Wsparcie dzienne dla rodzin w województwie małopolskim. Badanie małopolskich placówek wsparcia dziennego

Autor:Karolina Fiut, Agnieszka Górniak, Katarzyna Wolak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Badanie na temat placówek wsparcia dziennego zainicjowano jako formę wsparcia realizacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Poddziałanie 9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie” oraz małopolskiego programu strategicznego „Włączenie społeczne”, przedsięwzięcie strategiczne 2.1.1. „Rozwój oferty wsparcia rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”. Wsparcie finansowe z RPO WM dla placówek wsparcia dziennego ma być przeznaczone m.in. na powstanie nowych placówek oraz na rozwój oferty już funkcjonujących. Obecnie brakuje aktualnych, danych dotyczących sposobów funkcjonowania oraz organizacji pracy takich placówek w województwie małopolskim. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego podjęło się próby zdiagnozowania aktualnej sytuacji tych instytucji.

W badaniu postawiono następujące cele do realizacji:

  • zdiagnozowanie aktualnej oferty i standardów pracy małopolskich PWD;
  • scharakteryzowanie podopiecznych oraz ich opiekunów korzystających ze wsparcia oferowanego przez PWD;
  • określenie zasobów kadrowych oraz finansowych;
  • określenie systematyki pracy PWD oraz poziomu zainteresowania oferowanym przez placówki wsparciem;
  • zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży;
  • zidentyfikowanie barier w zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb;
  • przedstawienie systemu opieki oraz instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

Badanie zostało zrealizowane w 3 etapach:

  • badanie ilościowe wśród małopolskich placówek wsparcia dziennego (cel: charakterystyka PWD);
  • badanie ilościowe wśród podopiecznych wybranych małopolskich PWD (cel: poznanie opinii podopiecznych na temat funkcjonowania PWD);
  • badanie jakościowe wśród reprezentantów PWD oraz instytucji z nimi współpracującymi (cel: diagnoza aktualnej oferty i standardów pracy PWD; charakterystyka podopiecznych; zidentyfikowanie potrzeb w zakresie wsparcia dziennego dzieci i młodzieży).

Oprócz wartości poznawczej badania, głównym jego efektem ma być opracowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przyszłego i modelowego standardu pracy placówek wsparcia dziennego w województwie małopolskim. Obecnie, poza podstawowymi wytycznymi odnośnie wymagań kwalifikacji kadr w tego typu placówkach, określonymi w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie ma w skali regionu dokumentu, który określa zbiór zasad ich ogólnego funkcjonowania. Mimo, iż ustawodawca pozostawia dużą dowolność w sposobie organizacji pracy placówek wsparcia dziennego, w środowisku osób pracujących w tego typu instytucjach, zaobserwowano oczekiwania odnośnie określenia wytycznych w zakresie organizacji i usystematyzowania pracy takich instytucji.

W niniejszym raporcie wykorzystano dane pozyskane z takich instytucji jak: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i Główny Urząd Statystyczny oraz zestawiono je z wynikami badania przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i streszczeniami w wersji polskiej i angielskiej.