowców.

Imigranci w systemie edukacji

Najpopularniejsze wśród cudzoziemców małopolskie uczelnie to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2,7 tys. osób studiujących), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ponad 2 tys. osób studiujących) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ponad 1,2 tys. osób studiujących). Ponad 600 cudzoziemców studiowało również na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Najbardziej popularne wśród obcokrajowców okazały się stanowić takie kierunki jak biznes, administracja i prawo ­– wybrało je około 32% studiujących. Niemal 22% studentów cudzoziemców wybrało kierunki wpisujące się w nauki społeczne (zdecydowana większość tej grupy – ponad 1,5 tys. osób) oraz dziennikarstwo i informację.

Wśród obcokrajowców studiujących na małopolskich uczelniach w roku akademickim 2017/2018 dominowali Ukraińcy (66%). Około 5,5% stanowili Białorusini, 4,8% – obywatele Norwegii, a 3,1% – Hiszpanie.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie pt. Imigranci w województwie małopolskim

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP pochodziło z Małopolski.

Raport przygotowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce, względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.


Mapa 1. Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Mapa Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Źródło: opracowanie własne


Małopolska wśród krajowych liderów wynalazczości

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP w badanym okresie pochodziło z Małopolski. Podmioty w Małopolsce, które pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, produktowymi, bądź procesowymi zgłosiły 2 972 wynalazki. Lepsze okazały się tylko dwa regiony, Mazowsze, gdzie odnotowano ponad dwa razy więcej zgłoszonych wynalazków (6 106), oraz Śląsk, skąd zgłoszono 3 742 wynalazki.

Podobnie jest z wzorami użytkowymi, z tym że w przypadku Małopolski do Urzędu Patentowego RP zgłoszono ich ponad 3-krotnie mniej niż wynalazków. Zgłoszonych 809 wzorów użytkowych daje Małopolsce trzecie miejsce w kraju, za Mazowszem (1 141 zgłoszonych wzorów) i Śląskiem (1 163 zgłoszone wzory użytkowe).

W latach 2012-2018 patenty przyznano dla 63,2% zgłoszonych wynalazków – tj. 1 879 patentów, co daje Małopolsce piątą pozycję, za takimi regionami, jak opolski (83,2%), dolnośląski (72,7%), lubelski (65,2%) i śląski (63,7%).  Małopolska z wynikiem 62,9% (tj. 509 praw ochronnych) uplasowała się natomiast na 12 pozycji w kraju pod względem przyznanych przez Urząd Patentowy RP praw ochronnych . W gronie trójki liderów znalazły się w tym przypadku województwa: podlaskie (82,8%), podkarpackie (80,5%) oraz opolskie (79,0%).


Rycina 1. Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Rycina Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Źródło: opracowanie własne


Przyszłość w nauce

Korzystnie wypada w Małopolsce szkolnictwo wyższe, które dominuje pod względem tworzenia innowacyjnych technologii. Udział małopolskich szkół wyższych w tworzeniu i zgłaszaniu wynalazków, a także wzorów użytkowych jest najwyższy w skali kraju (odpowiednio 12,4% i 14,2%). W latach 2012-2018 małopolskie uczelnie zgłosiły łącznie 1 160 wynalazków oraz 75 wzorów użytkowych. Wyniki te stanowią odpowiednio 39,0% ogółu wynalazków oraz 9,3% ogółu wzorów użytkowych, zgłoszonych przez wszystkie małopolskie podmioty i instytucje w trakcie ostatnich siedmiu lat.

Na pozycji lidera wśród wszystkich szkół wyższych pod względem liczby zgłoszonych wynalazków uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z wynikiem 668 zgłoszeń (tj. 57,6%). W czołowej trójce szkół wyższych inicjujących innowacyjne rozwiązania znalazły się też Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (294 wynalazki – tj. 25,3%) oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (164 wynalazki – tj. 14,1%).

Nowe rozwiązania w postaci wzorów użytkowych zostały wypracowane w latach 2012-2018 jedynie w przypadku czterech małopolskich uczelni wyższych, z czego najwięcej dotyczyło: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (31 wzorów użytkowych – tj. 41,3%), Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (29 wzorów użytkowych – tj. 38,7%) oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (14 wzorów użytkowych – tj. 18,7%).


Rycina 2. Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Rycina Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Źródło: opracowanie własne


Przeczytaj raport:

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018

 

 

 

 

Jest już gotowe kolejne, coroczne wydanie raportu o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce. Realizacja programów unijnych w 2018 r. w województwie przebiega sprawnie. Rośnie liczba umów i realizowanych projektów.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Według stanu na koniec 2018 roku na obszarze Małopolski było realizowanych 3677 projektów, co stawia województwo małopolskie na 4. miejscu w kraju. W liczbie ogółem 2 699 projektów było wdrażanych z Regio­nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 516 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 271 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 174 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 17 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W 2018 roku zostały podpisane 1162 umowy na realizację projektów na terenie województwa małopolskie­go, w tym 883 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wartość projektów realizowanych w Małopolsce wyniosła na koniec 2018 roku 27,3 mld zł, przy współfi­nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16,7 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 4. miejscu w Polsce.

W 2018 roku podpisano umowy na realizację na terenie Małopolski projektów o wartości 7,4 mld zł (UE: 4,7 mld zł).

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Małopolska zajęła 1. miejsce pod względem wartości realizowanych projektów w ramach PO Inteligentny Roz­wój, 2. miejsce w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych, 7. miejsce w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Polska Cyfrowa.

W przeliczeniu wartości projektów na jednego mieszkańca województwo małopolskie z kwotą 8054 zł (UE: 4908 zł) zajęło 13. miejsce. Małopolska jest liderem w wartości na mieszkańca projektów z PO Inteligentny Rozwój – 1387 zł (UE: 702 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Jakiego rodzaju działalność podejmują mieszkańcy Małopolski w zależności od miejsca zamieszkania? Gdzie jest najwięcej budowlańców, a gdzie najlepiej rozwijają się zawody oparte o potencjał intelektualny?

Te oraz inne dane na temat rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców Małopolski oraz ich liczby można znaleźć w raportach „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” oraz „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”.

Analizy zostały przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji podatkowych PIT-11 wydanych mieszkańcom Małopolski za 2017 i 2018 rok, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Dane zostały zebrane od 1 589,6 tys. podatników (2017 rok) oraz 1 657,1 tys. podatników (2018 rok), którzy otrzymali informacje podatkowe za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.


Mapa 1. Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018

Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018Źródło: opracowanie własne


Podstawą opracowania obu raportów były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Dominacja przetwórstwa przemysłowego

Zarówno w 2017, jak i 2018 roku największą grupę podatników stanowili pracownicy zatrudnieni w branży  „Przetwórstwo przemysłowe”, z dominującą w tej branży produkcją artykułów spożywczych. Łącznie płatnicy wydali 271,4 tys. informacji PIT-11 podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim za 2017 rok, natomiast rok później było to już 278,3 tys. dokumentów.

W drugiej, pod względem liczebności informacji PIT-11, branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle”, obserwowany jest stały trend zwyżkowy. W 2017 roku wydano o ponad 61 tys. więcej informacji podatkowych niż 2015 roku (262 tys. w 2017 i 201,2 tys. w 2015 r.), natomiast w 2018 roku liczba ta osiągnęła wartość 264,9 tys. dokumentów podatkowych.

Kolejne miejsce zajęły podmioty zaliczone do sekcji „Budownictwo”, których liczba osiągnęła wartość 128,3 tys. wydanych informacji podatkowych w 2017 roku oraz 134,9 tys. w roku 2018.


Wykres 1. Liczba „Informacji o uzyskanych dochodach” PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018

Liczba Informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018Źródło: opracowanie własne


Specjalizacje w powiatach

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD). W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11 w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru.

Specjalizacja działalności widoczna jest na przykładzie powiatu tatrzańskiego, gdzie dominują informacje wydane przez podmioty działające w ramach „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W 2017 roku udział podatników związanych z turystyką i gastronomią w powiecie tatrzańskim wynosił 17,7%, w 2018 roku było to 18,6% wszystkich dokumentów wydanych podatnikom z powiatu tatrzańskiego (średnia wojewódzka wynosi 3,8%).

Dla porównania, podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” w powiecie tatrzańskim wydały w 2018 roku „tylko” 1 199 dokumentów, tj. 5,5%, wobec średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,6%.


