Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą w Małopolsce. Analiza dostępnej oferty oraz zapotrzebowania. Raport z badania

Autor:Anna Kiedrowska
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, mieszkania chronione, piecza zastępcza, system zabezpieczenia społecznego, sytuacja dzieci i młodzieży,
Okładka raportu

Opis:

„Mieszkania chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą w Małopolsce. Analiza dostępnej oferty oraz zapotrzebowania” to raport z badania, zawierający wyniki i rekomendacje dotyczące między innymi następujących kwestii: dostępności mieszkań chronionych w Małopolsce, potrzeby w zakresie dodatkowych usług świadczonych w ramach pobytu w mieszkaniu chronionym oraz zapotrzebowania na mieszkania chronione wśród wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą w regionie.