Ruch migracyjny w Małopolsce – imigranci z zagranicy

Autor:Katarzyna Antończak-Świder, Anna Łobodzińska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:cudzoziemcy, imigranci zarobkowi, Małopolska, ruch migracyjny, rynek pracy,
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania Ruch migracyjny w Małopolsce. Celem całego badania jest diagnoza zjawiska migracji zarobkowych na terenie Małopolski, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016.

Niniejszy raport dotyczy zatrudniania cudzoziemców, w związku z tym porusza wiele problematycznych kwestii związanych z obecnością obcokrajowców na rynku pracy. W miarę dostępnych danych pokazuje: skalę zjawiska, warunki pracy imigrantów, w tym zatrudnienie w szarej strefie, czynniki przyciągające do pracy w województwie.

Raport opiera się na danych administracyjnych, udostępnionych przez krajowe i regionalne instytucje (m.in. Urząd Wojewódzki w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Komendę Główną Straży Granicznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) oraz danych zebranych w badaniu jakościowym, przeprowadzonym na potrzeby niniejszej analizy. Badaniem jakościowym objęto zarówno samych imigrantów, jak i pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Ponadto, swoją wiedzą na temat sytuacji obcokrajowców na rynku pracy podzielili się pracownicy powiatowych urzędów pracy oraz agencji zatrudnienia. Całość zebranych danych umożliwia dokonanie pełnego wglądu w obraz procesu imigracji, jaki ma miejsce w województwie – zagadnienia, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu.

Jak wynika z analizy dostępnych danych, od wielu lat obcokrajowcy nie tylko są obecni na rynku pracy w Małopolsce, ale również stanowią jego istotną część. Wykonują wszelkiego rodzaju prace, od prostych, po specjalistyczne i menedżerskie. Jeżeli dominujące trendy napływu utrzymają się (na co wskazują dane i respondenci), imigrantów w województwie będzie systematycznie przybywało.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!