Małopolska znalazła się wśród pięciu regionów w Polsce, które łącznie wytworzyły ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto w 2018 roku. Odsetek ten wyniósł 55,9 %.

Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym, dalej w śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Poziom PKB w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.

Wykres 1. Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)

Udział regionów w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

Poziom PKB na 1 mieszkańca powyżej średniej krajowej odnotowano w 4 regionach: warszawskim stołecznym, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku wartość PKB kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4 % średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2 % średniej krajowej).

Mapa 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)Źródło: www.stat.gov.pl

W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem, przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8 %, a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5 %. Ogółem dla kraju wzrost ten wyniósł 6,3 %.

Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0 % w regionie opolskim do 17,4 % w regionie warszawskim stołecznym.

Tablica 1. Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)
Produkt krajowy brutto według regionów w 2018 r. (ceny bieżące)

Źródło: www.stat.gov.pl

Prowadzone wspólnie z Województwem Podkarpackim (Liderem projektu), Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie badanie dotyczące kondycji społeczno-gospodarczej rodzin  z uwzględnieniem zjawiska depopulacji właśnie się zakończyło. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. 

W trakcie realizacji badania przeprowadzono ankiety i wywiady pogłębione z mieszkańcami Małopolski odnośnie m.in. ich sytuacji rodzinnej, sposobów spędzania wolnego czasu czy podziału obowiązków domowych. Do zakresu badania włączono również opinie przedsiębiorców w kontekście realizowania w ich firmach polityki prorodzinnej, a także wywiady przeprowadzone z samorządami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia rodziny.

Efektem badania jest raport podsumowujący zebrane wyniki (osobny dla Małopolski i Podkarpacia) oraz raport ekspercki zawierający zestawienie opinii oraz rekomendacji osób pochodzących m.in. ze środowisk naukowych, organizacji pozarządowych czy jednostek administracji publicznej.

Raporty dostępne są na stronie Lidera projektu.

Raport z badania

„Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody” – temat przewodni tegorocznej Konferencji Krakowskiej podyktowany był chęcią dyskusji na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka. Jakie zagrożenia wynikają dla niego z rywalizacji geopolitycznej? Jak wygląda duchowość we współczesnym świecie? Jaka jest kondycja zdrowotna naszego społeczeństwa? Uczestnicy wydarzenia, które odbyło się w krakowskich Sukiennicach, przez dwa dni rozmawiali o problemach i wyzwaniach, spierali się i inspirowali. Organizatorem konferencji było Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych rokrocznie od 2008. Poświęcone są pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych.

Słowo wstępne do tegorocznego wydarzenia wygłosił prof. Jan Tadeusz Duda, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przypomniał słowa Antoine de Saint – Exupéry: „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci”. Dlatego tak ważne jest, byśmy o nią dbali i robili wszystko, by przynajmniej pozostawić ją taką, jaką otrzymaliśmy od rodziców. – mówił.

Paneliści i uczestnicy spotkania często w dyskusji zwracali uwagę na to, że świat się zmienia bardzo szybko. Od nas zależy, w jakim kierunku on pójdzie. Czy nasze działania wpłyną pozytywnie czy negatywie na to, jak będzie wyglądał za 10, 50 lat? Czy kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się jeszcze powietrzem, którym można oddychać, jedzeniem, które można zjeść, bezpieczeństwem, którym można się dzielić, ekonomią, która się rozwija i naszą rodziną, która spełnia najważniejsze funkcje społeczne?

Tegoroczna konferencja została podzielona na pięć paneli:
1.    W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie.
2.    Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój.
3.    Duchowość w świecie 2.0. Ile człowieka w człowieku?
4.    MałoPolska – lider w walce o zdrowego mieszkańca.
5.    Jesteśmy tym, co jemy – żywność w XXI wieku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Andrzej Duda, Prezydent RP.

Więcej o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Konferencji Krakowskich.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA (archiwum MORR):

W dniach 18-19 listopada w Krakowie odbędzie się spotkanie poświęcone działaniom na rzecz monitorowania i ewaluacji Polityki Spójności na szczeblu regionalnym. Do udziału zostały zaproszone Regionalne Obserwatoria Terytorialne oraz Wojewódzkie Ośrodki Badań Regionalnych.

W pierwszym dniu spotkania odbędą się dwie sesje plenarne:
•    Nowe wyzwania rozwojowe i nowe potrzeby informacyjne
•    Planowanie i monitorowanie interwencji publicznej w oparciu o badania i analizy.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach:
•    Współpraca partnerska Urzędów Statystycznych – kierunki działania na przyszłość
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe
•    Koncepcja powszechnego udostępniania danych w statystycznych systemach bazodanowych – nowe podejście
•    Identyfikacja wspólnych obszarów badawczo-analitycznych oraz możliwości współpracy w tym zakresie – analizy zbiorcze i problemowe – cd.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą spotkania – AGENDA.

W dniach 2-3 grudnia po raz 12. Województwo Małopolskie zaprasza do udziału w Konferencji Krakowskiej. Tegoroczna edycja tego wydarzenia w centrum zainteresowania stawia człowieka. Wydarzenie odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Uczestnicy dyskusji panelowych będą rozmawiać na temat różnych aspektów kondycji współczesnego człowieka, począwszy od sfery duchowej, poprzez szukanie sposobów na życie w zgodzie z naturą i w poszanowaniu naszej planety, aż po zagadnienia związane z kondycją zdrowotną, odżywianiem się i trendami w zakresie produkcji żywności.

Poszczególne panele podczas tegorocznej konferencji będą koncentrowały się wokół zagadnień:
•    W obliczu ciągłej zmiany – globalny wyścig w geopolitycznym chaosie,
•    Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój,
•    Duchowość w świecie 2.0. Ile człowieka w człowieku?
•    MałoPolska – lider w walce o zdrowego mieszkańca,
•    Jesteśmy tym, co jemy – żywność w XXI wieku.

Wśród panelistów XII Konferencji Krakowskiej nie zabraknie naukowców, przedsiębiorców, praktyków i teoretyków – jednym słowem ekspertów, dzięki którym udział w wydarzeniu będzie inspiracją w szukaniu rozwiązań dla wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli m.in.: prof. Krzysztof Szczerski, o. prof. Andrzej Kłoczowski OP, dr Joanna Heidtman, prof. Tomasz Grodzicki czy Ewa Wachowicz.

Konferencje Krakowskie to cykl debat organizowanych przez Województwo Małopolskie nieprzerwanie od 2008 roku, poświęconych ocenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w kontekście postępujących zmian gospodarczych i społecznych. Ugruntowana marka wydarzenia pozwala traktować je jako forum dyskusji o najważniejszych, aktualnych w danym momencie wyzwaniach, przed jakimi stoi Polska. Konferencje Krakowskie co roku gromadzą samorządowców, polityków, naukowców, komentatorów polskiej sceny politycznej oraz intelektualistów, dając okazję do uczestniczenia w interesującej wymianie myśli i inspirującej debacie.

Szczegóły na temat XII Konferencji Krakowskiej oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.konferencjekrakowskie.pl.

Wstęp wolny po uprzedniej rejestracji.

Komisja Europejska opublikowała dziewiąty ranking innowacyjności regionów w 2019 roku (ang. Regional Innovation Scoreboard).

W tym zestawieniu Małopolska plasuje się na 155 miejscu (na 238 regionów), będąc jednocześnie krajowym liderem innowacji (bez uwzględniania regionu warszawskiego – stołecznego) i poprawiając swój wynik o 16,7% w stosunku do 2011 roku.

Małopolska została sklasyfikowana jako regionalny umiarkowany innowator, wśród 98 innych europejskich regionów, a w porównaniu do województw w kraju osiągnęła wyniki powyżej średniej. W skali całej Europy, Małopolska wyróżnia się i uzyskuje najlepsze wyniki we wskaźnikach określających populację osób posiadających wyższe wykształcenie (136 % średniej unijnej), wydatki na badania i rozwój w sektorze biznesowym (113 %) oraz odsetek wniosków wzorniczych (130 %). Najsłabiej w tym zestawieniu wypadają: poziom cytowania publikacji naukowych (46 %), współpraca naukowa sektora publicznego i biznesowego (47%) oraz wnioski patentowe (49%).

Tabela 1. Regionalna Tablica Innowacyjności – Małopolska

Regionalna Tablica Innowacyjności - Małopolska

Źródło: Regional Innovation Scoreboard


 

W ujęciu krajowym, Polska należy do grupy „umiarkowanych innowatorów”, w których warunki sprzyjają podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć (125 % średniej unijnej za 2018), a szybko rozwijające się firmy mają wysoki poziom zatrudnienia (122 %).

