Postawy Małopolan wobec imigrantów

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem niniejszej edycji badania opinii mieszkańców Małopolski, przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca 2023 roku, było pozyskanie informacji na temat postaw Małopolan względem imigrantów pochodzących z różnych kręgów kulturowych i różnych obszarów geograficznych.

Wyniki przeprowadzonych analiz posłużą ocenie prowadzonych polityk publicznych oraz będą przydatne w identyfikacji punktowych obszarów interwencji polityki regionalnej, jak również będą stanowić wkład do tworzonej „Diagnozy sytuacji imigrantów w województwie małopolskim”.

W ramach badania opinii mieszkańców Małopolski przeprowadzono z mieszkańcami województwa małopolskiego łącznie 2400 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo – technika badawcza CATI (n=2400).

Raport zawiera najważniejsze zagadnienia, o jakie zostali zapytani mieszkańcy regionu:

 • Częstotliwość spotykania cudzoziemców mieszkających w Małopolsce
 • Osobisty kontakt Małopolan z cudzoziemcami mieszkającymi w Małopolsce
 • Nastawienie Małopolan względem imigrantów z różnych kręgów kulturowych i obszarów geograficznych
 • Poziom sympatii Małopolan względem imigrantów z uwagi na cel przyjazdu do Polski
 • Ocena działania różnych instytucji i organizacji wobec ukraińskich uchodźców po wybuchu wojny na Ukrainie
 • Opinia odnośnie dostępu imigrantów do zezwoleń na pobyt stały i pracy w Małopolsce
 • Opinia odnośnie dostępu imigrantów do świadczeń socjalnych i ochrony zdrowia
 • Ocena różnorodnych aspektów związanych z obecnością imigrantów w regionie
 • Identyfikacja barier w nawiązywaniu kontaktów mieszkańców Małopolski z cudzoziemcami
 • Ocena konieczności podejmowania przez władze regionalne działań w celu integracji cudzoziemców z Małopolanami
 • Identyfikacja programów i usług, które pomogłyby cudzoziemcom dostosować się do życia w Polsce
 • Ocena długookresowego wpływu przyjmowania uchodźców z Ukrainy na gospodarkę regionu
 • Opinia na temat przyjmowania przez Polskę w większym stopniu uchodźców z innych części świata