Małopolskie Studia Regionalne Nr 1/16/2009

Autor: Artur Bochenek, Alicja Bodek, Grzegorz First i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2009
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, polityka rozwoju, rozwój regionalny, strategia, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Model polityki rozwoju jest ostatnio przedmiotem intensywnej debaty. W jej toku zwraca się szczególną uwagę na rolę i wagę czynników rozwoju, czyli – szerzej mówiąc – uwarunkowań wpływających na tempo i charakter rozwoju poszczególnych regionów. Pojawiają się głosy o znaczącej roli nie tylko tzw. czynników egzogenicznych – inwestycji czy transferów, a bardziej uwarunkowań endogenicznych – obejmujących zasoby wewnętrzne regionów – kapitał technologiczny i społeczny czy specyfikę każdego z regionów. Zmiana akcentów znajduje odbicie w przygotowywanych dokumentach strategicznych, a szerzej w otoczeniu prawnym modelu polityki rozwoju.

Prezentowane wydanie „Małopolskich Studiów Regionalnych” stara się przedstawić Państwu zróżnicowane głosy w tej dyskusji, szczególnie w odniesieniu do dokumentów szczebla zarówno unijnego, jak i krajowego i regionalnego. Trwają prace nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego, dokumentem wspólnym rządu i województw, w którego założeniu oba szczeble administracji są partnerami i uczestnikami polityki rozwoju. Prezentowana publikacja zawiera ekspercki głos w dyskusji nad Strategią. Polecam także opracowanie obejmujące refleksję na temat wzajemnej relacji między planowaniem na poziomie krajowym a planami wojewódzkimi – zarówno w zakresie programowania strategicznego, jak i planów zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest też uchwycenie zmian w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących polityki regionalnej w Polsce. W końcu szczególnie cenna jest perspektywa przyszłości polityki spójności UE na lata po 2013 roku, nad którą prace inspirowane są przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zakres bieżącego wydania „Małopolskich Studiów Regionalnych” stanowi zatem szerokie tło do pogłębionej myśli na temat polityki rozwoju w zakresie celów, instrumentów, a także podmiotów uczestniczących w jej wdrażaniu. Refleksja taka jest szczególnie pożądana w kontekście przygotowań do polskiej prezydencji w UE w roku 2011. Może się ona stać motywacją do wypracowywania szczegółowych stanowisk polskich województw w oparciu o ich bogate już doświadczenia w zakresie wdrażania polityki rozwoju regionów.

 

Zapraszam do lektury.