Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2014

Autor:Zespół ds. Polityki Przestrzennej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie, zagospodarowanie przestrzenne,
Okładka raportu

Opis:

Obowiązek sporządzania raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa wynika z zapisów art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.). Zarząd województwa jest zobowiązany, by co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku dokonać przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracować raport o stanie zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzić ocenę realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakres raportu obejmuje zagadnienia wskazywane do określenia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, wymienione w art. 39 ust. 3:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

4) granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym;

5) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

6) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

7) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.

Celem opracowania jest identyfikacja aktualnego stanu zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków i tempa zmian, jakie Zachodzą na obszarze województwa i odniesienie ich do polityki rozwoju zapisanej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Wyniki prowadzonych analiz mogą stanowić przesłanki do formułowania ustaleń zmiany planu.

„Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2014” obejmuje analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa w okresie od roku 2009 do 2013. Stanowi on kontynuację poprzedniego raportu, sporządzonego w roku 2010. Dokument odnosi się do obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa, przyjętego Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Aktualny raport zawiera niezbędne odniesienia do treści przyjętych po roku 2010 dokumentów, które będą odgrywały ważną rolę w konstruowaniu zapisów kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego województwa: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) przyjętej przez Radę Ministrów w marcu 2012 r., która zgodnie z wymogami ustawowymi zawiera ustalenia i zalecenia dla przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w 2011 r. Okres 2009-2013 charakteryzował się zmianami regulacji prawnych w zakresie problematyki środowiska, wynikających w znacznej części z wdrażania przepisów Unii Europejskiej do polskiego prawa, a także zmianami w zakresie regulacji dotyczących planowania przestrzennego, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ochrony środowiska, prawa wodnego, czy też gospodarowania odpadami, które uwzględnione zostały w Raporcie.

W latach 2009-2013 prowadzone były prace planistyczne dotyczące rozwoju województwa, przygotowane zostały regionalne dokumenty z zakresu ochrony środowiska oraz inne strategie sektorowe, dokumenty te stanowią materiał źródłowy dla opracowania Raportu. W toku prac uwzględnione zostały projekty prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, a także dokumenty dotyczące gospodarowania zasobami wód i ochrony przeciwpowodziowej.

W dokonywanym przeglądzie uwzględniono również materiały, które zostały przygotowane w ramach trwających prac nad sporządzaniem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w tym opracowanie ekofizjograficzne, diagnoza uwarunkowań wynikających z cech i stanu środowiska przyrodniczego dla rozwoju przestrzennego Województwa Małopolskiego, diagnoza w zakresie środowiska kulturowego, krajobrazu, a także infrastruktury technicznej i komunikacji.

Raport opiera się w znacznej mierze na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, w tym z Banku Danych Lokalnych, a także na materiałach i publikacjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wśród których istotną rolę odgrywają roczne raporty Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Wykorzystane zostały również informacje pozyskane od instytucji, przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ze względu na dostępność danych statystycznych, okresem który obejmują dane GUS dostępne w momencie przystąpienia do sporządzania raportu jest koniec roku 2012. Dane te odniesiono porównawczo do roku 2009 lub 2008, zgodnie z danymi zawartymi w poprzednim raporcie z roku 2010. W przypadku części zagadnień wykorzystano dane pochodzące z innych źródeł, odnoszące się do dostępnych zakresów czasowych. Opracowanie opiera się na danych dostępnych do początku maja 2014 r.

 

Zapraszamy do lektury.