Rynek turystyczny w Polsce i Małopolsce

Autor:Agnieszka Górniak, PBS
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:baza noclegowa, lokalne organizacje turystyczne, Małopolska, natężenie ruchu turystycznego, Polska, produkty turystyczne, rynek turystyczny, turyści, turystyka, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Małopolska jest ważnym regionem turystycznym Polski i Europy, dlatego polityka regionalna w zakresie pobudzania rozwoju turystki oraz zarządzania przestrzenią w tym zakresie jest bardzo istotna. Raport Rynek turystyczny w Polsce i Małopolsce diagnozuje poziom rozwoju małopolskiej turystyki na tle pozostałych polskich i europejskich regionów.

Na potrzeby badania przeanalizowano szereg danych zastanych oraz zrealizowano badanie ilościowe na ogólnopolskiej próbie 500 przedsiębiorstw z sektora turystycznego. W ramach badania poddano analizie biura podróży działające na terenie województw. Określono zarówno względny udział badanego regionu na rynku krajowym, jak również dynamikę zmian zachodzących na rynku regionalnym i krajowym.

Firmy turystyczne są ważnym partnerem przy rozwijaniu potencjału turystycznego w regionach, dlatego przeanalizowano ich kondycję finansową, plany na przyszłość, zasięg działania, poziom współpracy z innymi partnerami z branży turystycznej. Prześledzono również kierunki działalności w poszczególnych polskich województwach, w rozróżnieniu na biura działające w granicach kraju, poza jego granicami oraz w obu obszarach. Takie rozróżnienie pozwoliło na określenie specyfiki małopolskiego rynku biur podróży i wskazanie na istotne atrybuty różnicujące go od pozostałych rynków regionalnych.

W badaniu uwzględniono także takie aspekty jak poziom rozwoju i wykorzystania bazy noclegowej, poziom natężenia ruchu turystycznego oraz zarządzanie przestrzenią w zakresie pobudzania turystyki i tworzenia nowych produktów turystycznych. W analizie przedstawiono również liczbę placówek muzealnych i galerii oraz frekwencję w tych obiektach, jako miernik atrakcyjności kulturowej regionu implikujący jego turystyczne użytkowanie.

W celu określenia podaży markowych produktów turystycznych zestawiono liczbę certyfikatów przyznawanych przez Polską Organizację Turystyczną regionom w ramach corocznych konkursów. Dodatkowo zestawiono liczbę działających w województwach lokalnych organizacji turystycznych (LOT), co pomogło w określeniu aktywności branży turystycznej na polu współdziałania przy tworzeniu ofert i produktów turystycznych.

Aby określić stopień rozwoju funkcji turystycznej Małopolski i możliwości jej wzrostu w przyszłości przywołano dane europejskie w zakresie liczby miejsc noclegowych, liczby placówek muzealnych i frekwencji w muzeach. Porównano także nasycenie bazą noclegową Małopolski i krajów europejskich w celu odpowiedzi na pytanie czy jest na tyle wysokie, iż uniemożliwi dynamiczny wzrost w przyszłości.

Zapraszamy do lektury raportu.

Rynek turystyczny w Polsce i Małopolsce – streszczenie