- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw

Daleko posunięte zmiany w środowisku naturalnym, od lat są przedmiotem analiz instytucji, które stawiają sobie za cel promowanie działań zmierzających do redukowania negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. 

W raporcie „Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw” zobrazowano poziom świadomości małopolskich przedsiębiorstw w zakresie ich oddziaływania na środowisko naturalne. Przeanalizowano podjęte oraz planowane działania małopolskich firm przekładające się na redukcję oddziaływania na środowisko, a także czynników motywujących przedsiębiorców do tego typu działań. W badaniu uwzględniono również poziom wdrażania jak i zainteresowania wdrażaniem ekoinnowacji. Zdiagnozowano również potencjał firm na rynku technologii i produktów środowiskowych, czynniki wpływające na wprowadzanie ekologicznych produktów i rozwiązań w małopolskich przedsiębiorstwach. W opracowaniu zawarto także analizę poziomu wdrażania oraz wykorzystania programów i rozwiązań proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001, EMAS).

Jak pokazują wyniki badań przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome swojej roli zarówno w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko jak i w tworzeniu świadomych ekologicznie społeczeństw. Efektywne minimalizowanie zagrożeń jest możliwe tylko w przypadku promowania takich postaw jak i zachęcania firm do świadomego redukowania oddziaływania na środowisko, a tym samym włączenie się w ochronę środowiska.

 

Zapraszamy do lektury.

Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw – streszczenie [1]