Metropolia – obszar rozwoju regionu. Badania ewaluacyjne

Autor:Aneta Widak, Katarzyna Lekka, Jarosław Kostrzewa i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Krakowski Obszar Metropolitarny, Małopolska, rozwój regionalny, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

26 numer Małopolskich Studiów Regionalnych (MSR) składa się z dwóch części:

  1. Ocena efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wniosków dla programu regionalnego na lata 2014–2020.
  2. Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata 2014–2020.

Głównym celem badania „Ocena efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwzględnieniem wniosków dla programu regionalnego na lata 2014–2020” jest dokonanie oceny interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, realizowanych w ramach MRPO. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych poświęconych z jednej strony ocenie efektów przedsięwzięć realizowanych w ramach 5. osi priorytetowej MRPO, z drugiej – ocenie tychże projektów w kontekście innych przedsięwzięć (realizowanych poza osią 5.), a następnie sformułowaniu rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków i form wsparcia rozwoju KOM w ramach przyszłej perspektywy finansowej.

Drugą część tego numery MSR stanowi podsumowanie badania: Głównym celem badania „Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata 2014–2020”. Celem badania była odpowiedź a pytania dotyczące 3 komponentów projektu:

  • oceny komplementarności interwencji w ramach MRPO – przedmiotem badania były efektyinterwencji, w szczególności zapisy dotyczące komplementarności zawarte we wnioskach o dofinansowanie, zestawione z założeniami ich dotyczącymi, określonymi w dokumentach programowych – ocenie podlegały tylko projekty realizowane przy wsparciu instrumentów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO);
  •  oceny demarkacji interwencji w ramach MRPO – ten obszar badania skupiał się na ocenie zastosowanych mechanizmów programowych, proceduralnych i instytucjonalnych wykorzystanych w Programie;
  • rekomendacji dla programu regionalnego 2014–2020 – w oparciu o wnioski dotyczące dotychczasowej realizacji Programu oraz dostępne informacje dotyczące wsparcia w latach 2014–2020.

 

Zapraszamy do lektury.