Wysoko w zestawieniu znajdują się też wskaźniki określające przedsiębiorczość zorientowaną na możliwości (czyli z wyboru, a nie konieczności – 134 %), ilość wniosków wzorniczych na miliard regionalnego PKB (124 %) oraz populacja w wieku 24-35 lat z wyższym wykształceniem (123 %). Zdecydowanej poprawy wymagają natomiast innowacje w MŚP (16,5 % średniej unijnej), systemy badawcze (31 %) i współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (31%).

W rankingu przeanalizowano systemy innowacyjne w 238 regionach 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski oraz Norwegii, Serbii i Szwajcarii. Kraje, takie jak Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg i Malta zostały uwzględnione na poziomie krajowym.

Klasyfikację regionów przeprowadzono porównując 10 wskaźników obejmujących zasoby ludzkie, atrakcyjność systemu badawczego, środowisko sprzyjające innowacjom, finansowanie i wsparcie, inwestycje w firmach, innowatorów, powiązania (m.in. udział prywatnego współfinansowania publicznych wydatków na badania i rozwój, aktywa intelektualne, wpływ zatrudnienia, wpływ sprzedaży.


 

Mapa 1. Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Europejska Tablica Innowacyjności – wyniki regionów

Źródło: Regional Innovation Scoreboard

Liderami innowacji w Europie jest 38 regionów, w tym zdecydowany zwycięzca, Zϋrich w Szwajcarii oraz Helsinki-Uusimaa (Finlandia), który jest najbardziej innowacyjnym regionem w Unii. Klasyfikacja obejmuje też 73  regionalnych silnych innowatorów, regionalnych słabych innowatorów (29 regionów) oraz wspomnianych umiarkowanych innowatorów (98 regionów).

Regiony będące liderami innowacji osiągają dobre wyniki w odniesieniu do wszystkich wskaźników, w szczególności dotyczących systemu badań naukowych i innowacji w przedsiębiorstwach. Odsetek regionów, w których odnotowano poprawę wyników, jest największy w przypadku umiarkowanych innowatorów (80 proc.), a najmniejszy w przypadku słabych innowatorów (45 proc.). W niektórych krajach będących umiarkowanymi innowatorami można wyodrębnić regionalne ośrodki doskonałości (na przykład Praha (Praga) w Republice Czeskiej, Kriti (Kreta) w Grecji oraz Friuli-Venezia Giulia (Friuli-Wenecja Julijska) we Włoszech).

Przeczytaj streszczenie rankingu: Innowacyjność regionów UE w 2019 roku

Z roku na rok wzrasta liczba imigrantów rejestrujących swój pobyt na terenie Małopolski. Jest to zjawisko, które należy oceniać pozytywnie zarówno pod względem gospodarczego jak i społecznego rozwoju regionu. Pod koniec maja 2019 roku aktualne dokumenty pobytowe wydane przez Wojewodę Małopolskiego posiadało 39,8 tys. cudzoziemców. Oznacza to, że w stosunku do 2014 roku ilość cudzoziemców legalnie przebywających na terenie województwa zwiększyła się aż czterokrotnie.

Jak wygląda aktualna sytuacja imigrantów w Małopolsce prezentuje poniższa infografika:

Imigranci w Małopolsce

PRACA

Wśród branż, w których cudzoziemcy najchętniej podejmują zatrudnienie dominuje Przemysł i budownictwo. To dla tego sektora wydano w Małopolsce łącznie 54,5% zezwoleń na pracę w 2018 roku. Obcokrajowcy zatrudnieni w sektorze przemysłu to przede wszystkim Ukraińcy, Nepalczycy i Mołdawianie, w sektorze budownictwa – Ukraińcy. Zezwolenia wydane w sektorze usług stanowią 39,5% dokumentów. Wśród obcokrajowców podejmujących zatrudnienie w handlu największe grupy to Ukraińcy i Nepalczycy.

