Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja

Autor:Anna Łobodzińska, Katarzyna Antończak-Świder
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:emigracja, emigranci, Małopolska, ruch migracyjny,
Okładka raportu

Opis:

Ruch migracyjny w Małopolsce – emigracja to jeden z raportów z badania Ruch migracyjny w Małopolsce, którego celem było zdiagnozowanie zjawiska migracji zarobkowych, zarówno z perspektywy osób wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających do pracy w województwie oraz migrantów powrotnych w latach 2004–2016. W raporcie poświęconym emigracji skoncentrowano się na analizie emigracji z województwa małopolskiego. Zaprezentowano w nim szeroki kontekst oraz charakterystykę emigracji zarobkowej z Małopolski, a zatem wyjazdów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy zarobkowej za granicą.

Badanie opierało się na analizie danych zastanych, kwerendzie literatury przedmiotu oraz badaniu jakościowym zrealizowanym wśród uczestników migracji zagranicznych i ekspertów. W ramach badania pozyskano i poddano analizie dane zastane z wielu źródeł, dotyczące różnych, często wąskich grup migrantów lub potencjalnych migrantów, odnoszące się do wybranych aspektów migracji i gromadzone do różnych celów i według różnych metodologii.

Etap badania jakościowego obejmował indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 22 emigrantami zarobkowymi z Małopolski oraz wywiady eksperckie z pracownikami agencji zatrudnienia, powiatowych urzędów pracy oraz uczelni (po 5 wywiadów w każdej grupie).

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem raportu.