Oddziaływanie ośrodków akademickich województwa małopolskiego

Autor:Andrzej Binda, Karolina Fiut, Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, ośrodki akademickie, studenci, szkoły wyższe,
Okładka raportu

Opis:

Idea analizy oddziaływania ośrodków akademickich województwa małopolskiego zrodziła się na podstawie badania „Siła i zasięg oddziaływania ośrodków akademickich województwa śląskiego”, zrealizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w 2015 roku. W wyniku dyskusji przedstawicieli województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego powstała koncepcja wspólnego badania trzech województw, pozwalającego na analizę potencjału i oddziaływania szkół wyższych nie tylko każdego województwa z osobna, ale wzajemnych powiązań na tym polu pomiędzy województwami.

Małopolska, z racji umiejscowienia na jej terenie licznych szkół wyższych, z tego wielu o najwyższej renomie w kraju w poszczególnych kategoriach, aspiruje do roli ośrodka akademickiego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. W niniejszym opracowaniu starano się odpowiedzieć, na ile ta teza znajduje pokrycie w rzeczywistości.

Celem badania było zdiagnozowanie siły i zakresu oddziaływania uczelni zlokalizowanych w województwie małopolskim w skali:
• wojewódzkiej, poprzez delimitacje obszaru województwa ze względu na korzystanie z usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego przygotowanych przez uczelnie znajdujące się w Małopolsce. Dodatkowymi elementami podlegającymi analizie były tryb i rodzaj studiów;
• krajowej, poprzez wskazanie kierunków, rozumianych jako lokalizacja miejsca zamieszkania, i liczby pozyskiwanych studentów;
• ponadnarodowej, wskazującej kraje najbardziej zaangażowane w kształcenie swoich obywateli na uczelniach małopolskich.

Badanie polegało na pozyskaniu zbiorów danych nieidentyfikowalnych dotyczących wszystkich studentów bezpośrednio z wyższych uczelni mających siedzibę na terenie Małopolski, w zakresie:
• kodu pocztowego stałego miejsca zamieszkania;
• nazwy miejscowości;
• trybu studiów (stacjonarny i niestacjonarny);
• rodzaju studiów (I, II, III stopnia oraz jednorodne studia magisterskie);
• miejsca studiów (lokalizacji wydziału);
• wg stanu na początek 2016 roku.

Poszczególne rekordy z otrzymanych baz danych zostały uzupełnione o gminę, powiat i województwo przy pomocy powiązania z bazą kodów pocztowych prowadzoną przez Pocztę Polską. Studenci zagraniczni zostali wyłączeni do osobnego zbioru. Spośród 31 uczelni mających siedzibę w Małopolsce informacje przesłały 22, w tym wszystkie uczelnie publiczne, a w szczególności wszystkie uniwersytety i uczelnie techniczne. Natomiast spośród 8 szkół wyższych z terenu innych województw, mających 12 wydziałów zamiejscowych zlokalizowanych w Małopolsce, odpowiedziała tylko jedna, mająca jeden wydział zamiejscowy. Dlatego informacje dotyczące przestrzennej oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa wyższego są niepełne. Pomimo znacznego odsetka braku odpowiedzi otrzymano informacje o ponad 182 tysiącach studentów krajowych studiujących na małopolskich uczelniach, co pozwala na prezentację dosyć precyzyjnych wyników w zakresie struktur poszczególnych zjawisk w skali województwa.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniami raportu w wersji polskiej i angielskiej.