- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku

„Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego on-going wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013”

Celem głównym badania była ocena wpływu działań dotyczących zwiększenia transferu wiedzy, wzmocnienia powiązań sieciowych oraz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez spełnienie celów strategicznych i taktycznych Regionalnej Strategii Innowacji. Obiektami badań były podmioty gospodarcze działające w województwie małopolskim oraz ośrodki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu.