Wspólne projekty Obserwatoriów w zakresie badań.

Województwo Małopolskie współrealizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 1. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich”

Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwie pomorskim, będącym liderem projektu, oraz województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 054 000 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie partnera wiodącego projektu: https://strategia2020.pomorskie.eu/

 1. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji

Celem projektu jest zdiagnozowanie kondycji (struktury i funkcji) współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji będącego konsekwencją zmian funkcjonowania współczesnej rodziny.

Dofinansowanie projektu z UE: 722 500 PLN

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie lidera projektu: http://rot.podkarpackie.pl/index.php/realizacja-projektu

 

 

do projektów

KRAKÓW UPLASOWAŁ SIĘ NA 6. POZYCJI NA ŚWIECIE W TEGOROCZNEJ EDYCJI „INDEKSU GLOBALIZACJI USŁUG THOLONS 2018”.

Raport pn. „Indeks Globalizacji Usług Tholons” opracowywany jest cyklicznie przez zespół analityków z międzynarodowej grupy Tholons, której głównym celem działania jest doradztwo strategiczne i inwestycyjne z zakresu: rozwoju biznesu, wdrażania innowacji, cyfrowej transformacji, globalnej ekspansji, etc.

W ramach raportu został zaprezentowany ranking czołowych 50 tzw. krajów cyfrowych oraz zestawienie 100 najlepszych miast wyróżniających się pod względem warunków dla wdrażania globalnych i innowacyjnych usług.

Ranking został zbudowany na podstawie wskaźnika syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne kraje bądź miasta w 6 kategoriach, które w największym stopniu determinują atrakcyjność danej jednostki terytorialnej dla lokalizacji nowoczesnych usług globalnych, tj.:

Jeśli chodzi o ranking globalizacji usług w odniesieniu do poszczególnych krajów, w 2018 r. liderem pod tym względem ponownie zostały Indie. W czołowej trójce plasują się także Filipiny oraz Brazylia. Polska zajęła miejsce poza pierwszą dziesiątką (tj. 11 lokata). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowała tym samym spadek o dwie pozycje. Pozytywny jest fakt, że w 2018 r. Polska pozostała w dalszym ciągu liderem wśród wszystkich krajów UE. Kolejnym państwem wchodzącym w skład ugrupowania widniejącym w rankingu jest Irlandia, zajmująca 15 pozycję, a w dalszej kolejności: Czechy (22. lokata), Wielka Brytania (27. lokata), Rumunia (28. lokata), Węgry (29. lokata), Hiszpania (35. lokata), Bułgaria (38. lokata), Estonia (40. lokata), Łotwa (44. lokata), Słowenia (46. lokata) oraz Słowacja (47. lokata).

Mając na uwadze zestawienie 100 miast najbardziej atrakcyjnych pod względem świadczenia międzynarodowych usług o wysokim poziomie innowacyjności, w 2018 r. na pozycji lidera w tej kwestii uplasowała się indyjska aglomeracja Bangalore, słynąca jako znaczący ośrodek IT. Tuż za nią usytuowało się filipińskie miasto Manila oraz indyjskie miasto Bombaj. W czołowej dziesiątce miast w danym rankingu znalazło się jedno polskie miasto, tj. miasto Kraków, które zajęło 6. lokatę na świecie. Stolica województwa małopolskiego wyprzedziła tym samym takie znaczące dla rozwoju nowoczesnych usług miasta jak m.in.: Buenos Aires, Singapur, Toronto, Dubai, Birmingham, Johannesburg, Rio de Janerio, Sydney, Istanbul, Barcelona, etc. W porównaniu do roku 2017 Kraków zanotował wzrost o dwie pozycje. Kolejnym polskim miastem, które znalazło się w rankingu jest Warszawa, która zajęła 22. lokatę i awansowała o jedną pozycję względem roku poprzedniego. Na dalszych pozycjach uplasowały się ponadto: Wrocław (52. lokata) oraz Gdańsk (97. lokata).

Wykres. 1. Czołowa dziesiątka miast najbardziej atrakcyjnych dla świadczenia usług globalnych oraz miasta z Polski, które weszły do setki najatrakcyjniejszych miast

wykres usługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Indeks Globalizacji Usług Tholons 2018”

W raporcie podkreśla się, że cyfryzacja stanowi obecnie kluczowy element globalnych zmian oraz modernizacji poszczególnych branż zarówno przemysłu, jak i usług. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w celu sprostania konkurencyjności globalnej muszą dostosować się do zachodzących zmian poprzez: wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych, metod zarządzania, innowacyjnych technologii oraz procesów.

Nowe trendy kształtujące transformację usług to m.in.: sztuczna inteligencja, mobilność, inteligentna automatyzacja usług i procesów, ekosystem startupów, uczenie maszynowe, zaawansowana analityka danych, umiejętności cyfrowe, bezpieczeństwo cybernetyczne, cyfryzacja finansów, etc. Aspekty te mają wpływ na zarówno redukcję kosztów, jak i bardziej efektywne operacje i działania w ramach danego przedsiębiorstwa oraz poszczególnych branż usług.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

Polskie startupy 2018

W 2018 r. minęła kolejna, już czwarta, edycja badania monitorującego scenę i rozwój polskich startupów. Jak co roku badanie zorganizowała Fundacja Startup Poland, organizacja stawiająca sobie za cel m. in. zwiększanie świadomości w społeczeństwie na temat potencjału drzemiącego w środowisku polskich startupowców.

W badaniu bierze udział coraz więcej firm technologicznych.W tegorocznej edycji ankietę wypełniło 1 101 firm. 

Polskie startupy koncentrują są wokół największych miast. W 2018 r. ok. 57% ankietowanych firm posiadało swoje siedziby w: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Trójmieście.

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem z badania.

Pełna treść raportu dostępna jest pod linkiem.

Małopolska uplasowała się na 2. pozycji w kraju w tegorocznej edycji „Indeksu Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów”. 

Raport „Indeks Millennium 2018” jest opracowywany cyklicznie przez ekspertów z Banku Millennium. Zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności, analizę zmian w tempie rozwoju innowacyjności w przekroju regionalnym, jak również opis głównych czynników determinujących rozwój innowacyjności zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów.

Ranking województw jest tworzony na podstawie indeksu syntetycznego, składającego się z sumy wyników uzyskanych przez poszczególne regiony w 6 kategoriach, które w największym stopniu warunkują rozwój innowacyjności, tj.:

Pod względem wartości indeksu syntetycznego Małopolska, analogicznie do lat ubiegłych, uplasowała się jako wicelider w skali kraju, lokując się niezmienne tuż za województwem mazowieckim. Na kolejnych lokatach znalazły się województwa: pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie.

Analizując pozycję województwa małopolskiego, względem pozostałych regionów w Polsce, w przekroju na poszczególne kryteria innowacyjności, Małopolska uzyskała status lidera w przypadku:

Najniższą lokatę (tj. 4. miejsce w kraju) osiągnęła natomiast pod względem wydajności pracy oraz stopy wartości dodanej.

Ryc 1. Potencjał innowacyjności polskich regionów według rankingu Indeks Millennium 2018

mapa Indeks Millenium 2018

Źródło: Indeks Millennium 2018 Potencjał Innowacyjności Regionów

Jako czynniki determinujące wysoką pozycję Małopolski to m.in.:

Czynnikiem problemowym, wymagającym poprawy, to stosunkowo wysokie w porównaniu do innych województw koszty pracy.

Jak wynika z analiz ekspertów z Banku Millennium, na przestrzeni ostatnich lat województwo małopolskie odznaczało się wysoką dynamiką zmian w kontekście kluczowych czynników innowacyjności. Przykładowo, pod względem udziału wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB, Małopolska odnotowała ponad dwukrotny wzrost wobec 2010 r. Notuje się również sukcesywny wzrost udziału podmiotów gospodarczych podejmujących współpracę w zakresie działalności innowacyjnej (w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych Małopolska plasuje się jako lider w tym względzie w skali kraju). Stolica Małopolski charakteryzuje się ponadto największym przyrostem miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu.

Jednym z głównych wniosków płynących z tegorocznego raportu jest fakt, iż rosną dysproporcje pomiędzy polskimi regionami w zakresie ich potencjału innowacyjnego. W porównaniu do lat ubiegłych, nastąpiło bowiem zwiększenie dystansu pomiędzy liderami w tym zakresie (w tym m.in. Małopolską), a pozostałą częścią kraju.

W kontekście zależności pomiędzy poziomem innowacyjności regionów, a ich atrakcyjnością inwestycją wskazuje się, iż liderzy tegorocznego rankingu Indeks Millennium 2018 (w tym województwo małopolskie) znajdują się jednocześnie w czołówce najatrakcyjniejszych województw pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych i lokowania kapitału przez zagranicznych inwestorów.

Pełna treść raportu.

 

Zapraszamy do udziału w XI Konferencji Krakowskiej “Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości”, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Pałacu Krzysztofory. Tematem przewodnim tegorocznej debaty będzie próba nakreślenia miejsca Polski w Europie i świecie sto lat po odzyskaniu niepodleglości. Podczas konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

Prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronie www.konferencjekrakowskie.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Agenda wydarzenia.

W województwie małopolskim na koniec grudnia 2017 r. w  rejestrze REGON zarejestrowanych było 380,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 2,4% więcej niż przed rokiem. Sektor prywatny skupiał 369,1 tys. podmiotów, tj. 97,1% ogólnej ich liczby, a  sektor publiczny 7,1 tys.

Mapa 1. Ilość podmiotów gospodarki REGON w małopolskich powiatach, stan na koniec XII.2017Źródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

Kraków jako stolica województwa małopolskiego jest najatrakcyjniejszym miejscem do prowadzenia firmy, głównie ze względu na kapitał ludzki, rozbudowaną infrastrukturę, potencjał demograficzny, rozwinięty sektor usług dla biznesu czy zaplecze naukowo-badawcze. W  Krakowie liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych była zdecydowanie najwyższa i wyniosła 138,5 tys. (wobec 134,5 tys. przed rokiem). W Tarnowie wyniosła ona 11,5 tys., co oznacza wzrost w  stosunku do poprzedniego roku o  0,9%, a w Nowym Sączu – 9,9 tys., tj. o 1,2% więcej.

Przyglądając się rozkładowi terytorialnemu to na koniec grudnia 2017 r. najwięcej podmiotów było zarejestrowanych na terenie Krakowa, tj. 36,4% ogółu, a następnie – 19,6% to podregion krakowski, 11,5% podregion nowosądecki, 14,3% firm pochodziło z oświęcimskiego a 9,1% z podregionu nowotarskiego i 9,0% z podregionu tarnowskiego. W skali roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych we wszystkich podregionach i  powiatach województwa, z wyjątkiem powiatu gorlickiego (minimalny spadek – o 0,1%). Największy wzrost ich liczby zaobserwowano w powiatach: brzeskim (o 4,1%), wielickim i dąbrowskim (po 3,8%), krakowskim (o 3,3%), nowotarskim (o 3,1%) oraz myślenickim i w mieście Kraków (po 3,0%).

W  ujęciu rocznym liczba podmiotów sektora prywatnego wzrosła o  2,5%, a podmiotów sektora publicznego – spadła o 10,3%. Wzrosła w  ujęciu rocznym liczba zarejestrowanych spółek handlowych (o  8,3%), jak i  stowarzyszeń i organizacji społecznych (o 4,0%), a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o  2,0%).

Prawie połowa podmiotów sektora prywatnego prowadziła działalność w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,4% podmiotów sektora prywatnego), budownictwo (14,2%), a  także działalność profesjonalna, naukowa i  techniczna (10,3%). Natomiast podmioty sektora publicznego działały przede wszystkim w sekcjach PKD, takich jak: edukacja (51,9% ogółu podmiotów sektora publicznego), obsługa rynku nieruchomości (12,3%) oraz administracja publiczna i  obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (9,9%). Udział podmiotów z sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wzrósł w skali roku o 0,2 p. proc. (podobnie jak w  2016 r.) do 10,1%.

Rozpatrując łączną liczbę zarejestrowanych podmiotów, dominowały następujące sekcje PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 87,2 tys. (o  1,2% mniej niż rok wcześniej), budownictwo – 53,1 tys. (wzrost o 4,4% w odniesieniu do roku poprzedniego), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 38,5 tys. (wzrost o  4,6% w  ujęciu rocznym) oraz przetwórstwo przemysłowe – 36,5 tys. (wzrost o 1,5% w porównaniu ze stanem w końcu 2016 r.). Wzrost liczby podmiotów w  ujęciu rocznym odnotowano głównie w  następujących sekcjach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,7 tys.), informacja i komunikacja (o 1,5 tys.), obsługa rynku nieruchomości (o 0,9 tys.).

Największa koncentracja podmiotów gospodarki narodowej występuje na terenie Krakowa, gdzie w 2017 r. na 1 km2 przypadały 424 podmioty (w 2016 r. – 411), a także w dwóch pozostałych miastach na prawach powiatu: Nowym Sączu – 170 i Tarnowie – 160.

Mapa 2. Koncentracja podmiotów gospodarczych na kmw województwie małopolskimpodmioty_km2_popŹródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

O poziomie przedsiębiorczości świadczy liczba podmiotów na 1000 ludności zamieszkałej na danym terenie. W  2017 r. na 1000 mieszkańców województwa małopolskiego przypadało 112 podmiotów gospodarki narodowej. Najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości odnotowano w Krakowie (181) i w powiecie tatrzańskim (152), a najniższy w powiatach: dąbrowskim i tarnowskim (odpowiednio: 56 i 63).

Mapa 3. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 ludności w małopolskich powiatach Źródło: opracowanie na podstawie US w Krakowie

Pełne opracowanie na stronie Urzędu Statystycznego w Krakowie.

W 2015 roku wartość wytworzonego w Polsce produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła 1 799,39 mld zł. Wartość ta była wyższa o 3,8% w cenach bieżących i o 3,3% w cenach stałych w porównaniu do 2014 roku. Małopolska, z PKB wysokości niemal 142,1 mld zł,  zajmuje w zestawieniu 5 i niezmienną od lat lokatę. 

Średnie roczne tempo wzrostu PKB w skali kraju w latach 2010-2015 kształtowało się na poziomie 3% (w cenach stałych). Najszybszy wzrost wartości PKB z roku na rok odnotowywano w województwie wielkopolskim (o 3,8%), najwolniejszy – w województwie świętokrzyskim (o 1,4%). Wyższe, niż średnie dla całego kraju, tempo wzrostu PKB zaobserwowano także w województwach: mazowieckim (3,5%), małopolskim (3,5%) oraz pomorskim (3,5%). Tempo wzrostu PKB w pozostałych województwach kształtowało się na poziomie od 2,2% (warmińsko-mazurskie, podlaskie) do 2,9% (dolnośląskie, łódzkie, podkarpackie).

W latach 2014-2015 wszystkie województwa odnotowały realny wzrost PKB (w cenach stałych). Największa zmiana wystąpiła w województwach małopolskim i wielkopolskim (o 6%), najmniejsza – w województwie lubelskim (o 2,4%).

    

Produkt krajowy brutto per capita

W latach 2010-2015 wartość PKB per capita w cenach bieżących dla Polski systematycznie wzrastała. W 2015 roku wyniosła 46 792 zł (w 2010 roku – 37 524 zł).

W porównaniu z 2014 rokiem wszystkie województwa odnotowały realny wzrost PKB per capita. Najwyższą wartość PKB per capita w 2015 roku zanotowano w województwie mazowieckim (74 682 zł). Stanowiła ona 159,6% wartości PKB per capita w skali kraju. Dynamika wzrostu była zróżnicowana przestrzennie – najniższa w województwach: lubelskim (1,7%) i podlaskim (1,8%), najwyższa natomiast w województwie pomorskim (5,2%).

Małopolski PKB per capita w 2015 roku wyniósł 42 160 zł (po raz pierwszy przekraczając 40 000 zł) i był wyższy w cenach bieżących o 5,8% w stosunku do roku 2014. W Małopolsce jego wartość wyniosła 90,1% średniej krajowej. Realny wzrost PKB per capita dla Małopolski wyniósł 4,8% w porównaniu do 2014 roku i 17,4% w relacji do roku 2010.  W roku 2015 najniższy poziom PKB per capita utrzymywał się  w województwach: lubelskim (68,5%), które pozostaje jedynym województwem z PKB per capita poniżej 70% PKB krajowego.

Mapa 1. Produkt Krajowy Brutto per capita (ceny bieżące) w województwach w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Produkt krajowy brutto w podregionach

Wśród podregionów w latach 2010-2015 najwyższym udziałem w tworzeniu PKB charakteryzowało się miasto stołeczne Warszawa. W 2015 r. wytworzyło ono 13,0% PKB w skali kraju. Udział drugiego w kolejności Krakowa był już wyraźnie niższy – stanowił 3,2% w 2015 roku (3,1% w 2010 roku).

Mapa 2. PKB per capita (ceny bieżące) w polskich podregionach w 2015 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pełne streszczenie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – streszczenie PKB. Rachunki regionalne

W dniu 8 marca 2018 r. Województwo Małopolskie – we współpracy z Fundacją Wspierającą #OMGKRK – organizuje spotkanie „Finanse w firmie i budowanie marki. Od czego zacząć?”, będące częścią inicjatywy Startup Europe Week 2018.

Spotkanie będzie doskonałą okazją, by dowiedzieć się, jak uzyskać finansowanie dla swoich projektów biznesowych i od czego zacząć budowanie marki. Swoją wiedzą z uczestnikami wydarzenia podzielą się eksperci, m.in.: Marcus Erken – zajmujący się inwestowaniem w start-upy na wczesnym etapie rozwoju, i Barbara Stawarz-Garcia – ekspertka branży marketingu internetowego.

Spotkanie odbędzie się w The Stage (ul. Łobzowska 3, Kraków) w czwartek 8 marca od godz.17:30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza elektroniczna rejestracja.

Szczegółowe informacje oraz link do formularza rejestracyjnego dostępne są na www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/startup-europe-week.

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania.

 

 

 

Wartość szacunkowa PKB w Małopolsce w 2016 r. wyniosła 148,2 mld zł (5. miejsce w kraju)

Dynamika PKB w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 104,3% (ceny bieżące) i jest to drugi wynik w kraju (po województwie pomorskim – 104,5%). Udział województwa małopolskiego w tworzeniu ogólnopolskiego PKB to 8,0% (o 0,1 p.p. więcej niż w 2015 r.).

Wartość szacunkowa PKB w województwach w 2016 r.

Przeciętnie na jednego mieszkańca Małopolski przypada 43 897 zł wojewódzkiego PKB (7. miejsce w kraju). Stanowi to 90,8% średniej wartości PKB przypadającej na jednego mieszkańca Polski. Liderami są mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie na jedną osobę przypada 159,2% krajowej.

PKB per capita według województw w 2016 r. (w tys. zł).

Produkt krajowy brutto dla województw

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto  według województw w 2016 r.

Małopolskie gminy nagrodzono w XIII edycji Rankingu Samorządów, organizowanym przez „Rzeczpospolitą”. Samorządy z województwa małopolskiego znalazły się w ścisłej czołówce, w każdej z wyróżnionych kategorii. Wśród miast powiatowych najwyżej zaszedł Nowy Sącz – 3. miejsce w rankingu, w grupie gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich był to Zator – 4. miejsce w rankingu, natomiast gmina Zielonki była 2 samorządem w Polsce pośród gmin wiejskich.

