Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast – komponent 1. dla Małopolski

Autor:Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego - Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2019
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:bariery rozwojowe, funkcje miast, Małopolska, ośrodki miejskie, potencjał gospodarczy, potencjał społeczny,
Okładka raportu

Opis:

Województwo małopolskie było jednym z sześciu województw, które wzięły udział w partnerskim projekcie badawczym pt. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich. Województwem, które przewodziło projektowi było pomorskie. Ponadto wzięły w nim udział województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Badanie składało się z trzech komponentów, a w tym z raportów cząstkowych. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę komponentu pierwszego Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast.

Komponent 1. Potencjał społeczno-gospodarczy i funkcje miast obejmuje ocenę miast pod kątem ich potencjału rozwojowego, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych z uwzględnieniem podziału na ośrodki o znaczeniu ponadregionalnym, regionalnym, subregionalnym i lokalnym.

Cele szczegółowe, jakie zostały uwzględnione w tym komponencie to przede wszystkim:

  • identyfikacja funkcji decydujących o rozwoju i pozycji miast (w systemie regionalnym i osadniczym) oraz metod ich pomiaru (odpowiedni dobór wskaźników);
  • diagnoza społeczno-gospodarczej sytuacji rozwojowej miast, z głównym naciskiem na zagadnienia stanu aktualnego, następnie zmian w latach 2007-2017, ale także z prognoz na przyszłość;
  • opracowanie syntetycznego wskaźnika potencjału społeczno-gospodarczego (jest on równocześnie wskaźnikiem „problemowości” ośrodków);
  • wskazanie kluczowych barier, problemów i potrzeb rozwojowych miast oraz zaproponowanie rekomendacji rozwojowych;
  • zaproponowanie zintegrowanych działań oraz rozwiązań systemowych, służących celom rozwoju zrównoważonego terytorialnie.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.