Projekty kluczowe – klucz do sukcesu programu regionalnego? Badania ewaluacyjne

Autor:Aneta Widak, Jarosław Kostrzewa, Grzegorz First i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, program regionalny, projekty kluczowe, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Projekty kluczowe – klucz do sukcesu programu regionalnego? Badania ewaluacyjne” stanowi podsumowanie badania pn. Ocena pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów: Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013, przeprowadzonego w okresie czerwiec–sierpień 2013 r. przez Instytut Badań Strukturalnych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem badania była odpowiedź na pytania dotyczące 3 komponentów: oceny Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jako trybu wyboru projektów (1), meta-ewaluacji projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (2) oraz analizy dobrych praktyk w zakresie pozakonkursowego trybu wyboru projektów w programach operacyjnych perspektywy 2007–2013 (3). Zaprezentowane w raporcie wnioski opierają się na analizie danych zastanych (dokumentacja projektowa, dokumenty programowe i strategiczne, literatura przedmiotu), a także wywołanych (wywiad fokusowy z przedstawicielami Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, wywiady telefoniczne z przedstawicielami IZ RPO województw lubuskiego, śląskiego i pomorskiego, panel ekspercki i studia przypadków).

Zapraszamy do lektury.