W 2018 roku wśród specjalistów, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji dominowali informatycy – 1 192 wydanych zezwoleń. Ponad 35,5% tej grupy stanowili Ukraińcy, kolejno obywatele Indii, Rosji i Brazylii. Liczba zezwoleń wydanych w innych grupach zawodów klasyfikowanych jako specjalistyczne była niewielka. I tak 64 zezwolenia dotyczyły pracowników wykonujących zawody medyczne, z czego zaledwie po jednym dla osób reprezentujących grupy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Przedstawicielom zawodów nauczycielskich wydano 59 zezwoleń, z czego 31 – nauczycielom języków obcych. Jedynie 39 zezwoleń wydano obcokrajowcom reprezentującym zawody artystyczne.

NAUKA

Obok imigracji zarobkowej, na terenie Małopolski mamy do czynienia z silnym prądem imigracji edukacyjnej. W 2018 roku w małopolskich szkołach pobierało naukę 4,5 tys. dzieci cudzoziemców a na uczelniach wyższych w 2017 roku studiowało 8,4 tys. obcokrajowców.

Imigranci w systemie edukacji

Najpopularniejsze wśród cudzoziemców małopolskie uczelnie to Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (2,7 tys. osób studiujących), Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ponad 2 tys. osób studiujących) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (ponad 1,2 tys. osób studiujących). Ponad 600 cudzoziemców studiowało również na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Najbardziej popularne wśród obcokrajowców okazały się stanowić takie kierunki jak biznes, administracja i prawo ­– wybrało je około 32% studiujących. Niemal 22% studentów cudzoziemców wybrało kierunki wpisujące się w nauki społeczne (zdecydowana większość tej grupy – ponad 1,5 tys. osób) oraz dziennikarstwo i informację.

Wśród obcokrajowców studiujących na małopolskich uczelniach w roku akademickim 2017/2018 dominowali Ukraińcy (66%). Około 5,5% stanowili Białorusini, 4,8% – obywatele Norwegii, a 3,1% – Hiszpanie.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w raporcie pt. Imigranci w województwie małopolskim

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP pochodziło z Małopolski.

Raport przygotowany przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego prezentuje szereg informacji na temat stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018.

Analizą zostały objęte między innymi takie zagadnienia, jak:

Pod uwagę brano działalność wynalazców w Małopolsce, względem innych województw, podział podmiotów według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, czy aktywność wynalazczą w poszczególnych powiatach Małopolski.


Mapa 1. Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Mapa Liczba zgłoszonych wynalazków w latach 2012-2018 w przekroju regionalnym

Źródło: opracowanie własne


Małopolska wśród krajowych liderów wynalazczości

Według badań przeprowadzonych na przestrzeni lat 2012-2018, 10 % wszystkich zgłaszanych wynalazków do Urzędu Patentowego RP w badanym okresie pochodziło z Małopolski. Podmioty w Małopolsce, które pracowały nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, produktowymi, bądź procesowymi zgłosiły 2 972 wynalazki. Lepsze okazały się tylko dwa regiony, Mazowsze, gdzie odnotowano ponad dwa razy więcej zgłoszonych wynalazków (6 106), oraz Śląsk, skąd zgłoszono 3 742 wynalazki.

Podobnie jest z wzorami użytkowymi, z tym że w przypadku Małopolski do Urzędu Patentowego RP zgłoszono ich ponad 3-krotnie mniej niż wynalazków. Zgłoszonych 809 wzorów użytkowych daje Małopolsce trzecie miejsce w kraju, za Mazowszem (1 141 zgłoszonych wzorów) i Śląskiem (1 163 zgłoszone wzory użytkowe).

W latach 2012-2018 patenty przyznano dla 63,2% zgłoszonych wynalazków – tj. 1 879 patentów, co daje Małopolsce piątą pozycję, za takimi regionami, jak opolski (83,2%), dolnośląski (72,7%), lubelski (65,2%) i śląski (63,7%).  Małopolska z wynikiem 62,9% (tj. 509 praw ochronnych) uplasowała się natomiast na 12 pozycji w kraju pod względem przyznanych przez Urząd Patentowy RP praw ochronnych . W gronie trójki liderów znalazły się w tym przypadku województwa: podlaskie (82,8%), podkarpackie (80,5%) oraz opolskie (79,0%).


Rycina 1. Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Rycina Krajowi liderzy z zakresu liczby zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych w latach 2012-2018

Źródło: opracowanie własne


Przyszłość w nauce

Korzystnie wypada w Małopolsce szkolnictwo wyższe, które dominuje pod względem tworzenia innowacyjnych technologii. Udział małopolskich szkół wyższych w tworzeniu i zgłaszaniu wynalazków, a także wzorów użytkowych jest najwyższy w skali kraju (odpowiednio 12,4% i 14,2%). W latach 2012-2018 małopolskie uczelnie zgłosiły łącznie 1 160 wynalazków oraz 75 wzorów użytkowych. Wyniki te stanowią odpowiednio 39,0% ogółu wynalazków oraz 9,3% ogółu wzorów użytkowych, zgłoszonych przez wszystkie małopolskie podmioty i instytucje w trakcie ostatnich siedmiu lat.

Na pozycji lidera wśród wszystkich szkół wyższych pod względem liczby zgłoszonych wynalazków uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, z wynikiem 668 zgłoszeń (tj. 57,6%). W czołowej trójce szkół wyższych inicjujących innowacyjne rozwiązania znalazły się też Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (294 wynalazki – tj. 25,3%) oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (164 wynalazki – tj. 14,1%).

Nowe rozwiązania w postaci wzorów użytkowych zostały wypracowane w latach 2012-2018 jedynie w przypadku czterech małopolskich uczelni wyższych, z czego najwięcej dotyczyło: Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (31 wzorów użytkowych – tj. 41,3%), Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (29 wzorów użytkowych – tj. 38,7%) oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (14 wzorów użytkowych – tj. 18,7%).


Rycina 2. Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Rycina Małopolskie wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w latach 2012-2018 w przekroju na rodzaj podmiotu

Źródło: opracowanie własne


Przeczytaj raport:

Stan i struktura działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012-2018

 

 

 

 

Jest już gotowe kolejne, coroczne wydanie raportu o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w Małopolsce. Realizacja programów unijnych w 2018 r. w województwie przebiega sprawnie. Rośnie liczba umów i realizowanych projektów.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Infografika dotycząca stanu realizacji zadań z Funduszy Europejskich w Małopolsce w 2018 r.

Według stanu na koniec 2018 roku na obszarze Małopolski było realizowanych 3677 projektów, co stawia województwo małopolskie na 4. miejscu w kraju. W liczbie ogółem 2 699 projektów było wdrażanych z Regio­nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 516 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 271 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 174 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 17 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W 2018 roku zostały podpisane 1162 umowy na realizację projektów na terenie województwa małopolskie­go, w tym 883 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wartość projektów realizowanych w Małopolsce wyniosła na koniec 2018 roku 27,3 mld zł, przy współfi­nansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 16,7 mld zł, co lokuje województwo małopolskie na 4. miejscu w Polsce.

W 2018 roku podpisano umowy na realizację na terenie Małopolski projektów o wartości 7,4 mld zł (UE: 4,7 mld zł).

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w Małopolsce w 2018 r.

Małopolska zajęła 1. miejsce pod względem wartości realizowanych projektów w ramach PO Inteligentny Roz­wój, 2. miejsce w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych, 7. miejsce w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Polska Cyfrowa.

W przeliczeniu wartości projektów na jednego mieszkańca województwo małopolskie z kwotą 8054 zł (UE: 4908 zł) zajęło 13. miejsce. Małopolska jest liderem w wartości na mieszkańca projektów z PO Inteligentny Rozwój – 1387 zł (UE: 702 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Jakiego rodzaju działalność podejmują mieszkańcy Małopolski w zależności od miejsca zamieszkania? Gdzie jest najwięcej budowlańców, a gdzie najlepiej rozwijają się zawody oparte o potencjał intelektualny?

Te oraz inne dane na temat rodzajów działalności podejmowanych przez mieszkańców Małopolski oraz ich liczby można znaleźć w raportach „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku” oraz „Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku”.

Analizy zostały przygotowane przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego na podstawie informacji podatkowych PIT-11 wydanych mieszkańcom Małopolski za 2017 i 2018 rok, udostępnionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie. Dane zostały zebrane od 1 589,6 tys. podatników (2017 rok) oraz 1 657,1 tys. podatników (2018 rok), którzy otrzymali informacje podatkowe za przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.


Mapa 1. Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018

Przyrost liczby podatników w gminach województwa małopolskiego w okresie 2017-2018Źródło: opracowanie własne


Podstawą opracowania obu raportów były dane dotyczące między innymi siedziby płatnika, rodzaju działalności płatnika, czy gminy w której zamieszkuje podatnik. Dzięki takiemu zestawieniu danych, przeanalizowano potencjał rynku pracy według miejsca zamieszkania podatników oraz powiązania przestrzenne, nierzadko determinujące rodzaj działalności.

Układ publikacji opiera się na czterech głównych rozdziałach, z których jeden zawiera 19 podrozdziałów według klucza branż wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).

Dominacja przetwórstwa przemysłowego

Zarówno w 2017, jak i 2018 roku największą grupę podatników stanowili pracownicy zatrudnieni w branży  „Przetwórstwo przemysłowe”, z dominującą w tej branży produkcją artykułów spożywczych. Łącznie płatnicy wydali 271,4 tys. informacji PIT-11 podatnikom zamieszkałym w województwie małopolskim za 2017 rok, natomiast rok później było to już 278,3 tys. dokumentów.

W drugiej, pod względem liczebności informacji PIT-11, branży „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle”, obserwowany jest stały trend zwyżkowy. W 2017 roku wydano o ponad 61 tys. więcej informacji podatkowych niż 2015 roku (262 tys. w 2017 i 201,2 tys. w 2015 r.), natomiast w 2018 roku liczba ta osiągnęła wartość 264,9 tys. dokumentów podatkowych.

Kolejne miejsce zajęły podmioty zaliczone do sekcji „Budownictwo”, których liczba osiągnęła wartość 128,3 tys. wydanych informacji podatkowych w 2017 roku oraz 134,9 tys. w roku 2018.


Wykres 1. Liczba „Informacji o uzyskanych dochodach” PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018

Liczba Informacji o uzyskanych dochodach PIT-11 oraz PIT-40 wydanych podatnikom zamieszkałym w Małopolsce w latach 2013-2018Źródło: opracowanie własne


Specjalizacje w powiatach

Warto zwrócić uwagę, że na podstawie zebranych danych o wydanych informacjach PIT-11 według miejsca zamieszkania podatników, można zdefiniować potencjalne specjalizacje mieszkańców poszczególnych powiatów Małopolski (uwzględniając powyższe rodzaje działalności w układzie sekcji PKD). W przypadku powiatów, struktura wydanych informacji PIT-11 w większym stopniu odpowiada strukturze gospodarki danego obszaru.

Specjalizacja działalności widoczna jest na przykładzie powiatu tatrzańskiego, gdzie dominują informacje wydane przez podmioty działające w ramach „Działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi”. W 2017 roku udział podatników związanych z turystyką i gastronomią w powiecie tatrzańskim wynosił 17,7%, w 2018 roku było to 18,6% wszystkich dokumentów wydanych podatnikom z powiatu tatrzańskiego (średnia wojewódzka wynosi 3,8%).

Dla porównania, podmioty branży „Przetwórstwo przemysłowe” w powiecie tatrzańskim wydały w 2018 roku „tylko” 1 199 dokumentów, tj. 5,5%, wobec średniej wojewódzkiej wynoszącej 17,6%.


Mapa 2. Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiego

Dominujące sekcje PKD 2007 wśród podatników podatku dochodowego wg powiatów województwa małopolskiegoŹródło: opracowanie własne


Potencjał w nowych technologiach

Ciekawie na tle pozostałych obszarów działalności prezentuje się branża „Informacja i komunikacja”, która w 2018 roku zanotowała największy przyrost liczby wydanych informacji podatkowych (o 15,9%, tj. o 11,5 tys. więcej niż w 2017 roku). Do tej branży zaliczają się takie podklasy, jak m.in. działalność związana z oprogramowaniem, doradztwo w zakresie informatyki, przetwarzanie danych (zarządzanie stronami), działalność portali internetowych, czy agencji informacyjnych. Na podstawie otrzymanych danych można wysunąć wniosek, iż nowoczesne techniki informatyczne stanowią obszar olbrzymiego potencjału i zapotrzebowania na działalność i usługi w tym zakresie.

Natomiast problemem wydaje się silna koncentracja przestrzenna podmiotów branży w zaledwie kilku powiatach, podczas gdy w pozostałych można zanotować brak lub znikomą liczbę tych podmiotów. Zdecydowana większość podatników otrzymujących informacje podatkowe PIT-11 od firm branży „Informacja i komunikacja” w 2018 roku zamieszkiwała głównie miasto Kraków (65,8% dokumentów), powiat krakowski (7,7%) i powiat wielicki (4,0%).

∗∗∗

Przeczytaj raporty:

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2017 roku

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku