Ruch migracyjny w Małopolsce

Autor:Katarzyna Antończak-Świder, Anna Łobodzińska, Agnieszka Nowak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:emigracja, imigracja, Małopolska, migracje, migracje wewnętrzne,
Okładka raportu

Opis:

Raport Ruch migracyjny w Małopolsce to opracowanie podsumowujące badanie o tym samym tytule. Celem projektu było dokonanie całościowej diagnozy zjawiska migracji zarobkowych występujących na terenie Małopolski, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Raport powstał w oparciu o dane zastane, dane zebrane podczas badania jakościowego, którym objęto zarówno uczestników migracji: emigrantów, imigrantów, migrantów powrotnych, napływowych i odpływowych mieszkańców, jak i pracodawców zatrudniających cudzoziemców, a także wiedzę, którą podzielili się eksperci: pracownicy powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz małopolskich uczelni wyższych.

W pierwszej części raportu podjęto próbę charakterystyki emigracji z Małopolski oraz powrotów z zagranicy do województwa. Wyjazdy i powroty potraktowano łącznie ze względu na kontinuum, które tworzą oraz wielość aspektów wspólnych dla tych dwóch zjawisk. Emigracje i migracje powrotne rozpatrywano pod kątem ich przyczyn, cech migrujących zarobkowo Małopolan, szans i wyzwań związanych z wyjazdami i powrotami, czy też strategii i dalszych planów migrantów.

W drugiej części opracowania skoncentrowano się na imigrantach i ich sytuacji na małopolskim rynku pracy. Przybliżono, bazując na dostępnych danych, skalę zjawiska, warunki pracy imigrantów, w tym zatrudnienie w szarej strefie oraz czynniki, które przyciągają cudzoziemców do Małopolski.

Trzecia część raportu dotyczy migracji wewnętrznych – napływu i odpływu mieszkańców w związku z podejmowaniem pracy. Bazując na danych ze statystyki publicznej, zaprezentowano skalę napływu i odpływu ludności do/z Małopolski oraz główne kierunki migracji wewnętrznych. Z kolei na podstawie danych zebranych w badaniu jakościowym opisano sytuację kilkudziesięciu migrantów, w tym motywy, które wpłynęły na ich decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, warunki pracy po osiedleniu w nowym miejscu, zadowolenie z aktualnej sytuacji oraz plany dalszego rozwoju kariery zawodowej, jak i dalszych przemieszczeń.

Ostatnia część pracy zawiera informacje na temat możliwości wykorzystania, w ramach prowadzonej przez władze województwa polityki regionalnej, środków unijnych, w celu wsparcia migrantów przebywających na terenie Małopolski.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania ruchu migracyjnego w Małopolsce!

Ruch migracyjny w Małopolsce – imigranci z zagranicy

Ruch migracyjny w Małopolsce – migracje wewnętrzne

Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni

Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja