Stan i struktura działalności wynalazczej w latach 2015-2021

Autor:Filip Bodziarczyk
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

W latach 2015-2021 w Małopolsce w zgłoszono 2822 wynalazki, 663 wzory użytkowe, udzielono 2238 patentów oraz przyznano 533 prawa ochronne na wzory użytkowe. W przeliczeniu na liczbę ludności, w każdym z przytoczonych praw własności intelektualnej, Małopolska znajduje się w pierwszej „czwórce” regionów Polski pod względem liczby zgłoszonych rozwiązań.

Najnowszy raport Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego „Stan i struktura działalności wynalazczej w latach 2015-2021” skupia się na analizie czterech form praw własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe) w Małopolsce.

Wynalazczość to twórcza działalność człowieka, w wyniku której powstają nowatorskie, oryginalne rozwiązania o charakterze użytkowym. Wytwory te, zarówno artystyczne, naukowe, jak i przemysłowe są własnością intelektualną i podlegają ochronie prawnej.

Województwo Małopolskie odgrywa istotną rolę w Polsce w zakresie działalności wynalazczej, a jako region znajduje się w pierwszej „czwórce” pod względem liczby zgłoszonych rozwiązań. W latach 2015-2021 odnotowano tu wzrost liczby zgłaszanych patentów, chociaż w przypadku wynalazków, wzorów użytkowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe dynamika była ujemna i niższa od średniej krajowej.

Większość nowatorskich rozwiązań pochodziła od podmiotów sektora gospodarki. Wyjątek stanowiły patenty, zgłaszane na dominującym poziomie przez sektor nauki, a dokładnie szkoły wyższe. Dla wynalazków i patentów przeważała państwowa forma własności, dla wzorów użytkowych i ich praw ochronnych – prywatna. Dziedziną techniki, w której zgłaszano najczęściej nowatorskie rozwiązania była inżynieria lądowa.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.