Pracujący według wybranych grup PKD w latach 2018-2021

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Opracowanie dotyczy skumulowanej liczby pracowników podmiotów z terenu województwa małopolskiego objętych obowiązkiem sprawozdawczym na formularzu Z-06, według działów i grup Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007. Dane zostały pozyskane od Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, specjalizującego się w badaniach rynku pracy.

Polska Klasyfikacja Działalności jest klasyfikacją hierarchiczną obejmującą 21 sekcji, 88 działów i 272 grupy. Przekazywane dane zostały sprawdzone przez służby statystyki pod kątem tajemnicy statystycznej. Wyeliminowane zostały z nich wszelkie zbiory, na które składały się informacje pozyskane od 3 i mniej podmiotów, oraz te w których udział jednego podmiotu przekraczał 75% całości. W efekcie analizie poddane zostały dane dotyczące 77 działów i 178 grup. Z uwagi na tajemnicę statystyczną z analizy wyłączonych zostało 241 podmiotów (tj. 1,4% wszystkich podmiotów) oraz 20 173 pracujących (2,5 % zbioru pracujących).

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem.