Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw

Autor:Agnieszka Górniak. Marcin Kopeć, Rafał Poniewski, MillwardBrown SMG/KRC
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ekoinnowacje, EMAS, ISO, Małopolska, produkt/y ekologiczny/e, produkt/y środowiskowy/e, System Zarządzania Środowiskiem, technologi/a/e środowiskow/a/e, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Daleko posunięte zmiany w środowisku naturalnym, od lat są przedmiotem analiz instytucji, które stawiają sobie za cel promowanie działań zmierzających do redukowania negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne. 

W raporcie „Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw” zobrazowano poziom świadomości małopolskich przedsiębiorstw w zakresie ich oddziaływania na środowisko naturalne. Przeanalizowano podjęte oraz planowane działania małopolskich firm przekładające się na redukcję oddziaływania na środowisko, a także czynników motywujących przedsiębiorców do tego typu działań. W badaniu uwzględniono również poziom wdrażania jak i zainteresowania wdrażaniem ekoinnowacji. Zdiagnozowano również potencjał firm na rynku technologii i produktów środowiskowych, czynniki wpływające na wprowadzanie ekologicznych produktów i rozwiązań w małopolskich przedsiębiorstwach. W opracowaniu zawarto także analizę poziomu wdrażania oraz wykorzystania programów i rozwiązań proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem Systemów Zarządzania Środowiskiem (ISO 14001, EMAS).

Jak pokazują wyniki badań przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome swojej roli zarówno w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko jak i w tworzeniu świadomych ekologicznie społeczeństw. Efektywne minimalizowanie zagrożeń jest możliwe tylko w przypadku promowania takich postaw jak i zachęcania firm do świadomego redukowania oddziaływania na środowisko, a tym samym włączenie się w ochronę środowiska.

 

Zapraszamy do lektury.

Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw – streszczenie