Uhonorowanie samorządów

Zdaniem autorów rankingu polska samorządność ma się bardzo dobrze i tym bardziej należy podkreślać sukcesy włodarzy miast i gmin. W ramach corocznego konkursu oceniane są ich postępy w zarządzaniu rozwojem lokalnym, dbaniu o jakość życia mieszkańców oraz utrzymaniu dobrej kondycji finansowej budżetu gminy. Kryteria konkursu zostały starannie opracowane przez Kapitułę Rankingu, w skład której wchodzą wybitni eksperci, a przewodniczy im Profesor Jerzy Buzek.

Ocena samorządów dokonywana jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich polega na analizie danych ze sprawozdań budżetowych, przedstawianych przez Ministerstwo Finansów. Obliczana jest dynamika oraz struktura dochodów i wydatków budżetów gmin. Drugi etap to badanie ankietowe, skoncentrowane na rozmaitych kwestiach, m. in. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym oraz innymi samorządami, wspieraniu procesów partycypacji społecznej, czy wykorzystaniu instrumentów usprawniających efektywne zarządzanie. Ponadto ostatnia edycja badania została wzbogacona o dodatkowe pytania na temat poziomu informatyzacji gmin.

Jak wypadła Małopolska?

Zdecydowanym liderem tegorocznego konkursu jest Śląsk – spośród wszystkich 184 wyróżnionych gmin, aż 28 pochodziło
z tego regionu, a 10 z nich to uhonorowane miasta na prawach powiatu. Najlepszym samorządem tego typu miast okazał się jednak Poznań. Małopolskę w tej edycji godnie reprezentowały Nowy Sącz, uzyskując 3. miejsce (w stosunku do poprzedniego roku awans o 6 miejsc) oraz Kraków, uzyskując 16. miejsce (w stosunku do poprzedniego roku spadek
o 8 miejsc). Zdaniem autorów rankingu Nowy Sącz wyróżnił się m. in. bogatą ofertą rekreacyjną dla dzieci i młodzieży oraz przyjaznym otoczeniem dla biznesu.

Wśród gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich z Małopolski najwyższe pozycje zajęły gminy:

Wyróżnione zostało również 7 gmin wiejskich z województwa małopolskiego. W szczególności wyjątkową popularnością cieszy się samorząd z Zielonek, który podobnie jak w zeszłym roku, zajął miejsce w ścisłej czołówce.

Wszystkim nagrodzonym samorządom lokalnym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pełnej wyzwań pracy na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami na oficjalnej stronie konkursu: https://rankingsamorzadow.pl/

10 najlepszych samorządów miast powiatowych

 1. Poznań (wielkopolskie)
 2. Bielsko Biała (śląskie)
 3. Nowy Sącz (małopolskie)
 4. Opole (opolskie)
 5. Łódź (łódzkie)
 6. Świnoujście (zachodniopomorskie)
 7. Gliwice (śląskie)
 8. Wrocław (dolnośląskie)
 9. Rzeszów (podkarpackie)
 10. Krosno (podkarpackie)

10 najlepszych samorządów gmin miejskich i miejsko-wiejskich

 1. Boguchwała (podkarpackie)
 2. Mszczonów (mazowieckie)
 3. Legionowo (mazowieckie)
 4. Zator (małopolskie)
 5. Krobia (wielkopolskie)
 6. Błonie (mazowieckie)
 7. Podkowa Leśna (mazowieckie)
 8. Sianów (zachodniopomorskie)
 9. Goleniów (zachodniopomorskie)
 10. Kołobrzeg (zachodniopomorskie)

10 najlepszych samorządów gmin wiejskich

 1. Strawczyn (świętokrzyskie)
 2. Zielonki (małopolskie)
 3. Dębno (małopolskie)
 4. Ożarowice (śląskie)
 5. Płużnica (kujawsko-pomorskie)
 6. Wąsewo (mazowieckie)
 7. Teresin (mazowieckie)
 8. Niwiska (podkarpackie)
 9. Bieliny (świętokrzyskie)
 10. Lipusz (pomorskie)

30 najlepszych samorządów gmin w Polsce, wg. XIII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

XIII Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"