Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i ocena planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego

Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2006
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie, zagospodarowanie przestrzenne,
Okładka raportu

Opis:

Do zadań samorządu województwa należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym przygotowywanie planu zagospodarowania przestrzennego. Jedną z podstaw prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej na każdym szczeblu jest prowadzenie okresowego monitoringu zachodzących zmian. Temu ma służyć przygotowywany raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Podstawę formalna niniejszego opracowania stanowi art. 45. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.), który mówi: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39 ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz raport jest przedstawiany sejmikowi województwa.

Zakres opracowania określa art. 39 ust. 3 ustawy, który odnosi zawartość raportu do wymaganej treści planu zagospodarowania przestrzennego: W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

4) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;

5) obszary wsparcia;

6) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

8) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

Zakres oraz problematyka raportu określona ustawą skłania do ujęcia jego problematyki wg schematu przyjętego w uchwalonym 22 grudnia 2003 r. (Uchwała Sejmiku WM Nr XV/174/03) Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Takie ujęcie pozwala na bardziej czytelną ocenę zmian w zagospodarowaniu, którego stan w chwili uchwalenia planu był opisany w uwarunkowaniach planu, a także pozwala na dokonanie czytelnej syntezy dotyczącej koniecznych zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego określonych w planie. Ze względu na niedługi okres czasu, jaki minął od chwili uchwalenia planu 22 grudnia 2003 r. do chwili podjęcia prac nad raportem w styczniu 2006 r., zmiany dokonujące się w zagospodarowaniu przestrzennym analizowane w przyjętym w planie układzie sektorowym mają bardzo różny zakres. Stąd w raporcie uwzględniono te dane, które będą stanowiły istotną przesłankę dla podjęcia prac nad uaktualnieniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które nastąpiły w okresie 2003 – 2006, a także wnioski w sprawie aktualizacji planu, odnosi się w niniejszym raporcie do celów i kierunków zagospodarowania, które określone zostały w planie. Jednocześnie za ważny element stanowiący istotny kontekst zaistniałych zmian przyjmuje się zmianę niektórych uwarunkowań o charakterze ogólnym lub zewnętrznym.

Zmieniające się uwarunkowania leżące u podłoża zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa Małopolskiego w ostatnich latach rozpatrywane są w czterech najważniejszych kontekstach:

  • kontekst zewnętrzny (europejski) – związany z rosnącymi powiązaniami gospodarczymi z Unią Europejską, a w szczególności z rosnącą rolą funduszy europejskich w finansowaniu inwestycji o charakterze publicznym;
  • kontekst prawny – związany ze zmieniającymi się przepisami prawa, a w szczególności ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • kontekst demograficzny – związany ze zmianami demograficznymi w szczególności z migracjami;
  • kontekst ekonomiczno-gospodarczy – związany z przekształceniami gospodarczymi w kraju.

 

Zapraszamy do lektury.