Mapa 2. Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiegoŹródło: opracowanie własne


Potencjał w nowych technologiach

Ciekawie na tle pozostałych obszarów działalności prezentuje się branża „Informacja i komunikacja”, która w 2018 roku zanotowała największy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych (o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 roku). Do tej branży zaliczają się takie podklasy, jak m.in. działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych (zarządzanie stronami), działalność portali internetowych, czy agencji informacyjnych. Na podstawie otrzymanych danych można wysunąć wniosek, iż nowoczesne techniki informatyczne stanowią obszar olbrzymiego potencjału i zapotrzebowania na działalność i usługi w tym zakresie.

Natomiast problemem wydaje się silna koncentracja przestrzenna podmiotów branży w zaledwie kilku powiatach, podczas gdy w pozostałych można zanotować brak lub znikomą liczbę tych podmiotów. Zdecydowana większość podatników otrzymujących informacje podatkowe PIT-11 od firm branży „Informacja i komunikacja” w 2018 roku zamieszkiwała głównie miasto Kraków (65,8% dokumentów), powiat krakowski (7,7%) i powiat wielicki (4,0%).

∗∗∗

Przeczytaj raporty:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku

 

 

 

Województwo Małopolskie wraz z sześcioma innymi regionami, współrealizuje dwa projekty dofinansowane z funduszy unijnych.

Pierwszy z nich, pod tytułem „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”, to badanie realizowane wspólnie z województwem pomorskim, które jest liderem projektu, oraz kujawsko-pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w tych regionach. Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wynosi 1 054 000 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego: https://strategia2020.pomorskie.eu/

Drugim z projektów jest badanie realizowane wspólnie z województwem podkarpackim pt. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”.

Jego zadaniem jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w tych dwóch regionach, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny. Dofinansowanie unijne w tym przypadku wynosi 722 500 PLN.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

Więcej informacji o projektach realizowanych w poszczególnych regionach można znaleźć na stronie: https://mapadotacji.gov.pl/

Logotyp ze znakami Pomocy Technicznej, rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej

W połowie czerwca 2019 r. ruszyło „Badanie świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi”, realizowane przez Województwo Małopolskie, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Badanie ma odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie są relacje pomiędzy społecznością, podmiotami gospodarczymi i instytucjami związanymi z obszarem parków krajobrazowych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych regionu Małopolski a parkami krajobrazowymi zarządzanymi przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Analiza aktualnej sytuacji i postaw poszczególnych osób, podmiotów i instytucji pozwoli na określenie ich oczekiwań i potrzeb względem działań i przyszłych kierunków ochrony i rozwoju Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ankieterzy przeprowadzą badania wśród osób zamieszkujących tereny parków krajobrazowych, turystów odwiedzających parki, przedstawicieli samorządów gmin, a także wśród przedsiębiorców, LGD’ów, szkół i placówek edukacyjnych oraz instytucji kultury zlokalizowanych w parkach krajobrazowych.

Jedenaście małopolskich parków krajobrazowych, na terenie których zostaną przeprowadzone badania, skupionych jest na 4 obszarach terytorialnych:

Mapa parków krajobrazowych w województwie małopolskim

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z przedstawicielką firmy Utila sp. z o.o. – Małgorzatą Patyńską, tel. 695 837 485, e-mail: m.patynska@utila.pl albo osobami odpowiedzialnymi za koordynację badania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Andrzej Binda tel. 12 29 90 692 lub Barbara Surmacz tel. 12 63 03 558, e-mail: morr@umwm.pl.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


Parki krajobrazowe stanowią jedną z form ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego kraju oraz poszczególnych regionów. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., parki krajobrazowe to obszary chronione ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Panorama gór

Parki krajobrazowe pełnią funkcje przyrodnicze, ekologiczne, społeczne, turystyczno-rekreacyjne, kulturowe, poznawcze, gospodarcze, etc. W odróżnieniu od parków narodowych, działania na obszarze parków krajobrazowych nie są bezwzględnie podporządkowane ochronie przyrody. W ich granicach grunty rolne i leśne mogą pozostać w gospodarczym użytkowaniu.

Dolinki Krakowskie - krajobraz

Jednakże zamieszkująca obszar parków krajobrazowych społeczność lokalna, a także podmioty gospodarcze i instytucje zlokalizowane na terenie parków krajobrazowych, zobligowane są do podporządkowania się różnego rodzaju nakazom, zakazom i normom związanym z życiem i funkcjonowaniem na terenie danej formy ochrony przyrody.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej, stanowiącej jedno z narzędzi badawczych w danym projekcie. Ankieta ta posłuży do poznania opinii na temat postrzegania małopolskich parków krajobrazowych oraz ich wpływu na codzienne życie i funkcjonowanie. Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i posłużą lepszemu planowaniu działań w kierunku rozwoju i zwiększaniu atrakcyjności małopolskich parków krajobrazowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu!

Link do ankiety: kliknij

 

 

Jak żyje się małopolskim rodzinom? Czy potrzebują wsparcia w jakichś konkretnych sprawach? Jak spędzają wolny czas i jakie są ich plany na przyszłość? Na te i wiele innych pytań odpowie rozpoczęte w czerwcu badanie pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, realizowane wspólnie przez Województwo Małopolskie, Województwo Podkarpackie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

W trakcie realizacji badania ankieterzy odwiedzą domy wybranych Małopolan w celu przeprowadzenia ankiet i wywiadów pogłębionych. Będą również kontaktować się telefonicznie lub internetowo w celu przeprowadzenia ankiety z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny oraz mieszkańcami Małopolski i Podkarpacia, którzy wyemigrowali za granicę.

Zwracam się do wszystkich Małopolan, a także firm, samorządów i instytucji z naszego regionu z serdeczną prośbą o współpracę i wsparcie pracowników firmy Market Research World, która odpowiada za realizację badania. Państwa udział w ankietach i wywiadach, a w szczególności szczere i wyczerpujące odpowiedzi, będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnej realizacji polityki prorodzinnej w Małopolsce

– apeluje marszałek Witold Kozłowski.

Wszelkie udzielane przez respondentów informacje będą miały charakter anonimowy i zostaną wykorzystane jedynie w celu realizacji badania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem badania z firmy Market Research World − Panem Piotrem Sojką, tel. 32 42 02 708 lub osobą odpowiedzialną za koordynację badania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego − Panem Rafałem Poniewskim, tel. 12 63 03 368.

Badanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Jaką rolę pełni kultura w realiach Gospodarki 4.0? Czy kultura zmieni się pod wpływem cyfryzacji i robotyzacji społeczeństwa? Jaka powinna być nowa rola artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa? Czy przemysły kreatywne staną się siłą pociągową gospodarki?

grafika zapraszająca na konferencję "kultura w czasach sztucznej inteligencji"

 

Konferencja „Kultura w czasach sztucznej inteligencji” będzie poświęcona funkcjonowaniu kultury w realiach Gospodarki 4.0. Celem wydarzenia będzie znalezienie odpowiedzi na szereg aktualnych pytań o tworzenie, upowszechnianie i finansowanie kultury w obliczu cyfryzacji społeczeństwa i postępującej robotyzacji.

W trakcie dyskusji zastanowimy się nad rolą artysty – czy powinien być bardziej wizjonerem, czy rzemieślnikiem na usługach społeczeństwa. Porozmawiamy o rosnącym znaczeniu przemysłów kreatywnych w Małopolsce, kulturotwórczej roli dużych miast i mniejszych ośrodków oraz aktywności samych instytucji kultury.

Przedstawimy wyniki z naszych najnowszych badań. Uzupełnieniem konferencji będzie cykl warsztatów tematycznych zorganizowanych w instytucjach kultury i FAB – LAB’ ach.

 

Szczegóły konferencji

Data: 26 kwietnia
Miejsce:  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25
Adresaci: Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystów, rzemieślników, twórców i przedsiębiorców działających w branży kreatywnej i innych zainteresowanych kulturą.
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zespół Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Program:

Program w wersji PDF: ściągnij.

W ramach konferencji przygotowaliśmy dla Was cykl fascynujących warsztatów.

Rejestracja:

Rejestracja na konferencję odbywa się przez: formularz rejestracyjny.

Harmonogram warsztatów:

Rejestracja na warsztaty odbywa się przez formularz rejestracyjny.