Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezrobotne

Autor:Piotr Stronkowski, Katarzyna Olejniczak, Joanna Sarata i inni
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:bezrobotni, Małopolska, wykluczenie społeczne,
Okładka raportu

Opis:

„Wykluczenie społeczne w Małopolsce – strategie przeciwdziałania. Osoby bezrobotne” – szósty z serii raportów poświęconych strategiom rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego w Małopolsce. W przeprowadzonym badaniu eksperci skupili uwagę na możliwościach poprawy sytuacji osób: niepełnosprawnych, bezdomnych, chorujących psychicznie, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, opuszczających zakłady karne oraz bezrobotnych. W efekcie powstało 6 raportów tematycznych oraz publikacja podsumowująca; każdy z raportów składa się z części teoretycznej (analiza dostępnych danych i opracowań) oraz części empirycznej (wyniki paneli eksperckich z udziałem osób organizujących wsparcie dla danej grupy). Niniejszy raport dotyczy osób bezrobotnych.