Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni

Autor:Anna Łobodzińska, Agnieszka Nowak, Katarzyna Antończak-Świder
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, migranci powrotni, ruch migracyjny,
Okładka raportu

Opis:

Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni to kolejny raport powstały w ramach badania Ruch migracyjny w Małopolsce, którego celem była diagnoza zjawiska migracji zarobkowych na terenie województwa, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w regionie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. W raporcie Ruch migracyjny w Małopolsce – migranci powrotni skoncentrowano się na migracjach powrotnych do województwa małopolskiego. Podjęto w nim próbę charakterystyki powrotów do Małopolski pod kątem ich przyczyn, trwałości, a także związanych z nimi wyzwań i szans.

Badanie opierało się na analizie danych zastanych, kwerendzie literatury przedmiotu oraz badaniu jakościowym zrealizowanym wśród uczestników migracji zagranicznych i ekspertów. W ramach badania pozyskano i poddano analizie dane zastane z wielu źródeł, dotyczące różnych, często wąskich grup migrantów lub potencjalnych migrantów, odnoszące się do wybranych aspektów migracji, gromadzone do różnych celów i według różnych metodologii.

Etap badania jakościowego obejmował indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 26 migrantami powrotnymi oraz wywiady eksperckie z pracownikami agencji zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy oraz uczelni (po 5 wywiadów w każdej grupie).

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu.