Raport końcowy z badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”

Autor:Zespół badawczy firmy Market Research World
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie, depopulacja, Małopolanie, Małopolska, Podkarpacie, rodziny, społeczeństwo,
Okładka raportu

Opis:

Raport jest efektem prac w ramach badania pn. „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji”, zrealizowanego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Partnerów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Głównym celem badania była diagnoza struktury i funkcji współczesnych rodzin oraz warunków ich życia w wybranych aspektach, a także uszczegółowienie prognoz dotyczących zmian demograficznych i natężenia procesów depopulacyjnych.

Raport składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest diagnozie struktury i funkcji współczesnych rodzin.

W drugim rozdziale dokonano identyfikacji warunków życia współczesnych rodzin w takich aspektach jak: gospodarka mieszkaniowa, źródła utrzymania i struktura wydatków, stopień zaspokojenia potrzeb rodziny, korzystanie z pomocy społecznej, przemoc, ocena rynku pracy oraz dostępu do usług społecznych.

Trzeci rozdział dotyczy depopulacji, opisano w nim najważniejsze tendencje i prognozy demograficzne.

Ostatni rozdział zawiera ocenę poszczególnych elementów realizowanej polityki prorodzinnej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.